کتاب های انتخابی, سرتیتر

هانری لوفور – درنگهائی دربارۀ زیبائی شناسی  – حمید محوی

zibaie_hamid

هانری لوفور

درنگهائی دربارۀ زیبائی شناسی 

ترجمۀ حمید محوی

نشر گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس

دومین انتشار فوریه ۲۰۱۹

دریافت مطلب از اینجا