دریافتی, سرتیتر

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است

ما معتقدیم کسیکه دست به خشونت می برد ،می ترسد. کسانیکه در اين دوره متوسل به اسلحه میشوند نه تنها مشروعیتی ندارند بلكه مخالف آزادي و رسيدن زحمتكشان به حقوق خود هستند، تفنگ در دستان سركوبگران است و زحمتكشان سلاح اشان در كارهاي جمعي و بطور مشخص اعتصاب و کارهای مدنی است. كسانيكه ارعاب و وحشت توليد مي كنند مي دادنند عدالت و آزادی خارج از تفنگ و گلوله أشان بدست مي آيد و اينها تنها پیام رسانان مرگ و نابودي هستند كه وقتی با منطق تفنگ بدنبال تغییر شرايط بنفع خودشان هستند بواقع تن به قانون جنگل میدهند مانند تنازع بقا در جنگل كه هيچگاه پیروز نخواهند شد و مي خواهند ضعفا را بدرند كه دستگيري هايی که بهمراه خواهد داشت خود شاهدي است بر اين ادعا.
حمله نظامي امروز ياد آور خالد اسلامبولي و ترور سادات بود که فقط خون بسياري ریخته شد چه بیگناه و باگناه فرقی نمی کند‌ اما نه تنها تغییری حاصل نمیشود بلکه نتیجه معكوس دارد و بواقع دشمنان اصلی زحمتكشان مي خواهند سو استفاده كند و مطالبه گری و حق و حقوق کارگران و زحمتکشان و اقوام را از بين بيرند طبقه اي که دارای یک سری حقوق طبیعی و انسانی است. ما ضمن محکوم کردن حادثه ی فجیع و غیر انسانی اهواز ،اعلام می کنیم زحمتکشان و طبقه کارگر در خوزستان علیرغم تمامی تفاوتهای نژادی و قومی_مذهبی ، اما به یکسان مورد ستم و نابرابری های طبقاتی قرار دارند چونکه شکاف طبقاتی، بيكاري، گرسنگي وفقر ،نژاد و مذهب و جنسیت نمیشناسند.
با آرزوی دنیایی عاری از هرگونه اشکال خشونت
رضارخشان
فریدون نیکوفرد
از اعضای شاغل هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 31/6/1397