دریافتی, سرتیتر

پای در زنجیر – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

zendan_2018_01

پای در زنجیر


پا اگر بسته است
دست اگر کوتاه و بشکسته است
تکیه بر فوج ِجهان بلعان
کار مزدوران وابسته است…

بس بلا آرند به سر اینان
که رسد مشکل عدو ، حتی به گرد ِآن…

خورده گر بر پا گره زنجیر
جز به دست ما
هرگز این در هم تنیده
وا نخواهد شد!

دست عاجز مانده بر درگاه
با شدن بازیچه ی دشمن
ماهر و بُرنا و
رزم آرا نخواهد شد!

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)