سرتیتر

شاه دزد – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

fessad

شاه دزد

دزد مزدند و دزد بهره ی کار

عارشان ذره ای نه زین کردار

می نشانندمان به خاک سیاه

تا بر آرند کاخ ها تا ماه!