رسانه ها

درروزهای گذشته میان ترکیه وسوریه چه گذشت؟ – احمد مزارعی

نوشته :syria_usa_sw، 20 دسامبر 2018

بنا به گزارشاتی که درسایتهای ملی گراهای عرب ودوستان سوریه ، ترکیه وامریکا تصمیم گرفته بودند که اجازه ندهند ارتش سوریه وارد شهر منبج شده وترکیه بر شرق فرات مسلط شود زیرا امریکائیها روزانه 20 ملیون متر مکعب گاز و400000، بشکه گاز از سوریه خارج میکنند با ورود ارتش سوریه به شرق فرات امریکا دست خالی باید منطقه را ترک کند، روسیه ، ایران وسوریه از برنامه ترکهای ینی چری اگاهی داشتند درمورد ایران ، جعفر الحسینی رئیس حزب الله عراق که البته خود نماینده پارلمان و از چریکهای دوره مبارزه با اشغالگری امریکا است، طی اطلاعیه ای امادگی خودرا برای ورود به خاک سوریه وکمک به کردها اعلام داشت که درحقیقت التیماتوم غیر مستقیمی به ترکیه بود که امدن شما به شرق فرات با مقاومت روبرو خواهد شد، قابل ذکر است که اززمانی قبل میان دولت سوریه وحزب الله قرارداد ورود وخروج حزب الله به سوریه امضا شده وجعفر حسینی از یاران نزدیک قاسم سلیمانی میباشد، روسیه نیز از قبل تعدادی قایقهای جنگی خودرا بهمراهی با نیروهای سوریه به رودخانه فرات درمنطقه حضور امریکائیها وورود احتمالی ترکها فرستاده ومقداری افسران وجنگجویان روسی نیز بهمراه ارتش سوریه قبل از موعد ورود   ترکها به منبج  به ان شهر فرستاده وترکیه را درمقابل عمل انجام شده قراردادند، همزمان با ورود ارتش سوریه وکمکهای روسیه ، وزارت خارجه روسیه التیماتوم ویا اخطار به ترکیه برای عدم ورود به منبج را بطور رسمی انتشارداد که من اطلاعیه را ازقول روزنامه دیلی میل ترجمه و درسایت گذاشتم..

دو روز قبل از حمله مشترک روسیه وسوریه به منبج ، افسران عالیرتبه ترکیه درحقیقت معاون فرمانده کل ارتش ترکبه به همراه فیدان حقان رئیس پلیس امنیتی ترکیه بهمراهی با صدها سرباز ودهها زره پوش در مرز سوریه متمرکز واماده حمله شده بودند، درانجا معاون رئیس ارتش ترکیه طی التیماتوم اهانت امیز وشدید اللحنی به دولت سوریه اعلام کرد که «اگر فکر حمله به شهر منبج بسرتان بیفتد دمشق را بر سرتان خراب خواهیم کرد» رذالت و وقاحت اردوغان را میشد دراین التیماتوم دید.

اما سمبه سوریه وهمپیمانانش پرزور تر بود وارتش سوریه بر منبج مسلط واین مقدمه ای برای رهائی کل مناطق کوچک وبزرگ سوریه است که بدست دولت ترکیه اشغال شده است،

درعراق اوضاع تغییری جدی کرده وسفیر ایران اعلام داشت که همه مستشاران ونظامیان خودرا از عراق خارج کرده است به این معنا که امریکا باید همه نظامیان خودرا ازعراق خارج کند وهم اکنون قراراست این مصوبه ابتدا درپارلمان به تصویب برسد وسپس به اجرا دراید، بهر حال:

باش تا صبح دولتت بدند کاینهمه از نتایج سحراست