اخبار ویژه, سرتیتر

بیانیه علیه تجاوز امپریالیستی در دفاع از میهن متحد شویم! –  حزب کمونیست ونزوئلا و دیگر احزاب

imperialismo-sediento-de-petroleo

طرح از لاتووف 

 


منبع: مانیفست قرن بیست‌ویکم

احزاب سیاسی و جنبشهای امضاء کننده زیر، اعضای «جبهه مردمی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی» (FPAA) تهاجم امپریالیسم ایالات متحده، در مشارکت با اتحادیۀ اروپایی و گروه لیما را علیه ملت ما محکوم مینمایند. اقدامات آنها نشانهای از تحریک و مداخله است که حاکمیت و صلح جمهوری بولیواری ونزوئلا و سراسر آمریکای لاتین و کارائیب را نقض مینماید.


اهداف تجاوز و حملات سرمایه بینالمللی و دستياران آن از نیروهای راست محلی علیه کرامت ملی و رفاه مردم ونزوئلا دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. بورژوازی ایالات متحده، انحصارات سرمایهداری بزرگ داخلی و احزاب آنها به مدت بیش از نیم قرن، علیه دهقانان، کارگران و جوامع در ونزوئلا و آمریکای لاتین عمل کرده اند.


اهداف تجاوز و حملات سرمایه بینالمللی و دستياران آن از نیروهای راست محلی علیه کرامت ملی و رفاه مردم ونزوئلا دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. بورژوازی ایالات متحده، انحصارات سرمایهداری بزرگ داخلی و احزاب آنها به مدت بیش از نیم قرن، علیه دهقانان، کارگران و جوامع در ونزوئلا و آمریکای لاتین عمل کرده اند.

تهاجم امپریالیستی در دهههای گذشتۀ روند سیاسی در ونزوئلا به میران زیادی افزایش یافته است. این فقط شامل توطئه سیاسی، سوءقصد و نقشههای تفرقهافکنی ملی از سوی شرکتهای نفتی و معدنی برای اشغال مناطق جغرافیایی نیست، بلکه خرابکاری اقتصادی، افزایش مضحک قیمت سبد پايه مواد غذایی، بایکوت ترابری، رواج هرجومرج و صدها مورد تجاوز روزانه راست هوادار امپریالیسم به حقوق دیگران میشود. واضح است که راست برای پیشبرد این نقشهها از مزیت مصونیت از مجازات و از دیگر اشتباهات دولت استفاده مینماید.

در ماههای اخیر نقشههای انزواطلبانه و تحریکات اقتصادینطامی آنها وارد فاز جديدی شده است، تا ملت ونزوئلا را محاصره کرده، و ضربه نهایی را بر روند بولیواری و پیشاهنگ آن وارد آوردند. امپریالیستها و پادوهای آنها، که با بحران ساختاری عظیم و طولانی که آنها را خفه کرده دست به گریبانند، زمان را برای وارد آوردن ضربه به بنیاد مبارزات مردم ونزوئلا، نابود ساختن برنامههای اجتماعی، در بنبست قرار دادن مردم و یافتن راهی خارج از دولت بولیواری به هر طريق که شده، مناسب دیده اند. کودتاگران، با حمایت امپریالیسم ایالات متحده، پیادهنظام آنها در آمریکای لاتین، و همچنین راست وطنفروش واقع در خاک ونزوئلا به این نقشهها چراغ سبز نشان داده اند.


سیاست به اجرا درآوردن یک کودتای مداخلهجویانه، که از سوی دولت امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی، و با همدستی شرمآور شماری از دولتهای آمریکای لاتین شکل گرفته، اکنون بر هدف خود برای یک کارزار تبلیغاتی نظامیسیاسی، در پشت به اصطلاح «کمک بشردوستانه» که میخواهد حمله به کشور ما را توجیه نماید، تمرکز نموده است.


سیاست به اجرا درآوردن یک کودتای مداخلهجویانه، که از سوی دولت امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی، و با همدستی شرمآور شماری از دولتهای آمریکای لاتین شکل گرفته، اکنون بر هدف خود برای یک کارزار تبلیغاتی نظامیسیاسی، در پشت به اصطلاح «کمک بشردوستانه» که میخواهد حمله به کشور ما را توجیه نماید، تمرکز نموده است.

ما نقشههای امپریالیستی برای غارت منابع طبیعی و خصوصیسازی آنها را که علناً از سوی ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی، گروه لیما، فدراسیون اتاقهای بازرگانی و تولید، و مجلس ملی با رضایت و هدایت گروه گوایدو اعلام شده، محکوم میکنیم.

ما، اعضای «جبهه مردمی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی»، خواهان تدارک، سازماندهی و بسیج مردم هستیم. ما خواهان برخورد قاطعانه دولت با خرابکاران، مداخلهجویان و تروریستها، و به زندان انداختن فوری محتکرین گرانفروش هستیم. ما خواهان اجرای ماده ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، به ویژه در مورد دلالان انحصارطلب و نظام مالی، هستیم. ما خواهان برقرار نمودن کنترل کارگریدهقانیمردمی بر روندهای تولید، عرضه به بازار و توزیع، و تقویت برنامههای صنعتیشدن ملی هستیم. ما همچنین خواهان یک اصلاحات ارضی واقعی هستیم تا وابستگی، استثمار و باجگیری بیرحمانه ضدمیهنی دشمنان تاریخی مردم ونزوئلا و جهان را قاطعانه برطرف نماید.

 علیه تجاوز امپریالیستی!

اتحاد و بسیج!


 حزب کمونیست ونزوئلا

حزب ميهن برای همه

حزب انقلابی کار

جنبش گایونس


https://21centurymanifesto.wordpress.com/2019/02/23/latest-statement-from-communist-party-of-venezuela/