سرتیتر

ای کوهکن – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

barzin_azarmehr2018_sw


ای کوهکن


ای کوهکن

که خواهی

نقبی زنی به دور

از تیرگی به نور

دیگر

نه ای به کار

تنها و بر کنار!

در باد و ابر و دود

در های و هوی رود

جنگ کلنگ و بیل

با سنگ

یک سرود!

امروزه ای هزار

فردا یی بی شمار!


جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)