سرتیتر

بیانیه دولت ونزوئلا در رابطه با تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا


منبع: ردگلوب
تارنگاشت عدالت


دولت بولیواری در مقابل جامعه بین‌المللی تعرض دیگر دولت دونالد ترامپ را که خودسرانه و غیرقانونی، اقدامات جبری یک‌جانبه علیه خلق ونزوئلا و علیه بانک مرکزی ونزوئلا به اجرا گذارده و از این طریق امنیت و رفاه همه مردم ونزوئلا را به مخاطره افکنده است، محکوم می‌کند.

بانک مرکزی ونزوئلا مانند کلیه بانک‌های مرکزی دیگر در سطح جهان وظیفه دارد خدمات مالی کشور را تأمین کند، ذخیره ارزی بین‌المللی خود را متمرکز نماید و مدیریت کند و سیاست ارزی کشور را فرموله کرده و محقق سازد. به این دلیل نقش آن در تهیه و تأمین مواد دارويی و غذايی و بقیه اجناس مصرفی لازم خلق ونزوئلا بدون استثنا اساسی است.
بانک مرکزی ونزوئلا در ماه‌های اخیر نقش کلیدی در تثبیت اقتصاد کشور در مقابل محاصره بی‌امان دولت ایالات متحده ایفا کرد. هدف آن‌ها این است این وسیله و ابزار خلق ونزوئلا را، به این صورت که مانع عملیات و امکانات دست‌یابی آن به سیستم‌های خدماتی مالی آمریکايی و جهانی گردد، از دست آن بیرون کشند.

بانک مرکزی ونزوئلا در ماه‌های اخیر نقش کلیدی در تثبیت اقتصاد کشور در مقابل محاصره بی‌امان دولت ایالات متحده ایفا کرد. هدف آن‌ها این است این وسیله و ابزار خلق ونزوئلا را، به این صورت که مانع عملیات و امکانات دست‌یابی آن به سیستم‌های خدماتی مالی آمریکايی و جهانی گردد، از دست آن بیرون کشند.

این حملات جدید غیرانسانی مستقیماً متوجه خلق ونزوئلاست و صلح و ثبات آن را به مخاطره می‌اندازد. ایالات متحده آمریکا به دنبال استقرار دمکراسی در ونزوئلا نیست. آن‌ها حمله می‌کنند تا آن را به زانو درآورند و استعمار را در کشور احیا کنند. دولت آمریکا اقدامی را در دفتر کنترل دارايی‌های خارجی OFAC فعال ساخته که به طور غیرقانونی و یک‌جانبه هر نوع تعامل شهروندان و یا شرکت‌های ایالات متحده با بانک مرکزی ونزوئلا و یا خانم «ایلیانا روسا تران» (ريیس بانک مرکزی ونزوئلا) را منع می‌کند.