نظری, اول, تیتر۲

کمونیست­ها و خرده ­بورژوازی نقدی بر واکنش­ها نسبت به اعتصاب کامیون­ داران – سعید میکائیلیان

kamiondaran


کمونیست­ها و خرده ­بورژوازی

نقدی بر واکنش­ها نسبت به اعتصاب کامیون ­داران

سعید میکائیلیان


در دوره ای از حیات اجتماعی و سیاسی منطقه که بیش از هر زمان دیگری خلاء سیاست های مترقیِ طبقاتی بر گرده زحمت کشان خاورمیانه و ایران سنگینی می کند، وجود سندیکاهای مستقل و جنگنده ای در ایران همچون سندیکای اتوبوس رانی شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه امری است که مدت هاست مایه امیدواری کارگران ایران و متحدان اش بوده است. در چنین دوره هایی که طبقه ی کارگر،توده ی کارگرانی است که هنوز به عنوان یک طبقه اعلام موجودیت سیاسی و اقتصادی نکرده‌اند و اصطلاحا طبقه نشده اند، اینکه کارگران استقلال تشکیلاتی و سیاسی را به عنوان نقطه ی شروع فعالیت های خود در نظر گیرند، امری ضروری است. سندیکای واحد از ابتدای موجودیت اش با تکیه بر بدنه ی کارگری و با موضع گیری در راستای منافع کارگران اتوبوس رانی، توانسته است تاکنون این استقلال را در عمل نشان دهد. سندیکا در طول یک دهه گذشته نشان داده است که چگونه این استقلال در برهه های حساس تاریخی می تواند از درافتادن به دام سیاست های سرمایه دارانه تشکل های وابسته جلوگیری کند و چگونه تکیه بر قدرت جمعی کارگران متشکل، حتی می تواند فشار دستگاه های امنیتی را خنثی کند و موجودیت تشکل را حفظ کند. این استقلال سندیکا به بهای سنگینی به دست آمده و همواره به سان خاری در چشم تشکل های زرد به اصطلاح کارگری و دستگاه های امنیتی و مایه ی امیدواری برای زحمت کشان ایران ظاهر شده است. با توجه به این امر و با توجه به اینکه هر شیوه از سازمان یابی و تشکل طبقه ی کارگر صرفا به عنوان لمحه ای از فرایند «طبقه شدن» کارگران است؛ حفظ این استقلال و تلاش برای ارتقا آن ضرورتی است که پیش روی کارگران پیشرو قرار می گیرد تا اینکه جریان مبارزه طبقاتی امکان انکشاف مرحله ی بعد از تشکل یابی را برای کارگران، فراهم کند.
آنچه پرداختن به مسأله اعتصاب کامیون داران را ضروری ساخته، تاثیری است که…..


 دریافت متن کامل در اینجا