سرتیتر

ائتلاف کردی وعربی برای پایان دادن به اخرین مرحله جنگ سوریه – فیصل جلول – احمد مزارعی

syria_pace


ائتلاف کردی وعربی برای پایان دادن به اخرین مرحله جنگ سوریه

نوشته فیصل جلول،تحقیقگرلبنانی ساکن فرانسه

مترجم:احمد مزارعی23 دسامبر 2018


کردهائی که درسالهای اخیردربرابر مبارزه با»داعش» ازحمایت امریکا برخردارشدند تا پس از تغییردولت سوریه به موقعیت فدرالیسم ویا حکومت غیر متمرکز دردولت اینده سوریه ارتقا پیدا کنند،اما،اکنون متحمل بیشترین زیانها شده اند.انها هیچوقت فکر نمیکردند که بیکباره درمیانه راه بدون هیچ فریادرسی ودر محاصره ترکیه رها شوند وهم اینکه تنها راهشان این باشد که به رابطه سابق خود با دولت سوریه بازگردند.

بسیاری براین باورند که میتوان به اتحاد مابین کرد ها واعراب نه فقط منحصرادرسوریه بلکه درهمه جا امیدداشت.

اکنون درشمال سوریه اوضاع با روشنی تمام خودرا نشان میدهد.ترامپ تصمیم گرفته است که تا دوماه دیگر نیروهایش را از سوریه خارج کند وماموران وزارت خارجه امریکانیز در24 ساعت به امریکا باز گردند.از بهار گذشته انتظار خروج امریکا ازسوریه میرفت.وحتی امکان داشت که مستقیما بعد ازپایان انتخابات انجام گیرد.ترامپ  بعد از انتخابات بارها تکرارنمود وعلت را مسئله مالی ذکر میکرد عربستان سعودی مخارج مالی را تا مدتی پرداخت نموداما بعلت جنگ یمن نتوانست ادامه بدهد ودراین برهه ترامپ قانع شده بود که جنگ درسوریه بیهوده است  وتنهابرای رقابت با اردوخان ودشمنی که با ایران داشت مدتی به جنگ ادامه داد وبهتر است بگوئیم ترامپ نیروهایش را «کرایه ای» برای مدت نامعلومی ادامه میداد.

پس از خروج امریکا از سوریه ، اسرائیل، اروپا وکردها ضرر خواهند کرد.اولی ودومی بخاطر تغییر اساسی که از نظر ژئوپلتیک عمومی اتفاق خواهد افتاد وارزش استراتژیک دولت عبری (منظوردولت صهیونیستی اسرائیل)را تضعیف خواهد کرد.درمورد اروپا باید گفت که نظر به جغرافیای سیاسی که اروپا بعد از جنگ جهانی اول ودوم برای کشورهای مشرق عربی بر اساس منافع خودشان ترسیم نمودند تا این کشورها بطور پنهان در تبعیت سیاسی اروپا باشند ، از این پس از میان خواهد رفت.

اما در این میان کردها بیشترین ضرر را خواهند کرد  کردهائی که درسالهای اخیردربرابر مبارزه با»داعش» ازحمایت امریکا برخردارشدند تا پس از تغییردولت سوریه به موقعیت فدرالیسم ویا حکومت غیر متمرکز دردولت اینده سوریه ارتقا پیدا کنند،اما،اکنون متحمل بیشترین زیانها شده اند.انها هیچوقت فکر نمیکردند که بیکباره درمیانه راه بدون هیچ فریادرسی ودر محاصره ترکیه بتوسط امریکا رها شوند وهم اینکه تنها راهشان این باشد که به رابطه سابق خود با دولت سوریه بازگردند.

این اولین باری نیست که کردها درسوریه وعراق از قدرتهای بزرگ جهانی ضربه میخورند.درجریان دوره جنگ سرد گاهی با روسیه ویا با امریکا (درزمان شاه امریکانی)متحد میشدند وهرکدام پیروز میشد انها ضرر میکردند، وهنگامی که با اسرائیل درموضوع استقلال کردستان عراق متحدشدند اینبار به خصوص در کرکوک با سر به قهقرا درغلطیدند(1).

