تاریخی, سرتیتر

ونزوئلا فرياد می‌زند!

هنگامیکه ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ تصمیم گرفت دولت به طور دمکراتیک انتخاب شدۀ سالوادر آلنده را در شیلی سرنگون کند ریچارد نیکسون به «سیا» دستور داد «داد اقتصاد را درآوریددیگر کشورها در آمریکای لاتین سرنگونی رهبران به طور دمکراتیک انتخاب شده را به وسيلۀ ایالات متحده یا کارگزاران آندیده اند. کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه بعداً هدف سیاست خارجی ایالات متحده قرار خواهند گرفت. اکنون برای ترقیخواهان در آمریکای لاتین زمان بدی است؛ اما باقی جهان نیز چندان جالب به نظر نمیرسد. انقلاب ادامه دارد!

venezuella_8hgh


منبع: صدای سوسیالیستی

نویسنده: رابرت ناوان

تارنگاشت عدالت


هنگامیکه ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ تصمیم گرفت دولت به طور دمکراتیک انتخاب شدۀ سالوادر آلنده را در شیلی سرنگون کند ریچارد نیکسون به «سیا» دستور داد «داد اقتصاد را درآورید

دیگر کشورها در آمریکای لاتین سرنگونی رهبران به طور دمکراتیک انتخاب شده را به وسيلۀ ایالات متحده یا کارگزاران آندیده اند. جاکوب آربنز در گواتمالا (۱۹۵۴)، ژانبرتراند آریستید در هائیتی (۲۰۰۴) و مانوئل زلایادر هندوراس (۲۰۰۹) برخی نمونهها هستند. همچنین چندین بار علیه جان فیدل کاسترو سوءقصد شد.

در سال ۲۰۰۲ ایالات متحده یک کودتای ناموفق را علیه هوگو چاوز هدایت کرد. در زمان کمی که چاوز از سوی توطئهگران و عناصر شریر در میان نظامیان از قدرت برکنار شد، پدرو کارمونا، رییس اتاق بازرگانی ونزوئلا سرپرست دولت موقت اعلام شد. او فوراً کنگره ملی را منحل و قانون اساسی ونزوئلا را تعلیق کرد.

hands_o_Venezelaدر سال ۲۰۰۲ ایالات متحده یک کودتای ناموفق را علیه هوگو چاوز هدایت کرد. در زمان کمی که چاوز از سوی توطئهگران و عناصر شریر در میان نظامیان از قدرت برکنار شد، پدرو کارمونا، رییس اتاق بازرگانی ونزوئلا سرپرست دولت موقت اعلام شد. او فوراً کنگره ملی را منحل و قانون اساسی ونزوئلا را تعلیق کرد.

در جریان این رویدادها هیچ شکایت یا سروصدایی از جانب ایالات متحده یا متحدین آن درباره دمکراسی به گوش نرسید. اما، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نگرانی خود را از اینکه کودتا اصول دمکراتیک را زیر پا بگذارد، که البته زیر پا گداشت، اعلام کردند.

 صحنههايی که ما اکنون در اخبار تلویزیون خود میبینیم نه فوران خودبهخودی نارضایتی از دولت، بلکه اوج روندی است که در سال ۱۹۹۹ زمانی که هوگو چاوز برای نخستین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد، آغاز گردید.

انتخابات ونزوئلا احتمالاً دمکراتیکترین انتخابات در جهان است، و گروه بزرگی از ناظران بینالمللی بر آن نظارت داشته اند. جیمی کارتر، رییسجمهور ایالات متحده از ۱۹۷۷تا ۱۹۸۱، روند انتخابات در ونزوئلا را بهترین در جهان اعلام کرده است. علیرغم اینها، دولتهای متوالی ایالات متحده از به رسیمت شناختن نتیجه این انتخابات سر باز زده اند.

ونزوئلا همیشه در رسانهها به مثابه یک رژیم چپ افراطی ترسیم شده است. توصیفاتی مانند «تجربه سوسیالیستی شکستخورده» و «ویرانه تجربه سوسیالیستی قرن بیست‌‌ویکم» فراوان است. (جالب اینکه، این مقالات اغلب از رسانههای بلندگوی یکی از بزرگترین فاجعههای اقتصادی در تاریخ جهانبحران مالی جهانی ۲۰۰۸، میآیند.)

