گوناگون, سرتیتر

اينجا چيزی در حال وقوع است! – مومیا ابوجمال

france_gelbe_veste


منبع: دنیای جوان
نويسنده: مومیا ابوجمال

تارنگاشت عدالت


در آغاز سال جدید، بسیار مهم است که ما روند تکاملی در غرب را با دیدی نوین و خونسردی مورد بررسی کامل قرار دهیم. سوسیالیستها اغلب به این سو گرایش دارند که در پس هر واقعۀ بحرانی فوراً «بحران سرمایهداری» را شناسايی کنند. پدیدههای بحرانی واقعاً وجود دارد، این حقیقتی است ولی چند بار باید تکرار کرد که آژیر بیمحل به کسی کمک نمیکند؟

بیایید وقایع فرانسه، به ویژه ظهور ناگهانی «جلیقه زردها» را از نزدیکتر بررسی کنیم.

آنها اغلب به طبقه کارگر شهرک‌‌های حومه شهرهای بزرگ و یا روستايی تعلق دارند. آنها واقعاً جرأت میکنند نمایندگان رهبری سیاسی کشور را با شاهان دوران انقلاب فرانسه که سر خود را زیر گیوتین از دست دادند، مقایسه کنند. بنابراین، اينجا چيزی در حال وقوع است.

آنها اغلب به طبقه کارگر شهرک‌‌های حومه شهرهای بزرگ و یا روستايی تعلق دارند. آنها واقعاً جرأت میکنند نمایندگان رهبری سیاسی کشور را با شاهان دوران انقلاب فرانسه که سر خود را زیر گیوتین از دست دادند، مقایسه کنند. بنابراین، اينجا چيزی در حال وقوع است.

mumia_abujamal_big

مومیا ابوجمال

بریتانیای کبیر با روندی روبهروست که به طور عمده با جدايی از اتحادیه اروپايی خودخواسته بوده و در نتیجه باید خسارتهای چندین میلیاردی در تجارت جهانی و نابودی بیشمار اشتغال در کشور خود را تحمل کند. آری، اينجا چيزی در حال وقوع است.

ایالات متحده آمریکا در حالا حاضر با افت و خیزهایی در بازار بورس روبهروست که یادآور سالهای دهه ۱۹۳۰ است که رکود شدید کشور را به لبۀ پرتگاه سقوط کشیده بود. آری مطمئناً چيزی در حال وقوع است. و اگر ما گرایشات اخیر حکام غربی را در نظر گیریم که با گرایشات فاشیستی مغازله میکنند، واقعاً چيزهايی در شرف وقوع است، هر چند که مطبوع هم نباشد.

ولی آیا همه اینها علامتهای بحران سرمایهداری است؟

آری، زیرا

این یک روند جهانی و نه ملی است و رشد جنبشهای فاشیستی که به چشم میخورد بدون وقفه دوران نئولیبرالی را ادامه میدهد که برای ما در ایالات متحده آمریکا به دنبال سرکوب دولتی و پلیسیِ جوامع سیاهپوست و لاتین و همچنین سفیدپوستان فقیر، دستگیریهای تودهای به همراه آورده است.

این یک روند جهانی و نه ملی است و رشد جنبشهای فاشیستی که به چشم میخورد بدون وقفه دوران نئولیبرالی را ادامه میدهد که برای ما در ایالات متحده آمریکا به دنبال سرکوب دولتی و پلیسیِ جوامع سیاهپوست و لاتین و همچنین سفیدپوستان فقیر، دستگیریهای تودهای به همراه آورده است.

این سرکوبها درها را بر روی کلیه آن جنبشهای دست راستی که ما رشد آنها را در حاشیه جوامع خود شاهدیم، میگشاید. چرا؟ زیرا جنبشها همواره در جريان هستند و هرگز از حرکت بازنمیایستند. این امر در مورد جنبش کارگران، فقرا و اقلیتهای ملی نیز صادق است. اگر ما از این لحظه تاریخی، از این لحظه هرجومرج استفاده نکنیم، در آخر همه ما پشیمان خواهیم بود.