تاریخی, سرتیتر

جنگ صهیونیسم وپیمان اطلسی بر علیه ایران – موفق محادین – احمد مزارعی

trump_team_1

جنگ صهیونیسم وپیمان اطلسی بر علیه ایران

نوشته : موفق محادین، رئیس اتحادیه نویسندگان اردن +

مترجم :  احمد مزارعی، سیزدهم آبان 1397

 

پایتختها ی کشورهای اعراب مرتجع تبدیل به مراکز جاسوسی واطلاعاتی انگلستان وامریکا گردید تا بتولنند از انجا بر علیه مصدق تبلیغ کرده وسرنگونش کنند، مصدق وابسته به احزاب روحانیت نبود بلکه بیشترنزدیک به اندیشه سکولاریسم سیاسی بود.

وجای تاسف است که تجربه وی با یک کودتای نظامی مشترک امریکا وانگلستان درسال 1953، ساقط گردید وشاه فراری را مجددا به قدرت برگرداند، شاه مورد حمایت نیروهای مرتجع عربی قرارگرفت که منتظر بودند پیمان اطلسی جنوبی وی را نجات دهد، پس از بازگشت شاه پیمانی سیاسی نظامی، تشکیل گردید که به «پیمان بغداد» انکارا «معروف شد.

پس از انقلاب ایران وسقوط شاه ، پیمان مذکور جنگی بین المللی ومنطقه ای را برعلیه ایران به راه انداخت که صدام حسین را نیز تشویق به شرکت دران کردند (1)

خاورمیانه وکشورهای شرق عربی دراین دوره دچار مجموعه ای از جنگها ، بحرانها وتغییرات گردید که هدف از این جنگها درمجموع این بود که مخالفان اسرائیل ومنظومه منافع امریکا وپیمان اطلسی را که در ارتباط با دشمن صهیونیستی ومصیر وی قرارداشت از میان ببرند.در مورد کشورهای شرق عربی ، نیروهای اصلی وقدرتمند ملی ، قاهره – دمشق وبغداد بودند که بطور دائم مورد هدف ونابودی ائتلاف امریکا ، اروپا ،صهیونیسم ووابستگان انها یعنی اعراب نفتی وغیر نفتی بودند ، ائتلاف مذکور توانست قاهره را بوسیله انور سادات وقرارداد کمپ دیوید از میدان بدرکند ، سپس بغداد را به اشغال دراورده واز دور خارجش کردند ، اما طرح انها درمقابل قلعه  سوریه با شکست روبروشد.

درمورد ایران وترکیه باید گفت که ایر ان پس از سقوط شاه مورد هدف دائمی این ائتلاف برای سرنگون کردنش بودند ، در مورد ترکیه باید گفت که هدف اینده ائتلاف است ، اما ترکیه در پرتو تجارب گذشته وساقط شدن پایتخت ها ، پیش از انکه به سرنوشت بغداد دچار شود ،خود به ائتلاف وپیمان اطلسی پیوست تا بتواند خطر سقوط را از سر خود دور کند.

حقیقت این است که ائتلاف صهیونیستی  – امپریالیستی – اطلسی ، هیچگونه شراکتی را با هیچکس هرچقدر که گوش به فرمان بوده وفرامین وخواسته های انان را گردن گزارد نمی پذیرد ، زیرا ائتلاف مذکور به نیروهائی نیاز دارد که هیچگونه حق تصمیم گیری برای خود ویا دفاع از سیادت واستقلال خود نداشته باشد.

در پرتو انچه که درسطور فوق گفته شد ، ائتلاف مذکور پس از سقوط شاه جنگی بین المللی ومنطقه ای بر علیه ایران به راه انداخت ودراین راه صدام را نیز تشویق نمودند که با شرکت دراین جنگ میتواند برای تامین امنیت امیر نشینهای تحت الحمایه گاز ونفت خلیج در اینده ، نقش شاه را درگذشته به عهده بگیرد . اما این جنگ به تحلیل رفتن قوای طرفین در یک جنگ بیهوده گردید ومنطقه وملتهای آن از یک نهضت بزرگ اقتصادی محروم شدند.

