رسانه ها

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را محکوم می‌کند

 venezuela_90oib

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی از ۹۵ میلیون کارگر پنج قاره و جنبش سندیکایی جهانی دارای سمتگیری طبقاتی کودتای نافرجام علیه دولت قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا را قویاً رد می‌کند.

این مداخله، هماهنگ شده از سوی دولت ایالات متحده، ناتو و اتحادیۀ اروپایی و نمایندگان فراملیتی‌ها و انحصارت در کشور، نقض آشکار ابتدایی‌ترین موازین و حقوق بین‌الملل و حاکمیت ونزوئلا است. برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، این حق انکارناپذیر هر خلقی است که بدون مداخلات خارجی برای حال و آینده خود تصمیم بگیرد.

این مداخله، هماهنگ شده از سوی دولت ایالات متحده، ناتو و اتحادیۀ اروپایی و نمایندگان فراملیتی‌ها و انحصارت در کشور، نقض آشکار ابتدایی‌ترین موازین و حقوق بین‌الملل و حاکمیت ونزوئلا است. برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، این حق انکارناپذیر هر خلقی است که بدون مداخلات خارجی برای حال و آینده خود تصمیم بگیرد.

در عین‌حال، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، همان‌گونه که تاکنون در چندین مورد نشان داده است، بر همبستگی خود با مردم ونزوئلا، با طبقه کارگر و سازمان‌های عضو در کشور در برابر این تهدید امپریالیستی تأکید می‌کند. علاوه بر این، ما از مردم ونزوئلا می‌خواهیم مانورهای امپریالیست‌ها و نوکران آن‌ها را در منطقه را طرد نموده، نقشه‌های قاتلان خلق‌ها را محکوم کنند. ما به حمایت خود از طبقه کارگر ونزوئلا، برای ژرفش روند بولیواری، تا برانداختن استثمار انسان به دست انسان، به سوی یک دنیای نوین، بدون جنگ و بربریت امپریالیستی ادامه خواهیم داد. این تنها راه به پیش برای دفع نقشه‌های امپریالیست‌ها است.

زنده باد همبستگی بین المللی!

دبیرخانه

http://www.wftucentral.org/venezuela-wftu-condemns-intervention-against-the-bolivarian-republic-of-venezuela/