سرتیتر

بیرق داد – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

بیرق داد


بر باغ از بس رفته بیداد
که هر سپیداری
درآن یک چوبه ی دار!
این دار خونبار
فردا نگردد کاوه را
یک بیرق ِ داد؟


جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)