سرتیتر

آیا ایران برای امریکا خطرناک است، …، لذا به ان نیاز دارند؟ – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان

مترجم: احمد مزارعی،سوم نوروز ۱۳۹۸


این اشکال موجود تناقضی آشکار را نشان میدهد،که چگونه ایران از یکطرف دشمن شماره یک وخطرناک هیمنه امریکا درمنطقه است ودرعین حال ایران «نیاز» آمریکائیها نیز میباشند، تا بوسیله ان کشورهای خلیج را از ایران بترسانندوبدینوسیله نیروهای خودرا از نظر اقتصادی وسیاسی وفروش اسلحه های گرانقیمت به انها درمنطقه بسیج کرده واهداف خودرا پیش ببرند.

پاسخ به تناقض فوق بسیاربدیهی است ودر ارتباط مستقیم با شکست امریکا در به زانو دراوردن ایران در منطقه است.

در نتیجه این سرخوردگی امریکا در تغییر دادن نظام جمهوری اسلامی ایران چه با جنگ مستقیم ویا بوسیله صدام حسین عراق وکوششهای گوناگون دیگر امریکا از طریق کشورهای خلیج برای منفجر کردن درون ایران وتحریمها ومحاصره دائمی ایران طی چهل سال گذشته ، حال امریکائیها اسلوب تازه ای درپیش گرفته اند وان وحشت ازایران «شیعی»مذهب است تا بدینوسیله اعراب ومسلمانان را بطریق تازه ای درچنبره سیاستهای اقتصادی وسیاسی خود نگهدارند.

مفهوم نیار به ایران دروضعیت تازه به این معنی است که امریکا از دامن زدن به شورشهای داخلی ایران عاجز مانده است ومیکوشد دراین مرحله درگیری ومبارزه تاریخی میان «اعراب واسرائیل» را از میان برده وبجای ان دشمن مشترکی برای «اعراب واسرائیل» بنام ایران خلق کند.

چگونه ایران موفق شد تمام طرحهای امریکارا برای خفه کردن خود با شکست روبرو سازد؟

امریکائیها اعلام نمودند که با به صفر رسانیدن صادرات ایران بویژه نفت وگاز وهمچنین با فشار اوردن برسایر کشورهای دیگر جهان که هرگونه واردات خودرا ازایران به صفر برسانند، موفق میشوند ایران را ازنظر اقتصادی خفه کنند، همه ترفندهای نظامی امریکا برای متلاشی کردن ایران شکست حورد، همچنین منفجرکردن ایران با راه انداختن درگیریهای قومی ومذهبی نیز اصلا پاسخ نگرفت. زیرا معلوم شد که درایران ایدئولوژی اسلامی بسیارقویترو مهمتر از «انتروپولوژی» و بیولوژی»میباشد.

میتوان گفت که محاصره اقتصادی امریکا علیه ایران طی سه ماه گذشته حد اکثر، تا سی وپنج درصد درزمینه صادرات وواردات موفق بوده است، اما ایرانیها هم از نظر رسمی وحکومتی وهم اینکه درسطح مردمی موفق شدند این سی وپنج درصد را جبران کنند بطوریکه این امر موجب یک شکست دیگری برای امریکائیها وهم پیمانانشان گردید، واین علیرغم این بود که بسیاری کشورها به برنامه امریکائی تحریم علیه ایران پایبند ماندند.

انچه که پس از سه ماه از همه فشارها وتحریمهای امریکا علیه ایران میگذرد، ما شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران با اعتماد به نفس بیشتری به امکانات درونی خود، امادگی دارد که با هرگونه محاصره اقتصادی امریکا ازانواع گوناگون ان به مقابله بر خیزد، بطوریه برای مثال بر امریکائیها تحمیل نمودند که درمورد رابطه اقتصادی عراقیها با ایران عقب نشینی کرده وپذیرفت تا بمدت سه ماه دیگر روابط اقتصادی انها ادامه یابد. واین بمعنای انست که رابطه اقتصادی وواردات وصادرات کالا میان ایران ، عراق وسوریه از طریق مرزهای باز میان سه کشورادامه یابد.(1)

ایران طی همین مدت، اقدام به یک روش تازه اعتباری تجارتی باز وازاد مابین خود باکشورهای چین،ترکیه، ژاپن، هند وبشکل گسترده تری با روسیه نموده ، بدون اینکه پاکستان را دراین میان از یاد ببریم.

