سرتیتر

مشکل مرزی میان سوریه وترکیه ونقش روسیه وایران – احمد مزارعی

مشکل مرزی میان سوریه وترکیه ونقش روسیه وایران

نوشته : احمد مزارعی، 25 ژانویه 2019

درروزهای اخیر اردوغان به روسیه مسافرت نمود تا در مورد مسائل ومشکلات فیما بین از جمله موضوع سوریه را حل وفصل کنند، بنا به نوشته تلوزیون المیادین لبنانی درتاریخ 25 ژانویه 2019، اردوغان پس ا ز بازگشتش از روسیه اظهارداشته است که اگر تا چند ماه اینده این منطقه امن ایجاد نشود ترکیه خود به تنهائی دست بکار ایجاد این منطقه امنیتی در مرز خواهعد شد ، منطقه امنیتی مورد نظر ترکیه ، انچنانکه مسئولان عالیرتبه ترکیه وشخص اردوغان بارها اعلام داشته بودند، منطقه ای به عمق پنجاه کیلومتر درعمق خاک سوریه وطول سراسر مرز ترکیه وسوریه که تقریبا نهصد کیلومتر است میباشد.، متاسفانه دولت ترکیه وشخص اردوغان طی سالهای گذشته بسیار ضدو نقیض وعده ووعید داده وعمل کرده است که مشکل بتوان به حرفهایش اعتماد کرد. اما با اظهاراتی که وزیر خارجه روسیه درمصاحبه اش با مطبوعات بیان کرده ودر روزنامه های معتبر لبنانی به چاپ رسیده است میتوان امیدوار بود که روسها موفق شده اند «دست اردوغان را درحنا بگذارند»

روزنامه البناء متعلق به نیروهای ملی وناصریست لبنان درتاریخ 25 ژانویه 2019 خود چنین اورده است:

«موضعگیریهای علنی روسیه حقیقت مذاکرات میان پوتین واردوغان را اشکار میسازد .درروزهای گذشته تحلیلها ونتیجه گیریهائی منتشر شد که نشان میدادند که گویا روسیه نظر دولت ترکیه را مبنی بر ایجاد منطقه امنی مورد نظر ترکیه درمرز سوریه را پذیرفته است ، اما مصاحبه واظهاراتی که از طرف وزیر خارجه رو.سیه سیرگی لاوروف،منتشر شد همه را شگفت زده نمود، «لاوروف اشکارا طرح منطقه امنیتبی مورد نظر ترکیه را رد نموده واظهارداشت که طرح مذکور بمثابه حروج از توافق «استانه» میباشد ، لاوروف تاکید ورزید که مسکو موافق اجرای اتفاقیه اضنه (1)میباشد که درسال 1998، میان دوکشور سوریه وترکیه به امضا رسیده است ، بموجب این اتفاقیه ارتش سوریه متقبل میشود تا امنیت مرزهای خود با ترکیه را بعهده بگیردزیرا این اتفاقیه دو هدف را تحقق میبخشد ،یکم اینکه امنیت مرزی ترکیه را تامیین میکند ودوم اینکه وحدت وسیادت سرزمین ودولت سوریه نیز محفوظ میدارد.

با این حساب روشن میگردد که روسیه کاملا به حفظ وحدت وامنیت کشور سوریه پایبند است واین موضعگیری همه خواب وخیالهای دولت توسعه طلب ترکیه را نقش براب میکند.درتوافق استانه سه کشور ترکیه، ایران وروسیه رسما وحدت وامنیت سرزمین سوریه را پذیرفته اند .

(1) قرارداد اضنه چیست؟ درسالهای 1980، حافظ اسد رهبر سوریه و رئیس حزب کمونیست سوریه قدری جمیل کمک کردند تا عبدالله اوجلان شخصیت سابقا مارکسیست کرد ترکیه ، با تشکیل «حزب کمونیست کارگران ودهقانان ترکیه» وبا کمک یک سرمایه دار کرد سوریه ای، تعداد زیادی چریک کرد تربیت کرده وبرای استقلال خود درکردستان ترکیه مبارزه کنند، این وضعیت موجب اختلافات ودرگیریهای شدیدی میان سوریه وترکیه و مرزهای دو کشورگردید دراین برهه چند کشور عربی وایران میان دودولت سوریه وترکیه میانجیگری کرده ودر منطقه اضنه درترکیه قرارداد ی که به اضنه معروف شد درچهار بند به امضا رسید که خلاصه ان چنین است:

1 – همکاری دوکشورترکیه وسوریه برای مبارزه با تروریسم وقطع هرگونه کمک از طرف دولت سوریه به کردها وتعطیل کردن اردوگاههای انها درسوریه ولبنان.

2 – درصورت وارد شدن خسارت به دولت ترکیه درنتیجه درگیری ازطرف دولت سوریه ، ترکیه حق گرفتن خسارتهای خودرا دارد.

3 – درصورت بروز درگیری با چریکها ،دولت ترکیه حق دارد تا پنج کیلومتر وارد خاک سوریه شده وتروریستهارا تعقیب کند.

4 – بعد از امضای این اتفاقیه دوطرف حق هیچگونه ادعای ارضی درخاک یکدیگر ندارند.

بدرستی دولت روسیه این قرارداد را که ظاهرا مرضی الطرفین است معیار قرارداده وترکیه پذیرفته است که مورد موافقت دولت سوریه نیز میباشد، اما اینکه اردوغان تا چه حد پایبند بماند معلوم نیست.