سرتیتر

یک صدا کافی نه – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

revolution2018


یک صدا کافی نه 


 

یک صدا

 کافی نه

ده صدا

 کافی نه

صد و صدها صدا

کافی نه

به هزاران که رسید

می دهد تازه نوید

باغ ملیونی آن

 که گل کرد

عطر پیروزی خیزد

ز نبرد! 


 

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)