اما اکسیژن مهم تازه ای که ایران برای تنفس اقتصادی خود برای هفته های اینده میان ایران واروپا ،به ان دسترسی پیدا خواهد کرد قرارداد»اینستکس»است که صادرات وواردات میان ایران واروپاراتنظیم وامکانپذیر خواهد نمود.

از سوی دیگر ، ایران که مطمئن است که امریکا، اسرا ئیل وکشورهای خلیج امادگی درگیری با ایران را دارند با برگزاری یک کنفرانس نظامی سه جانبه متشکل از ایران، سوریه وعراق به انها پاسخ داد که بمثابه یک قدرت نمائی کوبنده بود، درکنفرانس اعلام شد که هدف از هماهنگی نظامی انها ازادی سوریه ازهرگونه نیروی اشغالگرامریکائی وسایرین میباشد، اما ابعاد واهداف گسترده تر این محور، ائتلاف با روسیه وسایر ائتلافات ایران درکشورهای اسلامی وخاورمیانه نیز امتداد مییابد.

توضیحات فوق روشن میسازد که سرخوردگی امریکا درشکست دادن ایران ، اکنون انهارا وامیدارد که ازاهرم ایران به عنوان وسیله ای برای حفظ وترساندن نظامات قرون وسطائی با عقب ماندگی بسیار زیاد منطقه درجهت هرچه بیشتر سوءاستفاده مالی ازانها وفروش اسلحه ، استفاده کنند.پایان.


توضیح مترجم : (1) – غیر ازامریکائیها که از روابط تاریخی، مذهبی وفرهنگی ایران باعراق اطلاعی ندارند،اکثریت اپوزیسیون مزدور خارج کشور نیز که چشم به ان دارند که چند شیکل اسرائیلی ویا دلار امریکائی جلویشان پرتاب شود ، باید گفت که «اساس جنبش استقلال طلبانه عراق بر ای رهائی از یوغ استعمار انگلیس هنگامی اغاز شد که میرزای شیرازی فتوای ضد استعماری خودرا بر علیه قرارداد ننگین تنباکو درایران صادر نمود، میرزای شیرازی دران زمان درشهر سامرای عراق بسر میبرد، پیروزی ملت ستمدیده ایران درمبارزه با استبداد ناصرالدینشاهی وسپس انقلاب مشروطه، ملت عراق را به جنبش دراورد تا به دورعلمای بزرگ شیعه که اکثرا ایرانی بودند ،درشهر نجف گردایند وخواستار خروج انگلیس از عراق شدند، نجف به ستاد رهبری کننده جنگ علیه انگلیس گردید، جنگ مسلحانه بود وبسیاری از انگلیسیها وسربازان هندی انها کشته شدندوسر انجام طی یک جنگ خونین، انگلیس مجبور شد استقلال عراق را به رسمیت بشناسد، قابل ذکر است که در همین دوره کمونیستهای بلشویک به طرق مختلفی به انقلاب عراق کمک کردند بویژه که ایت الله خالصی از علمای بزرگ نجف دران دوره با نوشتن نامه ای با قدردانی ازلنین خواستار کمک وی به ملت عراق شد: ازکتاب خاطرات زکی خیری عضوکمیته مرکزی حزب کمونیست عراق ، جلد اول. امروز نیز خاندان ایت الله خالصی درعراق موضعگیریهای ترقیخواهانه وضد استعماری دارند.