تاریخی, سرتیتر

بیانیۀ کمونیست‌های ونزوئلا پیرامون خطر کودتا

maduro_Oscar Figuera

اسکار فیگوئرا دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا و نیکلاس مادورو رئیس جمهور 


hands_o_Venezelaاسکار فیگوئرا  دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا در یک کنفرانس مطبوعاتی فوقالعاده که در روز جمعه ۲۵ ژانویه برگزار شد، تأکید میکند که یک کودتا به وسيلۀ ایالات متحده، دولتهای پادو در آمریکای لاتین و راست نوکرصفت و وطنفروش ونزوئلا در جریان است. آنهایی که این فاکت را که نیکولاس مادورو رییسجمهور قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا است، نمیپذيرند، درصدند در کشور یک دولت دستنشانده سر کار بیاورند و شرایط را برای خشونت سیاسی که راه را به سوی جنگ داخلی برای توجیه مداخله مستقیم ارتجاع بینالمللی باز خواهد کرد، به وجود آورند.


 منبع: مارکسیسملنینیسم امروز

تارنگاشت عدالت


maduro_commonist_party_venezuela

نیکلاس مادورو در حال تکان دادن پرچم حزب کمونیست ونزوئلا

اسکار فیگوئرا  دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا در یک کنفرانس مطبوعاتی فوقالعاده که در روز جمعه ۲۵ ژانویه برگزار شد، تأکید میکند که یک کودتا به وسيلۀ ایالات متحده، دولتهای پادو در آمریکای لاتین و راست نوکرصفت و وطنفروش ونزوئلا در جریان است. آنهایی که این فاکت را که نیکولاس مادورو رییسجمهور قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا است، نمیپذيرند، درصدند در کشور یک دولت دستنشانده سر کار بیاورند و شرایط را برای خشونت سیاسی که راه را به سوی جنگ داخلی برای توجیه مداخله مستقیم ارتجاع بینالمللی باز خواهد کرد، به وجود آورند.

رودر رو با این واقعیت، حزب کمونیست ونزوئلا توافق نمود:

همه ظرفیتهای حزب کمونیست ونزولا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای را برای ارتقای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی علیه کودتای امپریالیستی فعال کند.

همه ظرفیتهای حزب کمونیست ونزولا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای را برای ارتقای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی علیه کودتای امپریالیستی فعال کند.

به ارتقای همبستگی بینالمللی احزاب کمونیست و کارگری و جنبش ترقیخواه جهان، از طريق بخش سیاسی بینالمللی حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا، جنبش صلح و همبستگی، و جبهههای سیاسی تودهای ادامه دهد؛ این همبستگی در دهها اقدام و پیام همبستگی از سازمانهای گوناگون مانند شورای جهانی صلح، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، فدراسیون بینالمللی زنان دمکرات، فدراسیون جهانی جوانان دمکرت، احزاب کمنویست جهان و دیگر سازمانها ابراز شده است.

وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی را ارتقا دهد، اتحادی که باید در یکپارچگی رهبری روند ونزوئلایی بازتاب یابد، اتحادی که به ما امکان خواهد داد تجاوزگری امپریالیستی را درهم شکنیم و مشکلات جدی مردم را حل کنیم.

وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی را ارتقا دهد، اتحادی که باید در یکپارچگی رهبری روند ونزوئلایی بازتاب یابد، اتحادی که به ما امکان خواهد داد تجاوزگری امپریالیستی را درهم شکنیم و مشکلات جدی مردم را حل کنیم.

یک دولت اتحاد وسیع میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را که بر بخشهای متحد امپریالیسم ایالات متحده، عمدتاً بر انحصارات، به ویژه بخش مالی سوداگر که روزانه مردم را غارت میکند ضربه خواهد زد، ارتقاء دهد.

یک برنامه وسیع بسیج ملی و بینالمللی را، که کارگردهقان، غیرنظامی و نظامی، مؤمن و غیرمؤمن را در دفاع از میهن متحد میکند، پیش ببرد.

یک برنامه وسیع بسیج ملی و بینالمللی را، که کارگردهقان، غیرنظامی و نظامی، مؤمن و غیرمؤمن را در دفاع از میهن متحد میکند، پیش ببرد.

ما میخواهیم که دولتهای ملی، منطقهای و محلی از اختیارات خود برای خنثا کرد مافیاهای سوداگری و فساد که با مصونیت عمل میکنند، استفاده کنند. و اقدامات لازم را برای بازگردان قدرت خرید دستمزدها و دسترسی به کالاها و خدمات اساسی انجام دهند.

از درخواست ملاقات فوری «قطب بزرگ میهنی سیمون بولیوار» با رييسجمهور نیکولاس مادورو موروس حمایت مینماید، در عین حال، بر ملاقات دوجانبه با صدر حکومت برای طرح پیشنهادات حزب کمونیست ونزوئلا که امکان یک راهحل انقلابی را برای بحران سرمایهداری فراهم خواهد کرد، پافشاری میکند.

رو در رو با تجاوز امپریالیستی، حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را برای درهم شکستن کودتای در حال شکلگیری ارتقاء خواهند داد.

رو در رو با تجاوز امپریالیستی، حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را برای درهم شکستن کودتای در حال شکلگیری ارتقاء خواهند داد.

ما همبستگی خود را با ونزوئلاییهایی که در سراسر جهان از اقدامات بیگانههراسی دولتهای راست، به ویژه در اکوادور، رنج میبرند اعلام میکنیم. ما این سیاست را که در خدمت امپریالیسم ایالات متحده است و میخواهد به اهداف سلطهگری، تفرقهافکنی، ازهم پاشیدگی و درگیری خلقهای ما دست یابد، محکوم میکنیم.

حزب کمونیست ونزوئلا از تصمیم دولت برای قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت ایالات متحده حمایت میکند.


pcvenezuela 

علیه کودتای امپریالیستی!

متحد در دفاع از میهن!


https://mltoday.com/venezuelan-communists-statement-on-coup-threat/