اخبار ویژه

بیانیه حزب کمونیست اسپانیا: سوریه پیروزی برعلیه تروریسم را تحقق بخشید

بیانیه حزب کمونیست اسپانیا:

سوریه پیروزی برعلیه تروریسم را تحقق بخشید

ترجمه:احمد مزارعی دوم ژانویه 2019سایت المیادین

حزب کمونیست اسپانیا تاکید ورزید که ملت، ارتش ورهبری دولت سوریه با مقاومت وایستادگی خود توانستند پیروزی بر تروریسم وگروههای گوناگون وحامیانشان را تحقق ببخشند.

حزب کمونیست اسپانیا دربیانیه ای که دیشب درسایت رسمی خود منتشر نمود اینچنین اظهار داشت:

«مقاومت وپایداری ملت سوریه وفداکاریهای ارتش این کشور درنزدیک به هشت سال از تجاوز وجنگ وتروریسم وکشتار به هدر نرفت، بلکه نتایجش حفظ وحدت ویکپارچگی سرزمین سوریه واستقلال آن وهمچنین موجب امنیت واستقرار واقعی گردید، که هم اکنون درافق ودرحال ظهوراست واین پیروزی همزمان با شکست ومتلاشی شدن گروههای تروریستی ومزدوراست که که از نظر مالی وسلاح بوسیله کشورهای غربی وائتلاف شمال اطلسی ، ترکیه ، اسرلئل وشیخ نشینهای استبدادی خلیجی ، حمایت میشدند».

دراین میان امریکا به بزرگترین شکست دچار شده ونسبت به مصالح ونفوذ آتی خود درخاورمیانه، وشکست برنامه ها یش وپیروزی سوریه دچارنگرانی و ترس است.

حزب کمونیست اسپانیا همچنین حضور تجاوز کارانه ونامشروع امریکا را درسرزمین سوریه محکوم نموده وتاکید نمود که این حضور امریکائیها بمثابه نقض قراردادها ومشروعیتهای بین المللی وبر ضد اراده ملت ودولت شرعی سوریه میباشد.

حزب کمونیست ، همچنین این ادعاها ودستاویزهائی که امریکا میکوشد در برابر افکار عمومی بین المللی انرا رواج دهد که دخالتش درسوریه برای مبارزه با «داعش» است ، به ریشخند گرفته وتاکید میکند که هدف اصلی امریکا برضد دولت سوریه وساقط کردن ان وبرای خدمت به منافع سلطه جویانه خود وصهیونیسم بر منطقه است.

حزب کمونیست اسپانیا درمورد خروج امریکا از سوریه براین باور است که این اقدام امریکا اعتراف اشکاری بر شکست خود وبرنامه هایش بوده ویک پیروزی بزرگ برای اراده دولت سوریه بر علیه ملیشیا ها وگروههای مزدورو دارو دسته های تروریستی است که همه گونه کمک از نیروهای امپریالیستی به رهبری امریکا دریافت میداشتند.

حزب کمونیست اسپانیا همچنین حضور نظامی نامشروع ترکیه را در شمال سوریه وعملیاتی که این کشور وملیشیاهای تکفیری وابسته به ان در منطقه مرتکب میشوند ، محکوم مینماید.