سرتیتر

به سوی بهاره ها – جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)

barzinazarmehr

به سوی بهاره ها

دیریست ديو جهل

به کرسی نشسته است

در را به روی روشنی روز

بسته است

بالی که داشت شور پریدن

شکسته است

دسته کلید باغ سحر را

فکنده است

در چاه جمکران

ازچنگمان

به یاری ترفند رسته است

ای آشنای درد!

گر آمدی به خانه ی ویران ما ، ببین

زجری که می کشيم ز رهماندگی ما ست

کن همتی

که دست برآريم

از آستين!

نقبی زنیم

دوباره به سوی بهاره ها!

جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)