نمیدانم رهبران حزب کارگران کردستان دربرابر خروج امریکا از سوریه چه عکس العملی خواهند داشت ، ایا با ارتش ترکیه به جنگ خواهند پرداخت ویا اینکه به کوههای قندیل میروند جائی که بطور دائم درزیر بمبارانهای ترکیه قراردارند؟

تزلزلی که اکنون بر موضعگیری کردها پس از استراتژی خروج امریکا حاکم است ، از یک سو اب به اسیاب ترکها خواهد ریخت واز طرفی برای دولت سوریه ضرری بزرگ خواهدداشت وضروری است تا کردها ئی که درسوریه بسر میبرند استراتژی خودرا بر استنادات ودستاوردهای زیر قراردهند :

یکم : میتوانند با روسیه که برنده اصلی بین المللی در جنگ سوریه پس از خروج امریکا از شمال سوریه ، است هماهنگ کنند، قبل ازاینهم کردها دفترهماهنگی درموسکو افتتاح نمودند ، اما با وعده های امریکا دفتررا تعطیل نمودند بویژه که روسیه درگذشته وحال با دولت سوریه همکاری میکنند ، البته دولت سوریه حاضر نبوده ونیست تا فدرالیسم ویا خودمختاری ومشابه انهارا بپذیرد واحتمال اینهم نمیرود که دولت سوریه فشارها ویا دعوت روسیه را دراینگونه موارد بپذیرد(قانون اساسی)ف اما کردها میتوانند امیدوار باشند تا از طریق روسیه بعضی مطالبات ویژه ای درچهارچوب دولت سوریه بدست اورند ،امری که با تناسب موازنه نیروها درشرایط فعلی برای دولت سوریه قابل قبول است . زیرا امکان ندارد که خودمختاری را با هم پیمانی امریکا وبدون ان همزمان بدست بیاوری.

دوم – کردها میتوانند از طریق ایران ویا با حزب کارگران کردستان که همچنان روابطی با دولت سوریه دارند ویا از طریق دوطرف هماهنگی کرده ودرمورد مناطق کردنشین بعد از جنگ به توافقاتی برسند.

بازگشت مجدد کردها ی سوریه ، منظورم حزب کارگران کردستان (2) به سالهای اول ارتباطش با دولت سوریه ، میتواند موقعیت طرفین را نه فقط درموضوع پرکردن خلآء بوجود امده بعد ازخروج امریکا از شمال سوریه،ضعف اسرائیل وعقب نشینی عربستان را پر کند ، بلکه میتواند درمقابله با فشارهای دولت ترکیه در مرزهای سوریه نیز مفید واقع گردد. تعهدسپردن کردها به کار کردن تحت سیادت دولت سوریه وحکومت دمشق میتواند دستاویزهائی را  که دولت ترکیه بوسیله آن ارتش خودرا وارد خاک سوریه میکنند ، ازدستش بگیرد.

سوم – کردها میتوانند نقش تازه ای را در نقشه سیاسی سوریه با اسنتاد به ادامه مبارزه استراتژیک خود با داعش واستفاده از این برگ برنده درباز گرداندن رابطه خود با روسیه ، ودولت سوریه وایران ، موقعیتی تازه در درون مشروعیت دولت سوریه بدست بیاورند.

چهارم – انتقال استراتژیک از رابطه با امریکا بسوی رابطه با دمشق بویژه محور مقاومتی که برنده اصلی درجنگ علیه سوریه بوده است ، مستلزم این است که کردها درعین حال از گروههائی که امریکا از انها تحت عنوان دروغین وفریبکارانه دموکراسی، ازادی وبرابری استفاده میکرده است دوری گزینند ، بویژه اینکه این گروهها همچنان به عملیات قتل وکشتارتاکتیکی ومحدود دست میزنند ودرنتیجه نمیتوان با انها هم پیمانی استراتژیک داشت.

میتوان گفت دوری گزیدن کردها ازاین گروهها از نظر دولت سوریه بمثابه حسن نیتی به حساب خواهد امد که مایل است یکبار دیگر سیادت کامل خودرا بر سراسر سرزمین خود کامل کند.