امروز همان ائتلاف سیاه در صدد تدارک به راه انداختن جنگی بین المللی بر علیه ایران است تا بتواند همه دستاوردهای اردوگاه مقاومت منطقه برعلیه تروریسم وحامیانش را نابودکند ، البته این اقدام ائتلاف سیاه با ورود وحضور ائتلاف چین وروسیه میتواند متوقف شود ریرا منافعی که درمنطقه اوراسیا وجاده حریر وجود دارد وشامل منابع عظیمی از انرژی وبازارهای پرسود ومبادلات مالی ، بازرگانی وصنعتی بسیار مهمی است که چین وروسیه نمیتوانند نسبت به سرنوشت منطقه خود دررابطه با انها بیطرف بمانند، واین خود مانع بزرگی برسرراه ائتلاف سیاه وسیاستهای تجاوزکارانه اش میباشد

وهمچنانکه همیشه از»تحت الحمایه های نفتی خلیجی»بر ضد ایران ویا بر ضد هر پایتختی که درمنطقه بخواهد سیادت وکرامت ملی خودرا حفظ کند به عنوان چماق استفاده میکنند ویا اینکه از بازی خبیث تفرقه های مذهبی وطایفه ای بر علیه انان بهره برداری میکنند واین ایدئولوژی فریبکارانه ای است که در این جنگ صهیونیستی – امپریالیستی بر علیه ایران با شدت تمام اکنون بکار گرفته شده است.

اما از انطرف ودرمورد فریب خوردگان عرب ویا انهائیکه درمورد مشکلات میهنشان خودرا به نادانی زده اند باید پرسید ، چرا شما از خطر ایران ، عربستان(2)،جزایر سه گانه وملتهای ابرانی قبل از اسلام صحبت میکنید، اما از خطر صهیونیسم، خطر پیمان اطلسی ، امریکا واروپا ویا از خطر ترکیه صحبت نمیکنید ، مگر نه اینکه ترکیه سرزمینهای زیادی را از کشورهای عربی شما همچون اسکندرون و…../به اشغال خود دراورده که مساحتی بسیار بسیاربیشتر از جزایر سه گانه و»عربستان»ایران است. چرا یک کلمه دراینگونه موارد صحبت نمیکنید؟.

ایا فلسطین مستحق حتی اشاره ای هم نیست که صهیونیسم آن را کاملا به اشغال خود دراورده ، ودوست شما ایالات متحده آمریکا از ان حمایت میکند؟ چرا برای مشکل فلسطین سکوت کرده واز جزایر سه گانه وعربستان فریاد میزنید؟

آیا فراموش کردن همه اینها وتمرکز برروی خطر ایران به چه معنی میباشد؟ دقیقا به این معنی است که دوخطر اصلی در منطقه برای اعراب ، یعنی صهیونیسم بعنوان خطر برای همه اعراب وتضاد اصلی آن در منطقه ودوم ترکیه به عنوان دشمن وهمسایه ای احمق ، به محاق برده شده وبه فراموشی سپرده شوند.

حقیقت این است که جنگ اعراب مرتجع بر علیه ایران امر تازه ای نیست وآنچنانکه تبلیغ میکنند ،همزمان با انقلاب ایران شروع نشده بلکه به به یک ربع قرن قبل از ان باز میگردد ودقیقا در مرحله جنبش ملی ایران نوین واز هنگامی که دکتر محمد مصدق در سال 1953 ، شرکت نفت ایران را ملی نمود ومصدق وارد یک درگیری سر سختانه با شرکتهای نفتی آمریکا وانگلستان گردید.

در اواسط سالهای شصت میلادی نیز تظاهرات بزرگ نیروهای ملی در ایران بر علیه شاه به ظهور پیوست ، تظاهر کنندگان عکسهای عبد الناصررا در خیابانهای ایران بالا بردند (3) مجددا اعراب مرتجع تجمع کرده واز خلال «کنفرانس اسلامی» حمایت خودرا از»شاه مدافع اسلام» بر ضد نیروهای ملی ومبارزایرانی، حزب چپ توده  وهمچنین بر علیه روحانیت حوزه قم به رهبری اقایان طالقانی وخمینی اعلام داشتند.

