نظری, کوبا, سرتیتر

پیام حزب کمونیست کوبا: پیام فوری به احزاب کمونیست و کارگری در جهان 

7_cuba_congres


مبارزه برضد جنگ و در دفاع از صلح نمایندگی می‌کنيم، نشان می‌دهند.

منبع: ردگلوب 
تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست کوبا: پیام فوری به احزاب کمونیست و کارگری در جهان


همان‌گونه که در اعلامیه دولت انقلابی کوبا در تاریخ ۱۳ فوریه آمده است: «تشدید فشار و اقدامات دولت ايالات متحده برای آماده‌سازی یک ماجراجویی نظامی تحت پوشش مداخله بشردوستانه نه تنها یک تهدید عينی برای خلق ونزوئلاست، بلکه صلح را در سراسر جهان در معرض خطر واقعی قرار می‌دهد.»


واشنگتن نباید هزینه‌های تجاوز به ونزوئلا را دست کم بگیرد. احتمال گسترش درگیری مسلحانه ويرانگر در سطح منطقه می‌تواند بر همۀ خلق‌های ما و تمامی اقشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر بگذارد.


واشنگتن نباید هزینه‌های تجاوز به ونزوئلا را دست کم بگیرد. احتمال گسترش درگیری مسلحانه ويرانگر در سطح منطقه می‌تواند بر همۀ خلق‌های ما و تمامی اقشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر بگذارد.

ما با نمونه‌ای از تهدید تهاجمی امپریالیستی مواجه هستیم، که هدف اصلی آن – حال به هر شکلی هم که پنهان شده باشد – تضمين مالکيت ایالات متحده بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی تأییدشده در جهان است. یک بار دیگر نشان داده می‌شود تا چه اندازه جان هزاران نفر غیرنظامی که می‌تواند چنين حريقی به کام خود بکشد، برای ايالات متحده بی‌ارزش است.


این فقط یک حمله به انقلاب بولیواری نخواهد بود. در منطق بازها، که سیاست ترامپ در خصوص آمریکای لاتین را کنترل می‌کنند، اقدامات پيش رو حمله نهایی علیه چپ‌ها و نیروهای مترقی در سراسر جهان است. امروز نوبت ونزوئلا است، و فردا نوبت نیکاراگوئه، بولیوی یا کوبا خواهد بود.


7_cuba_congres_2

این فقط یک حمله به انقلاب بولیواری نخواهد بود. در منطق بازها، که سیاست ترامپ در خصوص آمریکای لاتین را کنترل می‌کنند، اقدامات پيش رو حمله نهایی علیه چپ‌ها و نیروهای مترقی در سراسر جهان است. امروز نوبت ونزوئلا است، و فردا نوبت نیکاراگوئه، بولیوی یا کوبا خواهد بود.

از اين می‌توان نتيجه گرفت که دفاع از انقلاب بولیواری نخستين سنگر در مبارزه برای حق حاکمیت آمریکای ما، برای آرمان عدالت اجتماعی، صلح با عزت و وحدت کل سیارۀ ما خواهد بود.

ما در این لحظات بر نظریه دولت خود تأکید می‌ورزيم که هشدار می‌دهد: «


امروز در ونزوئلا پيرامون حاکمیت و کرامت آمریکای لاتین و کارائیب و خلق‌های جنوب تصميم گرفته خواهد شد. هم‌چنین در مورد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته خواهد شد. این مشخص می‌شود که آيا مشروعیت یک حکومت از راه بيان اراده مستقل مردم آن و یا از طریق مقبوليت قدرت‌های خارجی به دست می‌آيد.


ecuador_cubaامروز در ونزوئلا پيرامون حاکمیت و کرامت آمریکای لاتین و کارائیب و خلق‌های جنوب تصميم گرفته خواهد شد. هم‌چنین در مورد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته خواهد شد. این مشخص می‌شود که آيا مشروعیت یک حکومت از راه بيان اراده مستقل مردم آن و یا از طریق مقبوليت قدرت‌های خارجی به دست می‌آيد.»

ما به يک مارش متحد فرامی‌خوانيم تا به امپراتوری یانکی نشان دهيم که مردم جهان نسبت به حق حاکمیت ملی خود آگاهی دارند. این لحظه‌ای است که در آن، احزاب کمونیست و کارگری همۀ قاره‌ها توان سیاسی بزرگی را که ما در مبارزه برضد جنگ و در دفاع از صلح نمایندگی می‌کنيم، نشان می‌دهند.

حزب کمونیست کوبا

منبع گرانما