کتاب های انتخابی, سرتیتر

ایران، تخریب ضروری – ژان میشل ورنوشه – حمید محوی

takhrib_hamid


ژان میشل ورنوشه

ایران، تخریب ضروری


Jean-Michel Vernochet

Iran, la destruction nécessaire

Edition Xenia


ترجمۀ حمید محوی

دومین انتشار فوریه 2019

نخستین انتشار 5 اوت 2015

با اعلام نافرمانی مدنی از موازین کپی رایت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رایگان در انترنت


دریافت از اینجا