سرتیتر

بیانیه حزب کارگران مجارستان: در مجارستان چه می‌گذرد؟

macaristanisyasasi

 
منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت

از ۸ دسامبر چندین تظاهرات در مجارستان برگزار شده، چندین هزار نفر را بسیج کرده است.در پارلمان، احزاب مخالف به حزب حاکم حمله می‌کنند و می‌خواهند با انسداد کار پارلمان را فلج کنند. در مجارستان چه می‌گذرد؟

در ۲‌ نوامبر ۲۰۱۸ سه نماینده حزب حاکم«فیدز» [اتحاد دمکرات‌های جوان] در پارلمان یک متمم را برای اصلاح قانون کار مطرح کردند. متمم اجازه می‌دهد علاوه بر ۴۰ ساعت کار معمول در هفته، به جای ۲۵۰ ساعت کنونی، سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کار مجاز شود. اما میزان اضافه کار به جای ۱۲‌ماه کنونی هر ۳۶ ماه یک‌بار محاسبه خواهد شد.

دولت«فیدز»با این کار وضعیت کارفرمایان سرمایه‌دار را آسان‌تر ساخت. قانون کار در خدمت منافع کارگران و زحمتکشان نبوده است، زیرا از تغییر به نظام سرمایه‌داری در سال ۱۹۹۰ همه دولت‌ها، بدون استثنا، در خدمت منافع سرمایه‌داران بوده اند و قوانین را بر این اساس وضع کرده اند.

در ۲۸ نوامبر، سه کنفدراسیون سندیکایی لیگ اتحادیه‌های کارگری»،«اتحاد سندیکایی مجارستان»،«اتحاد ملی شوراهای کارگری») با نمایندگان حزب حاکم مذاکره کردند.دولت قانون را پس نگرفت.

«اتحاد سندیکایی مجارستان» که ۱۰۴ هزار عضو دارد تظاهراتی را برای ۸ دسامبر سازماندهی کرد. «لیگ اتحادیه‌های کارگری» که ۱۰۰ هزار عضو دارد به آن محلق شد، اما«اتحاد ملی شورای کارگران» که ۵۲ هزار عضو  داردو دیگر اتحاد‌يه‌های کوچک‌تر به آن ملحق نشدند.

ما یادآور می‌شویم که در مجارستان حدود ۱۰۰۰ سندیکا وجود دارد، که در ۶ کنفدراسیون فعالیت می‌کنند. آن‌ها بر روی‌هم ۴۰۰ هزار تا ۴۵۰ هزار عضو دارند، که فقط ۱۰۹ درصد شاغلین است.

طبق آمار سندیکاها، حدود ۱۰ هزار نفر در اعتراض ۸ دسامبر شرکت کردند.

حزب کارگران مجارستان از اعتراض سندیکاها در ۸ دسامبر حمایت کرد. در عین حال، ما تأکید کردیم که این نبرد سندیکاهاست. احزاب نباید در آن مداخله کنند.

متأسفانه، احزاب لیبرال از همان لحظه نخست در اعتراض مداخله کرده اند. برای آن‌ها قانون کار فقط یک بهانه است.آن‌ها برای انتخابات اروپایی فعالیت می‌کنند.تأسف‌آور است که رهبران سندیکاها به آن‌ها اجازه مداخله می‌دهند

تظاهرات دیگری نیز، البته با جمعیت کم‌تر، با ادعای مخالفت با متمم قانون کار، در ۸ دسامبر برگزار شد. این تظاهرات را نه سندیکاها، بلکه نیروهای سیاسی لیبرال– «حزب سوسیالیست مجارستان»،«ائتلاف دمکراتیک»،«نیروی حرکت» و دیگران برگزار کردند.

موضوعات دیگری، مانند حراست از «دانشگاه اروپای مرکزی» بنیاد سوروس، آزادی آموزش، جنسیت، که هیچ ارتباطی با قانون کار ندارند، به موضوع تظاهرات افزوده شد.

اعتراضات به اقدامات ضددولتی آشکار مبدل شد.هدف آشکار سازمان دهندگان تحریک پلیس و اجبار آن‌ها به استفاده از خشونت بود. رهبران احزاب لیبرال نیز در جریان اعتراضات فعال بودند.

در نشست پارلمان در ۱۲۱۱ دسامبر، احزاب مخالف خواستند رأی‌گیری پیرامون متمم قانون کار را با ارايه بیش از ۲۰۰۰ متمم فلج کنند. آن‌ها متعاقباً در صدد اشغال تریبون رییس‌جمهور بر آمدند

احزاب مخالف می‌خواهند جایگاه از دست داده خود را با «رادیکال شدن» باز یابند، اما آن‌ها برای رایکال بودن بسیار ناتوان هستند. آن‌ها رادیکال نشده اند، بلکه فقط از الگوهای غربی نسخه‌برداری می‌کنند.

براساس تحلیل حزب کارگران مجارستان نارصایتی گسترده طبقه کارگر در پشت این رویدادها قرار ندارد. مردم می‌بینند که قیمت‌ها بالا می‌رود، فاصله بین فقیر و ثروتمند بیش‌تر می‌شود و علیه گام‌های گوناگون دولت اعتراضات گوناگون وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم از یک اعتراض گسترده طبقه کار صحبت کنیم.

احزاب لیبرال در پشت این رویدادها قرار دارند، احزابی که می‌خواهند دوباره به قدرت برسند. آن‌ها سعی دارند پیش از انتخابات اروپایی در مه ۲۰۱۹ حمایت افکار عمومی را به دست آورند.

حزب کارگران مجارستان در اقدامات خیابانی شرکت نداشته است. حزب کارگران مجارستان از اقدامات نیروهای سیاسی لیبرال حمایت نمی‌کند. حزب از سناریویی که در آن احزاب حاکم بخواهند با دست‌آویز قرار دادن اعتراضات حمله به نیروی واقعاً ضدسرمایه‌داریمانند حزب کارگران مجارستان را آغاز کنند، احتزار می‌نماید.

رهبری حزب کارگران مجارستان از اعضایی که در کارخانه‌ها، راه‌آهن یا مدارس کار می‌کنند می‌خواهد با مردم صحبت کنند.ما باید بدانیم کارگران، زحمتکشان واقعاً چه می‌خواهند.ما به زحمتکشان می‌گوییم در نظام سرمایه‌داری چیزی نصیب آن‌ها می‌شود که برایش مبارزه کرده باشند. حزب کارگران کمک می‌کند. اما حزب نمی‌تواند نبرد کارگران، زحمتکشان و سندیکاها را به عهده بگیرد. ما، وقت آن که برسد به خیابان‌ها خواهیم رفت.

حزب کارگران مجارستان

http://www.solidnet.org/article/Hungarian-WP-What-is-happening-in-Hungary/

http://icp.sol.org.tr/europe/what-happening-hungary