تیتر۱, تاریخی, سرتیتر

یگان رزمی حشرات پنتاگون – مانلیو دینوچی – حمید محوی

hasharat

گاهنامۀ هنر و مبارزه

(این شماره به بازماندگان پسا فروپاشی جهان تقدیم می شود)

 15 اکتبر 2018

هنر جنگ

یگان رزمی حشرات پنتاگون

مانلیو دینوچی

المانیفستو ( روزنامۀ کمونیست ایتالیائی)

حمید محوی

مرکز پژوهش جهانی سازی 9 اکتبر 2018

گروه حشرات با انتقال ویروس های تراریخته به مزارع کشورهای هدف گیری شده حمله می کنند و تولیدات غذائی را از بین می برند : این سناریو به هیچ عنوان علمی- تخیلی نیست بلکه یکی از طرح های پژوهش علمی پیشرفته در آژانس پنتاگون را تشکیل می دهد (ِDarpa  آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفتۀ دفاعی).

پنج دانشمند از دو دانشگاه آلمانی و یک دانشگاه فرانسوی در یکی از ارزنده ترین مجلات علمی  این طرح را افشا کرده اند(1). در سرمقالۀ 5 اکتبر، این دانشمندان طرح پژوهشی در آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفتۀ دفاعی زیر عنوان « حشرات همپیمان [ناتو]» را قویاً زیر سؤال می برند، و بعید می دانند که هدف اصلی از این طرح همانی باشد که آژانس اعلام کرده است : یعنی طرح حفاظت از کشاورزی در آمریکا در مقابل با عوامل آفت زا، با کاربست حشرات حامل ویروس تراریخته که تغییر کروموزومی در گیاهان به وجود می آورد. این پنج دانشمند بر این باورند که چنین قابلیتی خیلی محدود به نظر می رسد….

برای مطالعه متن کامل لطفا اینجا را فشار دهید