ونزوئلا همیشه در رسانهها به مثابه یک رژیم چپ افراطی ترسیم شده است. توصیفاتی مانند «تجربه سوسیالیستی شکستخورده» و «ویرانه تجربه سوسیالیستی قرن بیست‌‌ویکم» فراوان است. (جالب اینکه، این مقالات اغلب از رسانههای بلندگوی یکی از بزرگترین فاجعههای اقتصادی در تاریخ جهانبحران مالی جهانی ۲۰۰۸، میآیند.) این توصیفات بیشتر حاکی از چرخش به راست کل سیاستها در غرب است. در واقع، برنامه حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا یک نسخه رادیکالتر از برنامه دولت اتلی [عدالتکلمنت ریچارد اتلی ارل اتلی سیاستمدار بریتانیایی از حزب کارگر بریتانیا و نخستوزیر این کشور به مدت ۶ سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ بود] در بریتانیای پس از جنگ است؛ اما امروزه حمایت از ملی کردن صنابع کلیدی، مانند ذغال سنگ یا نفت، خدمات بهداشتی همگانی و مسکن عمومی مناسب، سیاستهای چپ افراطی محسوب میشوند.

محققاً دولت ونزوئلا از آغاز انقلاب بولیواری اشتباهاتی کرده است؛ اما آیا در جهان کشوری (از جمله کشور خود ما) وجود دارد، که به ویژه در عرصه اقتصاد اشتباه نکرده باشد؟ و تعداد کمی از آنها مجبور بوده اند سیاستهای خود را در حین حراست از خود در برابر تجاوزگری قدرتمندترین دولت میلیتاریستی در جهان تدوین کنند.

یکی از انتقادات کسانی که در چپ قرار دارند این بوده است که چاوز میباید توزیعکنندگان اصلی غذا و نوشیدنی را‌-مانند «پولار»- تحت کنترل دولت قرار میداد و از این طریق جلوی بازی با کمبودهای غذایی را میگرفت. «پولار»، بزرگترین شرکت خصوصی ونزوئلا،  تولیدکننده آرد سنتی ذرت است که از آن برای پخت آرهپامتداولترین غذا در ونزوئلااستفاده میشود [عدالتآرهپا غذایی است که از آرد ذرت تهیه و روزانه با انواع پنیر مصرف میشود]. «پولار» همچنین صاحب بزرگترین کارخانه تولید آبجو در کشور است.

چنین به نظر میرسد که تسامح با سرمایه بزرگ در ونزوئلا کار نکرده است. شما میتوانید بگویید که در ونزوئلا الگوی سوسیال دمکراتیک، و نه الگوی سوسیالیستی شکست خورده است.

چنین به نظر میرسد که تسامح با سرمایه بزرگ در ونزوئلا کار نکرده است. شما میتوانید بگویید که در ونزوئلا الگوی سوسیال دمکراتیک، و نه الگوی سوسیالیستی شکست خورده است.

یک انتقاد دیگر این است که برای کاهش وابستگی کشور به نفت، سرمایهگذاری کافی، از طريق توجه به بخش کشاورزی و غذایی صورت نگرفته است. ونزوئلا حدود سهچهارم غذای خود را وارد میکند، و این در زمانهایی مانند زمان حال، کشور را آسیبپذیر میسازد.

ونزوئلا «فرياد میزند» و طناب دور گردن آن تنگتر میشود. مشکل میتوان راه برونرفتی را دید که نتیجه آن پایان دمکراسی یا تعلیق قانون اساسی نباشد. بعید است که ایالات متحده علناً برای حمله سرباز بفرستد، اما حمایت مخفیانه از مخالفان دولت منتخب هماکنون در جریان است. از کارگزارانی مانند «سازمان دولتهای آمریکایی» میتواند استفاده شود، یا ممکن است برخورد مرزی با کلمبیا به راه انداخته شود. این سناریوها به ایالات متحده برای حمله نطامی بهانه خواهند داد

در اپوزیسیون ونزوئلا عناصری وجود دارند که میانهرو هستند و مایلند در درون ساختارهای دمکراتیک کار کنند، اما به نظر میرسد که رهبری آنها با کسانی است که میخواهند همه دستآوردها و نشانههای انقلاب نابود شود. اشتباه نشود، اگر گروه دوم قدرت را به دست آورد اینطور خواهد شد.

در اپوزیسیون ونزوئلا عناصری وجود دارند که میانهرو هستند و مایلند در درون ساختارهای دمکراتیک کار کنند، اما به نظر میرسد که رهبری آنها با کسانی است که میخواهند همه دستآوردها و نشانههای انقلاب نابود شود. اشتباه نشود، اگر گروه دوم قدرت را به دست آورد اینطور خواهد شد.

کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه بعداً هدف سیاست خارجی ایالات متحده قرار خواهند گرفت. پیش از این کودتای پارلمانی در برزیل، هندوراس و پاراگوئه رخ داده است. شیلی و آرژانتین دولتهای راستگرا دارند. برای پیشبینی درباره راه سیاسی آینده مکزیک خیلی زود است. اکنون برای ترقیخواهان در آمریکای لاتین زمان بدی است؛ اما باقی جهان نیز چندان جالب به نظر نمیرس 

انقلاب ادامه دارد!


 

برگرفته از «شبکه ونزوئلاایرلند»

https://socialistvoice.ie/2019/02/venezuela-screaming/