سياسی, سرتیتر

ونزوئلا وایران مربعی قرق شده ازطرف امریکا – موفق محادین – احمد مزارعی

venezuela-streicht-d-56742248


ونزوئلا وایران مربعی قرق شده ازطرف امریکا

نوشته :موفق محادین *، سایت نویسندگان اردن

مترجم :احمد مزارعی ، 30،ژانویه 2019


hands_o_Venezelaامریکا دراغاز تجاوز نظامی خود به عراق درسال 2003، شش کشور را شامل ایران  عراق  سوریه  لیبی  سودان وکره شمالی را جزءکشورهای نافرمان نامگزاری نمودکه قصد اشغال انهارا داشت،اما ونزوئلا جزء کشورهای نافرمان بحساب نمیامد، ولی هردو کشور ایران وونزوئلا درچهارچوب سیاستهای امنیتی واستراتژیکی امریکا محسوب میشدند، که باید هردو انها را با بکارگرفتن هرگونه قاتلان اقتصادی ،تروریسمی گسترده وفشارهای سیاسی وتبلیغاتی به دولتهائی ورشکسته تبدیلشان نمود.

قابل فهم بود که سوریه وحزب الله وسایر نیروهای رسمی وتوده ای که درضدیت با دشمن صهیونیستی بود ند وبرعلیه ان مقاومت میکردند، موقعیت ثابتی در استراتژی امریکای اطلسی ، صهیونیسم،وارتجاع منطقه داشته باشند وبا تمام توانشان وبطور خستگی ناپذیر بر ضد این نیروها مبارزه کنند ، حقیقت این است که جوهر قضیه فلسطین ، همان جوهر مبارزه اعراب وصهیونیسم است وتجلیات مستقیم ان در اشغال مستعمراتی سرزمین قومی یعنی فلسطین اشکار میگردد ، وتجلیات غیر مستقیم آن تجسم یافته درکشورهای عربی زیر سلطه بوده ویا مناطق حمایت شده نفتی وگازی دیگر.خلیج.

اما نیروهای مقاومتی که ذکر کردیم ، تنها هدف مستقیم ائتلاف امپریالیستی، صهیونیستی و…/فوق نیستند بلکه اهداف انها شامل کشورها ونیروهای دیگری نیز میشوند که بنوعی بخواهند از «مربع قرق شده»مذکورعبور کنندهمچون:قضیه فلسطین (1) ، نفط، سیادت، داشتن حضور منطقه ای درمناطقی ازجهان که ازنظر منافع امپریالیسم حساس است ، درمورد این نیروها بطور مشخص میتوان از ونزوئلا وایران نیزنام برد.

با پیروزی خط چاوزدرونزدئلامربع مذکور تکامل یافت:یکم اینکه نفت را درکنترل دولت دراورد. دوم با برنامه ای ارزشمند سیادت دولت را برکشور تحکیم وازتبعیت خارج شد.سوم:تبدیل ونزوئلا بمثابه بهمنی عظیم ، بولیواریسم را درتمام قاره امریکای لاتین به حرکت دراورد.چهارم:سفارت اسرلئیل را درکاراکاس اعطیل وبجای آن سفارت فلسطین مستقر گردید وهزاران کرسی دردانشگاههای ونزوئلا را به دانشجویان فلسطینی وعرب ودرتمام رشته ها اختصاص دادودرتمام محافل بین المللی بیکی از پشتیبانان قضیه فلسطین تبدیل شد.

قبل ازاین ایران بعدازانقلاب توده ای وسرنگونی شاه به همین کارهادستزد، ایران نیز نفت را ملی نمودووارد یک برنامه گسترده برای توسعه صنعتی کشورگردید، ایران همچنین وارد باشگاه مسالمت امیز هسته ای گردید وبه تکنولوژی نانو دست یافت ، سفارت اسرائیل نیز درایران بسته شد (1)وجای ان رابه سفارت فلسطین تبدیل کرده وصندوقی نیز برای کمک به مبارزات مردم فلسطین ودرتمام زمینه ها اختصاص داده شد.ومهمتر اینکه دولت ایران با رژیم صهیونیستی نیز درگیر وبه عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای ورو به پیش سربر اورد.

