گوناگون

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم ! – هاتف رحمانی

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم !
هاتف رحمانی
تقدیم به کارگران نیشکر هفته تپه


صحنه روشن می شود
نیشکر مرد
با سترگ قامتش
دست از تلاش گریه می شوید


با صورتش که سرخ
استاده بر باره ی زمان!
یک باره
قد می افرازد
تکثیر می شود چون ساقه های نی
به دامان دشت بیکران !


لختی درنگ
چرخی میان صحنه با نفیر خشم
وآنگاه
نفسی تازه به اعماق زندگی


داس تیز نی بری
چشم در چشم خصم
با تمام خشم فریاد می زند:
«دیگر زشلاق های جورتان
فرمان نمی بریم!»
آوای همرهان:
«فرمان نمی بریم!
فرمان نمی بریم !»

هاتف 27/09/96