سرتیتر

چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است؟ – قاسم عزالدین – احمد مزارعی

trump_nethanyaho


چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است ؟

نوشته :قاسم عزالدین :استاد دانشگاه ومحقق امور بین المللی پاریس

مترجم:احمد مزارعی، چهاردهم فوریه 2019


خواسته های امریکا از برگزاری «کنفرانس ورشو»از اینکه پیمانی بین المللی بر علیه ایران باشد تنها تبدیل به دیداری میان همپیمانان واشنگتن گردید تا درجبهه ای اشکار،کشورهای خلیج با اسرائیل در یک جا ظاهر شوندوبدینوسیله رابطه مخفیانه اسرائیل با این کشورها حالتی ظاهری وعادی بخود بگیرد. اما نتایج حاصله از»کنفرانس ورشو»حقیقت ضعف مقرط امریکارا نشان داد که کلا از تشکیل «ائتلافها ی قدرتمند» ناتوان است وهم اینکه همپیمانان امریکا درمنطقه درانچنان عجزی بسر میبرند که قادر نیستند دربرابر قدرت رو به رشد محور مقاومت مانعی ایجاد کنند.

چرا تشکیل «کنگره ورشو»ظاهری پرسروصدا است ؟

انچه را که ترامپ درابتدای منفجر کردن خشم خود بر علیه ایران با لغو کردن قرارداد برجام ، به ان امید بسته بود، میخواست بتواند پیمانی با شرکت کشورهای خلیجی، وهمچنین پاکستان ومالیزی بوجود اورد که مشابه «پیمان ناتو» ویا اتلانتیک شمالی ،باشد.ازاین نظر برنامه رویائی خود را اعلام نمود که بتواند از ورای ان چیزی بنام «ناتو عربی»خلق کند .ترامپ ارزو داشت تا چیزی شبیه به «پیمان بغداد»که درسال 1958، برعلیه جمال عبد الناصروجنبش ازادیخواهانه عربی تشکیل شده بود بوجود آورد.اما امید بستن به اینگونه تفکرات نشاندهنده برنامه های بی اساسی وخیالپرورانه ای است که با ساده ترین اصول استراتژیک درتضاد است. ترامپ از ایجاد تشکل ناقص الخلقه ای صحبت میکند که میخواهد همردیف با پیمان «ناتو» باشد وخود درعین حال میکوشد پیمان ناتو ئی که برای مقابله با شوروی سوسیالیستی دردوره جنگ سرد به وجود امده بودرا متلاشی کند.

انچه را که باعث شد ترامپ ازتشکیل حلف ناتو ی خود عقب نشینی کند نه سبک مغزی واطوارهای عجیب وغریبش  بود بلکه نتیجه وا قعیت اشکار دردرکش که امریکا دیگرقادرنیست وارد جنگی جدی شود وهمپیمانانش را به دنبال خود بکشاند ویا به بر شرایط مادی ولوجستیکی سابق پایبند بماند.مناطقی که امریکا درگذشته درانجاها به اسانی وپیروزمندانه واردجنگ میشد ، اکنون چنین نیست ، این مناطق تجربیات جنگی ومقاومتهای سرسختانه ای کسب کرده اند که امریکا توان جنگ با انهارا ندارد بلکه موجب تحلیل رفتن وفرسودگی بیشترقدرت امریکا خواهدشد بدون اینکه هیچ دستاورد قابل ذکری برایش داشته باشد.

تغییر مسیر سیاسی «کنفرانس ورشو»از یک ائتلاف ضد ایرانی به یک «کنفرانس صلح وامنیت درخاورمیانه»خود کوششی است برای پرکردن حفره عمیق بی اعتمادی در کشورهای خلیج وعربستان که منفرد ومنزوی مانده اند، بویژه پس از تغییرات حکومتی در پاکستان واندونزی که تاثیر منفی فراوانی بر این کشورها داشته است (1) وهدف پنهانی این است که بر ضعف اشکار توانائیهای این کشورها درمقابل ایران ومحور مقاومت سرپوش بگذارند .جمع اوری اسمی شصت کشور واظهارات «اتشین» وبی محتوائی که پمپئو ومایک پنس قبل از برگزاری ودرخلال کنفرانس ابراز داشتند ، دردی را از معضل امریکا وکشورهای خلیج حل نحواهد کرد.

نتنیاهو با حرکتهای پهلوانی متهم خود دربزرگنمائی کنفرانس ورشو ودستاوردهایش اغراق میکند وتنها هدفش انتخابات اینده  دراسرائیل است ، اما وی میگوید»تنها برگزاری این کنفرانس خود دستاوردی مهم است ، نتنیاهو همچنین در جلسه ای که با پمپئو داشت دروصف کنفرانس گفت» نقطه تحولی تاریخی است» به این معنا که حاضران با قدرت بر «ضد تهدیدات ایران» صحبت کرده اند که البته این اظهارات تکرار مکررات است..

تنها دستاورد این کنفرانس میتواند این باشد که نتنیاهو بطور اشکار با رهبران کشورهای عربی ملاقات میکند ورابطه محرمانه انها علنی میشود، اما اینهم نمیتواند دستاورد بزرگی باشد زیرا درمعادله قدرت منطقه ای تاثیری ندارد ، تنها پنهان کاری وایما  واشاره های سابق میان انها را ازمیان میبرد، ملاقات وپیوستن علنی این کشورها به اسرائیل امکان دارد که برای کشورها عربی منزوی»اعتباری» بیا فریند.درمورد داشتن رابطه اسرائیل با اعراب خلیج  هم چیز تازه ای نیست ، بنا به مصاحبه باراک رافید درکانال تلوزیونی سیزده اسرائیل تحت عنوان»اسرارخلیج»که بطور مستند ودر جزئیات توضیح میداد ، این کشورها از سالهای 2003 ، همه گونه کمک دراختیار اسرائیل قرارداده وحتی درجریان جنگ سال 2006، ویا جنگ سی وسه روزه میان حزب الله لبنان واسرائیل این کشورها با تمام توان خود از اسرائیل حمایت کردند.


اروپا که خودرا از مهزله ورشو کنار کشیده است خودرا مجبور مییابد تا با دست زدن به اقداماتی موجودیت خودرا به اثبات برساند ، در هفته اینده وزرای خارجه ایرلند، فرانسه ، سوئد وهولند با نماینگان دولت فلسطین در دوبلن پایتخت ایرلند گردهم  میایند به این امید که یک حرکت تازه دپلوماتیک را درمقابل طریق مسدود شده وفلج جنبش فلسطین اغاز کنند واین بدیلی است در برابر بن بست کنفرانس ورشو، اما نباید پنهان داشت که با وجود موانعی که طرفداران امریکا درمنطقه برای جنبش فلسطین ایجاد میکنند ، کنفرانس دوبلن بیشتر به صدور بیانیه های ظاهری بسنده خواهند نمود وامکان اقدام قویتری برایشان نخواهد بود.

زیرنویس مترجم: (1) – تاکنون چهار کشور :پاکستان، مالزی، سودان ومغرب نیروهای خودرا از جنگ یمن وائتلاف عربستان برون برده اند.