گوناگون, تیتر۱, سرتیتر

مانیفست ژان – لوک گدار – میهن تاری

jea_luc godard_ 3jpg


مانیفست

ژان-لوک گدار

میهن تاری


دریافت متن مقاله از اینجا