اخبار ویژه, سرتیتر

چهار دهه پس از بهمن ۵۷ – بیانیهٔ اتحاد عدالتخواهان ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

engelab_57

چهار دهه پس از بهمن ۵۷

بیانیهٔ اتحاد عدالتخواهان ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب


انقلاب بهمن یکی از تأثیرگذارترین انقلابهای تاریخ معاصر و ازجمله مهمترین رخدادهای تاریخی قرن بیستم است که آن را باید در ادامهٔ انقلاب مشروطه و نهضت ملیشدن نفت، گام بلند جامعهٔ ایران در مسیر پویایی و تکامل اجتماعی ارزیابی کرد. این دو تحول تاریخی، نیروهای اجتماعی را حول مطالبهٔ یک سلسله تغییرات و تحولات بنیادین متمرکز کرد.

سرکوب دستاوردهای مشروطه در دورهٔ پهلوی اول و سرکوب دستاوردهای نهضت ملی در دورهٔ پهلوی دوم، جامعهٔ ایران را در شرایط ویژهای قرار داد: درحالیکه در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم، مبارزات ضداستعماری در کشورهای تحت سلطه به اوج خود رسیده و گفتمان ضدسلطه شکل عمومی پیدا کرده بود، نظام خودکامهٔ شاهنشاهی که از حمایت تام قدرتهای غربی برخوردار بود قادر نبود تضادهای جامعهٔ ایران را در چارچوب یک نظام سیاسی استبدادی و یک نظام اقتصادی سرمایهداری وابسته، حل کند؛ و درنتیجه با امواج خروشان اعتراضات مردمی مواجه شد.

انقلاب بهمن ملهم از سه روند تاریخی شکل گرفت و به پیروزی رسید: مبارزات ضداستعماری نیروهای ملی، مبارزات عدالتخواهانهٔ نیروهای چپ، و مبارزات نیروهای مسلمان. آرمانهای این انقلاب که در شعارهای انقلابیون تجلی مییافت بهخوبی نشاندهندهٔ ریشههای تاریخی و جامعهشناختی آن است؛ که آنها را میتوان در سه آرمان رفیع «استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی» متبلور دانست.

انقلاب بهمن علیرغم تمام تهدیدات خارجی (نظیر تهاجم نظامی، اقدام به کودتا، و تحریم) و علیرغم تهدیدات داخلی (نظیر غلبهٔ گرایشهای افتراقی و انحصارطلبانه، تقلیلگرایی و استحالهٔ آرمانها در حد فروکاستن «انقلاب» به «تغییر رژیم»، و نفوذ عناصر فرصتطلب و وابسته در بدنهٔ نظامِ برآمده از انقلاب) همچنان زنده و پویاست و تأثیر سیاسی و فرهنگی آن بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران است.

با این اوصاف در مقطع فعلی، به دلایل متعدد که شرح هر یک مجال و مقالی دیگر میطلبد، تضادهای جامعهٔ میهن ما چنان حاد شده است که جز با ایجاد تغییرات ساختاری و اقدام قاطع تمام نیروهای وفادار به آرمانهای انقلاب، نمیتوان به حفظ دستاوردهای انقلاب بهمن اهتمام ورزید و در جهت اعتلای آن کوشید.

ما اینک شاهد وضعیتی هستیم که در آن، هیچ یک از جناحهای حاکمیت جمهوری اسلامی قادر نیست راهحلی اساسی برای برونرفت از تنگنای کنونی پیشنهاد دهد چراکه اساساً آن بخش از مشکلات جامعه که ریشهٔ داخلی دارد، ناشی از امتیازات سیاسی و منافع طبقاتی خود آنهاست.

تداوم روند فعلی، تحلیلهای سادهانگارانه و غیرعلمی از دلایل بحران، و دلخوشکردن به تغییرات سطحی فقط و فقط دشمنان موجودیت ایران و انقلاب را جری، و تودههای مردم را که در تمام این سالها با فداکاری کمنظیر در راه دفاع از عزت و کرامت خود کوشیدهاند سرخورده و نومید خواهد کرد.

برپایهٔ این تحلیل و ارزیابی از وضعیت مشخص کنونی، اتحاد عدالتخواهان ایران بر این باور است که راهکارهای عملی بهمنظور تعمیق و اعتلای انقلاب بهمن عبارتند از:

۱. ایجاد تغییرات فوری و اساسی در سازوکارهای اقتصادی جامعه با هدف بهبود وضعیت توزیع منابع و امکانات و ثروتها به نفع تودههای زحمتکش.

۲. بهرهمندی از توان و ظرفیت تمام نیروهای سیاسی ملی و مترقی برای پیگیری مطالبات مدنی طبقات پایین و میانی جامعه.

۳. اهتمام به اجرای دقیق و بیکموکاست اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی، مصرح در فصل سوم موسوم به «حقوق ملت»، که ناظر به بهرهمندی آحاد مردم از حقوق اولیه نظیر بهداشت و آموزش و اشتغال، و همچنین آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.

اتحاد عدالتخواهان ایران قویاً بر این باور است که درایت، موقعشناسی، و عزم راسخ تمام فعالان اجتماعی پیشرو و انقلابی ایران در همسویی با اقشار گوناگون مردم رشید و شریف ایران، اجرای راهکارهای یادشده را به اصلیترین مطالبهٔ مردمی در میهن ما تبدیل خواهد کرد.

ایمان عمیق ما به اثربخشی قدرت لایزال تودههای مردم نه ناشی از احساساتگرایی خام بلکه متکی به تجربهٔ تاریخی چهلساله و ناظر به توانمندی جامعهٔ پویای ایران است.

بر این اساس و در آستانهٔ چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن، تمام نیروهای عدالتخواه و میهندوست را به دفاع از دستاوردهای بزرگ حرکت مردم ایران در طول این چهار دهه و کوشش در جهت تعمیق انقلاب فرامیخوانیم.


زنده باد استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی! 

شورای مرکزی اتحاد عدالتخواهان ایران

۲۱بهمن ۱۳۹۷


 

مرجع رسانهای اتحاد عدالتخواهان ایران

http://t.me/SocialJusticeIran

تماس با ما:
e-mail: usj@mail.com