اخبار ویژه

بیانیه پيرامون برنامه‌های امپریالیستی در مدیترانه

rimerhs-israhl


 منبع: فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری

تارنگاشت عدالت


 بیانیه  فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پيرامون برنامه‌های امپریالیستی در منطقۀ شرق مدیترانه

 فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری که  ۹۵ میلیون کارگر در ۱۳۰ کشور جهان را نمایندگی میکند، برنامههای ناتو در شرق دریای مدیترانه را پس از نشست ۲۰ مارس که بین نخستوزیر یونان آ. سیپراس، ريیسجمهور قبرس ن. آناستازياديس، بنیامین نتانیاهو و وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پومپئو در اورشلیم برگزار شد، محکوم میکند.

کارگران جهان به خوبی میدانند که سوداگریهای امپرياليستی برای خاورميانه و منطقۀ شرق دريای مدیترانهای به چه معنی است: جنگهای بیشتر، آوارگان بیشتر، تغییرات مرزی جدید و بمبگذاریهای جدید، «قیمتی» است که مردم باید برای منفعت سرمایهداری پرداخت کنند.

برای طبقه کارگر قبرس، یونان و خلقهای منطقۀ شرق مدیترانه بیش از هر زمانی لازم است تا مبارزه خود را برای جهانی بدون جنگهای امپریالیستی، بدون فقر و استثمار تشدید کنند. این نفع واقعی طبقه کارگر در منطقه است و این همان چیزی است که جنبش کارگری با سمتگيری طبقاتی بايد برای آن پيکار کند.

خلقهای کلّ منطقه، هیچ انتظار مثبتی از چنين نشستهايی با حضور رهبرانی مانند آقایان نتانياهو و پومپئوکه هر دو به خاطر جنایاتی که علیه قهرمان فلسطین مرتکب شده اند، شناخته شده اندندارند.

دبیرخانه