با حرکت عملی از محورهای فوق ، برای کردها امکان دارد که صفحه تازه ای را با حکومت شرعی وقانونی سوریه باز کنند وبدین شکل مانع هجوم گسترده ارتش ترکیه شده که همزمان خطری جدی برای دو قومیت کرد وعرب خواهد بود.

همچنان کسا نی هستند که به اتحاد کرد وعرب ونه انحصارا درسوریه بلکه درهمه جا باوردارند، این دوقومیت درهزارسال گذشته درهم ادغام بوده اند وبجز درموارد خاصی فرق گزاری میان انها مشکل بوده است . برابری کردها وعربها برای طرفین بسیار مفید بوده است تا زمانی که هردو انها درزیر سلطه کشورهای بیگانه سقوط کردند وهمانها به اختلاف میان انها وتقسم کردنشان به گروهها وسلطنتهای گوناگونی اقدام نمودند ، هر گروهی با جفت دیروزی خود به جنگ پرداخت تا طرح توهمی و تمدنی غربی تازه ای را ترسیم کنند که هیچ ارزشی در مسیر حرکت تاریخی ما نداشت.

درشروع جنگ امریکا علیه سوریه این فرضیه را با صالح مسلم رهبر سیاسی کردها، که در یک جمع مذاکراتی درکانال تلوزیونی 24    فرانسه24 با هم شرکت داشتیم مطرح نمودم ، سپس با یکدیگربرای صرف شام به دفتر هیثم منا ع(رئیس فعالان حقوق بشر عرب دراروپا.مترجم) رفتیم ، احساس کردم که این رهبر کرد نیزنظر مرا دارد ، قول دادم که این موضوع را با نماینده صالح مسلم ، خالد عیسی در پاریس بحث نمایم ومتوجه شدم که ایشان نیز با ما همنظر میباشند ، واگر این باب سالها پیش ودر شروع جنگ علیه سوریه بر روی ما باز بوده است ، میتوانیم از همان باب اول دوباره در بزنیم ووارد شویم واز این طریق اخرین صفحه پایانی جنگ سوریه را به پایان ببریم.


زیرنویسها وتوضیح مترجم

(1) – «پیک نت» اینترنتی چندی پیش چاپلوسانه به تعریف از بارزانی واقداما خردمندانه وی برخاست وکلی تعریف وتوصیف وبقول ضرب المثل معروف که «خان ما بگی داشت بگ ما سگی داشت» بارزانی خود «ژنتیکی»مزدور امریکا واسرائیل است واکنون پیک نت به تعریف تهوع اوری از بارزانی وصالح رئیس جمهور عراق برخاسته است ، چندروزی هم با رمز وراز،زمزمه میکرد ند که کشتار»الاهوازیها» درایران کار سپاه پاسداران بوده وخلاصه خدا لعنت کند شیکل اسرائیلی ودلار امریکائی ، معلوم نیست چگونه میتوان هم طرفدار خسروروزبه واحسان طبری وشاملو بود وهم چاپلوس بارزانی اسرائیلی.

بقول حضرت عمر خیام :»یک دست به مصحفیم ویکدست به جام»

(2) – اساس پیدایش حزب کارگران وکشاورزان ترکیه به سالهای نود بازمیگردد که با پیشنهاد قدری جمیل رئیس حزب کمونست سوریه وحافظ اسد ، عبد الله اجلان ، شخصیت کمونیست وانقلابی کرد مخفیانه به سوریه امد وبا کمک یک سرمایه دار کرد ودولت سوریه اردوگاه بزرگی را ایجاد کردند وافسران ارتش سوریه وکادرهای حزب کمونیست سوریه نزدیک به ده هزار نفر چریک کرد درمنطقه دره بقاع لبنان تربیت واماده مبارزه با دولت ترکیه درجهت استقلال خود نمودند، چند سال بعد قدری جمیل کتابی دراینمورد تالیف ومنتشر کرد، نام کتاب اکنون بیاد ندارم.