واز شگفتیهای سیاسی اینکه همین اعراب مرتجع سنی با شاه شیعی وامام بدر شیعی حاکم یمن برعلیه انقلاب ملی گراهای مصری به رهبری عبد الناصرسنی نیزمتحد شدند.

از سوی دیگر این اعرابی که سیاستهای گوناگونی را بر علیه نیروهای ملی گرای عربی وقومیت عربی در پیش گرفته وشکلهای گوناگونی از اسلام امریکائی را ایجاد کردند وافراد ملی گرا ومیهن دوست عرب که مخالف امریکا ، صهیونیسم وارتجاع عرب بوده تحت تعقیب قراردادند ، همانهائی هستند که امروز درراس نیروهائی عربی نفتی قراردارند.عجیب است که همینها امروز برای عرب ووقومیت عربی وبر ضد ایران گریه میکنند، واز چه زمانی  گریه اینها برای «قومیت عربی» وبر ضد ایران اغاز شده است؟

درست اززمانی که شاه سقوط کرده وسفارت صهیونیستی اسرائیل ، تبدیل به سفارت فلسطین گردیده است .اری اززمانی که ایران خود کنترل نفت وسایر منابع خودرا دردست گرفته ومستقل شده است، به این معنی که جنگ اعراب مرتجع همان جنگ صهیونیسم ، امپریالیسم وشرکتهای نفتی امریکا بر علیه ایران میباشد.

اما درخصوص ترکیه ومقایسه اش با ایرانی که از بام تا شام بر ضدش تبلیغ میکنند.ملاحظات زیر:

1- در مقابل تاریخ بادیه نشینان ترک، بویژه دراسیای میانه وشمالی،قبل از انتقالشان به اسیای غربی – شمالی ، که بعد از جنگهای بادیه نشینان بنام ترکیه معروف شدند ، انها از طرف دولت بیزانس ارتودکس اورده شدند تا درمقابل مغولها وتهاجمات کاتولیک(جنگهای صلیبی)مورد استفاده قرارگیرند.در مقابل این تاریخ ، انچنانکه ابن فضلان نوشته است ، ملتهای ایرانی ، بطور کامل در تمام تمدن  عربی – اسلامی ، شریک بودند ، بلکه غالب علما وفلاسفه ونحویهای این تمدن منتسب به ملتهای ایرانی بود.

وبی معنی نیست که دراینجا گفته شود که بقول بعضیها که این مقوله را میگویند که معمولا مغلوبان از غالبان خود تقلید میکنند ،اما دراینمورد خاص ایرانیها باید گفت که که برعکس دراینجا این غالبان عرب بودند که بیشتر مایل بودند از مغلوبان ایرانی خود تقلید کنند.(3)

2 – در مقابل تسلط غالبان عرب بر مغلوبان ملل ایرانی ، برعکس ترکها که از اعراب عقب مانده تر بودند بر انها تسلط پیدا کردند ، ابتدا با نفوذ طوایف سلجوقیان دردربار عباسی درسالهای اخرشان ، ودرنهایت تسلط کامل بر اعراب (1516) که چند قرن بطول انجامید که سراسراین سالها، فئودالیسم ،استبداد وعقب ماندگی بهمرا ه داشت.

زیر نویسها از مترجم است :

(1) – بنا به نوشته حامد حمدانی عضو سابق حزب کمونیست عراق درکتاب «اسرار وخفایا حرب العراقیه الایرانیه»با پیروزی انقلاب ایران در سال 1979، رامسفلد معاون پنتاگون به عراق امده وصدام را راضی نمود که با کمک کشورهای غربی، عربستان وسایر حاکمان مرتجع منطقه، ایران را شکست داده ، خوزستان را اشغال ونفت آنرا میان دو کشور تقسیم کنند، سواحل خلیج فارس درزیر سلطه امارات قرارگیرد وبرای این منظور سایت وبرنامه کاملی تحت عنوان «الجزر المحتله» به زبان عربی نیز به وجود اورده وقراربود ایران به ساحل دریای عمان رانده شود وتنگه هرمز نیز درکنترل امریکا وصدام قرارگیرد وتوخود حدیث مفصل……/

