سرتیتر

در فصل برگ ریز – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

در فصل برگ ریز

پاییز برگ ریز

کوه غمی

به سینه ی مادر بزرگ ها ست

در یادشان

از آن نه

آوای آهو انه

بل زوزه ی بلندی

از هرزه گرگ هاست…

سینه دَران گل ها

پنهان از این و آن

شب ها

کشان

جنازه شان

به سوی خاوران!

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)