گوناگون, سرتیتر

 یادواره – مسعود دلیجانی

mrlotfi

 یادواره

به محمد رضا لطفی


 

روحی لطیف

در اندیشه ای به نظم،

متبلور در انگشتانی 

به نرمی آفتاب.

نوازان بر سیم هایی

چون نوسان انواری لغزنده

بر امواجی خزنده.

با طنینی آهنگین و موزون در اصواتی

پیچان در پایکوبی رقصنده ای دست افشان،

که با سر انگشتان شوق

تنها نوسانات رو به اوج انقلاب را

از میان صدها صدای ناهنجار 

می نواخت. 

و شادی بزرگ هنوز نیامده 

برگرفته از آمالی نشسته در اندیشهٔ کار

در تار و پود کاسه تارش می چرخید 

و به برون سریز می کرد. 

در دستان مردی

که تنها به دستان در بند کار می اندیشید 

و راه راهی اش.  


                                                                                                                                                         مسعود دلیجانی

تارنمای مسعود دلیجانی