(2) – ادعای اینکه خوزستان عربستان وسرزمینی عربی است حقیقت ندارد،خوزستان ومنطقه شوش سرزمینی ایرانی واثار شاهان ایرانی قبل از اسلام دران وجوددارد ، همانند شوش ودانشگاه گندی شاپورو…/ قبایل عرب در بعد از اسلام برای کمک به نشر اسلام به این منطقه کوچ داده شدند وهم قبیله ای اینها همچون کعبی وبنی طرف و../ در سایر مناطق عربی تا هم اکنون وجود دارند. از کتاب : «عشایر فارس» ، تالیف ژ – دومورینی ، ترجمه :دکتر جلا ل الدین رفیع فر، انتشارات دانشگاه تهران.

(3) – جمال عبد الناصر از تحولات دموکراتیک درایران حمایت میکرد ، مصدق هنگام بازگشت پیروزمندانه اش از دادگاه لاهه سفری به مصرداشت که مورد استقبال پرشور عبدالناصر وملت مصر قرارگرفت، فیلمش دراینترنت موجود است ، درهمین مرحله خیابانی بنام مصدق در قاهره نامگزاری شد ورادیو قاهره نیز برنامه ای به زبان فارسی دردفاع از مصدق ومبارزات ملت ایران راه اندازی نمود. یکی از اقدامات فوری مصدق پس از بازگشت از دادگاه لاهه اخراج نماینده رژیم صهیونیستی اسرائیل ازایران بعنوان نماد استعمار بود.

در پانزدهم خرداد1341 نیز که ملت ایران زیر رهبری اقای خمینی وسایر نیروهای ملی برعلیه خیانت شاه مبنی بر امضای قرارداد «کاپیتولا سیون»بپا خاست نیز عبد الناصر از اقدامات ضد استعماری ایران حمایت وعکسهای جمال عبد الناصر بوسیله تظاهر کنندگان حمل میشد .

(4) – بعد از غلبه اسلام بر سرزمینهای امپراتوری ساسانی وبیزانس سه نیرو در حکومت اسلامی سر براورد ، یکم:اعراب که حافظان قران ودین بودند.دوم: ترکها که در شکل غلامان جنگجودرسال پنجاه هجری بتوسط عبیدالله زیاد ، طی قراردادی با قبچاق خاتون از حاکمان وقت ترکستان،از اسیای میانه ابتدا به سامرا اورده شده تا درراه نشر اسلام با کفار بجنگند وسپس در حکومت جذب شدند امروزهم غالب داعشیها از «برادران ترکیه ای بویژه ترکستانیها ی اسیای میانه هستند که درراه نشر یک نوع اسلام «کافران»را به قتل میرسانند.سوم ایرانیها که بطور عمده دیوانسالاری اسلامی را بعهده گرفته ودوسمبل معروف انها جعفر برمکی وخواجه نظام الملک بود که اولی نخست وزیر هارون الرشید گردید ودومی مدرسه نظامیه بغداد را تاسیس کرد که با داشتن ده هزار دانشجو به دوزبان عربی وفارسی تدریس وماموران امور دیوانی را براساس دوره ساسانی تربیت وبه سراسر جهان اسلام گسیل میشدند ، ازکتاب تاریخ ترکمن نوشته نصرت مردان. ایرانیها ی مزدکی مخصوصا دراین دوره دربرابر اعراب مقاومت فرهنگی میکردند وشاعر معروف ومتعصب عرب قرن دوم هجری ، معصمی این شعررا در وصف مزدکیان گفته است:

اذا ذکر الشرک فی مجلس – اضائت وجوه بنی برمک

اذا تلیت عندهم ایت – اتوا بالا حادیث عن مزدک .معنی:

اگر درمجلسی صحبت از شرک شود – چهره های فرزندان برمکیها روشن میگردد

واگر در برابر انها آیه ای تلاوت شود – انها نیزفورا حدیثی از مزدک میاورند

+ موفق محادین تا چند سال پیش رئیس اتحادیه نویسندگان اردن وهمچنین معاون نویسندگان اسیا – افریقا بود