انچه که درایران وونزوئلا اتفاق افتاد ازنظر پایتختهای کشورهای متروپل واطلسی، تنها یک تحول گذرا وسطحی نبود، ویا اینکه سیاستی ملی گرایانه درمقابله با کشورها ی منطقه هم نبود، بلکه انقلابی در پایگاه حاکمان وبازیگران سنتی منطقه ای بود دردو میدان خطرناک شطرنج امریکا:

از یکطرف خاورمیانه با اضلاع خطرناک خود: نفت ودشمن صهیونیستی وجغرافیای سیاسی ابهای گرم.

وازطرف دیگر ، سرزمین امازون ، اندیز ، کائوچو ، مس ونفت وانچه را که یانکی (امریکای شمالی) بر اسا مبدا مونرو ، انرا بنام حیات خلوت خود نامگزاری کرده است ویا انهارا جمهوریهای موز نامیده است ، بولیواریسم درسطح قاره صعود نمود وقضیه فلسطین را درسراسر قاره امریکای لاتین ارتقا داد آنچنانکه این قضیه درهر لحظه دوره عبد الناصر مطرح بود.

وبدین شکل ونزوئلا همچون ایران درقاموس امریکای صهیونیستی نه کشوری متمرد، بلکه دراینجا قضیه امنیت استراتژیکی امریکا میباشد ونیازمند عملیاتی فشرده ودرطی سالها وبکار گرفتن هرگونه قاتلان اقتصادی وتروریسمی گسترده تا بشود این دولت متمرد را به دولتی ورشکست شده تبدیل نمود.

از لحظه پیروزی انقلاب در ونزوئلا ، همچنانکه درایران، اشکال محاصره وابزارهایش گوناگون بود، محاصره مستقیم وتا نقش بانک بین المللی وصندوق بین المللی پول وتا اطا قهای بازرگانی محلی وکسانیکه از پیروزی انقلاب خسارت دیده بودند ویا اتحادیه های زرد تا تهدیدهای مرزی ووگروههای تروریستی مزدور ، همه برعلیه انقلاب به حرکت درامدند.

بهمراه همه اینها ، تاثیرات اجتماعی واقتصادی  موجود که نمیتوان انرا انکار نمود، بر ارز محلی تاثیر گذاشت ، کالاهای اساسی ناپیدا شد ودربازار سیاه درمناطقی به فروش رفت که صاحبانشان قدرت صبر وایستادگی داشتند.

درمقابل وعلیرغم سختیهای بسیار درزندگی معیشتی وغیره، نیروهای مخالف امپریالیسم وهمپیمانانشان درونزوئلا ضعیف نیستند وبه اسانی نه سازش میکنند ونه تسلیم میشوند ، بلکه انها نیروهائی مجرب بوده ودارای پایگاههای توده ای واقعی هستند وشایستگی رهبری مقاومت را تا حد پیروزی دارند وهرچقدر این مبارزه به فداکاری وازجان گذشتگی نیاز داشته باشد انها توان ادامه مبارزه را تا به اخروحصول پیروزی را به خوبی داشته واگر اینجا وانجا دچار شکستهای موضعی گردند ، مجددا میتوانند جبران کرده وتا به اخر پیروزمندانه پیش بروند.برعکس نیروهای متروپل امپریالیستی وگروههای ضد انقلابی سفید درمیدان گسترده ای قدرت تحرک ندارند زیرا نمیتوانند حقوق سیاسی مردم را تامین نموده و سیادت ملی را حفظ کنند، حداقل حقوق مردم، بهداشت ،اموزش رایگان وغیره را برای همگان تامین نمایند.

ازقبل وبعد ازان، درگیری درونزوئلا ،همچنانکه درگیری درایران، درگیری خاصی نیست بلکه تجربه ای است که همه ملتهائی که خواستار ازادی وزندگی با عزت دردولتی دارای سیادت ملی هستند باید به ان دست بزنند، راه دیگری وجود ندارد.

 (1) – درتاریخ معاصر ایران برای اولین بار دکتر محمد مصدق رهبر فرهیخته ودموکرات ایران،سفیر اسرائیل را ازایران اخراج نمود ، دکتر محمد مصدق این کارخودرا نه از دیدگاه مذهبی  چرا که وی اساسا مخالف دخالت دین درامور جامعه وسیاست بود، بلکه ازدیدگاه ضد استعماری واینکه اسرائیل را بمثابه پایگاه استعمار درمنطقه میدید.


* موفق محادین رئیس اتحادیه نویسنگان اردن وهمچنین معاون نویسندگان اسیا افریقا نیز میباشد.