نظری, تیتر, سرتیتر

انسان هایی از گوشت و استخوان – آنتونیو گرامشی – علیرضا نیاززاده نجفی، سوفیا برتزو

gramzi_1


انسان هایی از گوشت و استخوان*

آنتونیو گرامشی

برگردان: علیرضا نیاززاده نجفی، سوفیا برتزو


کارگران فیات به سر کار برگشتند. خیانت؟ ارتداد از هویت انقلابی؟ کارگران فیات انسان هایی از گوشت و استخوان هستند. یک ماه مقاومت کردند. نبرد و مقاومت را نه تنها برای خود، نه فقط برای کارگران تورینو، بلکه برای تمام طبقه ی کارگر ایتالیا به …


برای دریافت مطلب اینجا را کلبک کنید