کتاب های انتخابی, سرتیتر

دربارۀ نظریۀ روانکاوی – ترجمۀ حمید محوی

darbareh_nazarieh_rawankawi 2019

نقد مارکسیسم

دربارۀ

نظریۀ روانکاوی

کاترین کلمان، پی یر برونو، لوسین سو

۱۹۷۳، انتشارات سوسیال

(انتشارات حزب کمونیست فرانسه)

ترجمۀ حمید محوی

نشر دوّم گاهنامۀ هنر و مبارزه، ۲۰۱۹

نشر اوّل گاهنامۀ هنر و مبارزه، ۲۰۱۱