گوناگون, سرتیتر

ای باغ خورده داغ بیداد! – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

dar_derakht

ای باغ خورده داغ بیداد!

ای باغ خورده

داغ بیداد!

بر سر سپیدارت

همه دار!

وقت نه آن که

از سپیدار

بر سر

فرازی

بیرق داد؟!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)