رسانه ها

بیانیه وموضعگیری مبارزان عرب دردفاع از جمهوری بولیواری ونزوئلا

مترجم:احمد مزارعی، 26 ژانویه 2019

برای پشتیبانی وامضا

جمهوری بولیواری ونزوئلا امروزدرصف مقدم نیروهای انقلابی جهان درمقابل جبهه ضدانقلابی ایستاده است که به جنگهای چند جانبه ای به رهبری امپریالیسم امریکا درجهان دست میزند، امپریالیسم امریکا ودو جناحش که دربحران درونی میان دولت عمیقشان گرفتار امده اند ، هردو بیشترین طمع ورزیها همراه با خطرناکترین سیاستهارا بر علیه جهانیان دنبال میکنند.

اقدام اخیر امریکا بر علیه رئیس جمهور انقلابی ومنتخب مردمُ ونزوئلا ،نیکلاس مادورُ نشاندهنده دخالت از نوع امپریالیستی میباشد که درگیر بدترین بحرانهای داخلی خود میباشد.

ما در کشورهای عربی شامل شهروندان،روشنفکران، کهنه سربازان ومبارزان ملی ، انقلابی، سوسیالیست، اکادیمیسین، وپیشروان زن ومرد ، با تمام توان خود درکنار انقلاب بولیواری وسوسیالیستی در ونزوئلا وسایر کشورهای بولیواری در امریکای لاتین می ایستیم واز ان دفاع میکنیم، زیرا این انقلاب نماد ونماینده سوسیالیسم قرن بیست ویکم در سطح جهانی از یکطرف بوده واز طرف دیگر این ارتباط روحی که میان انقلاب عربی با مضمون ناصریسم وانقلاب بولیواری هوگو چاوز که درخط اول مبارزه بر ضد کیان صهیونیست اشکنازی ایستاد وبهمین دلیل این برما ست که دوبرابر و با تمام توان خود درکنار این انقلاب بایستیم

دراینمورد ما ملت عربی خودرا بویژه نیروهای مترقی ، ملی گراها، وسوسیالیستها را فرامیخوانیم که بطور همه جانبه وحتی با کمترین امکانات خود دست به تحریم کالاهای دشمنان ملتها یعنی امریکا ، شامل هرنوع کالای مادی ویا فرهنگی ویا سیاسی زده واین فعالیتهای خودرا برای متلاشی ومتوقف کردن انواع موسسات تبلیغاتی متعلق به دشمنان انقلاب بکار بگیرند.

ضد انقلاب جهانی هم اکنون در استانه متلاشی شدن قرارگرفته واین وضعیت وی را وادار میسازد تا درعرصه جهانی به انواع جنگها دست بزند وخطرناکترین این جنگها همین جنگ بر علیه ونزوئلا میباشد، امریکا میخواهد این عمل تجاوزکارانه خودرا با دستاویز مشروعیت به اجرا دراورد وبدین وسیله برای کشورهای دیگرهمچون ونزوئلا، یمن، سوریه و..، تعیین سرنوشت ومشروعیت کند.

این وضعیت میطلبد که بطور انقلابی ودرسطح جهانی از انقلاب دفاع نمود که درعین حال بمثابه دفاع از انسانیت بوده وسدی دربرابر بربریت خواهد بود.

امضا کنندگان :این بیانیه برای امضا به سراسر کشورهای عربی، شرق وغرب دنیا بوده ومیتوان ان را بنام افراد نیز برای امضا ارسال نمودوبه نشانی زیر ارسال کرد:

mail@kanaanonline.org

masadarbid@gmail.com