سرتیتر

مارکسیسم به مثابه انقلاب مداوم

revolution2018

مارکسیسم به مثابه انقلاب مداوم

نویسنده : اریک وان رِی

منتشر شده در گاهنامۀ« تاریخ عقاید سیاسی»

34(3) , 540-560, 2013

مترجم: بهرام کیوان


.اریک وان ری

شرح حال آکادمیک

در سال ۱۹۵۳ در آمستردام به دنیا آمدم، در ۱۹۷۸ تحصیلاتم را در رشتۀ جامعه شناسی به پایان رساندم، در سال ۱۹۸۸ با دانشنامه ای در مورد سوسیالیسم در یک منطقه. سیاست استالین در کره، ۱۹۴۷-۱۹۴۵، دکتری دریافت کردم (هر دو مورد اخیر در دانشگاه آمستردام). با اینکه جامعه شناسی خوانده ام، خود را یک تاریخدان می دانم. از سال تحصیلی ۹۰/۱۸۸۹ در «انستیتوی اروپای شرقی» به عنوان استادیار مشغول کار هستم. این انستیتو اکنون به بخش «مطالعات اروپاییِ» دانشکدهٔ علوم انسانیِ دانشگاه آمستردام تعلق دارد. از اوایل دههٔ هشتاد مطالعاتم را روی تاریخ کمونیسم و بویژه روی شخص ژوزف استالین متمرکز نموده ام. تصور می کنم علاقهٔ من به این موضوع ناشی از این است که از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۱ یک مائوئیست فعال بودم. دروسی که تدریس می کنم تاریخ کمونیسم، استالینیسم و فلسفهٔ سیاسی هستند.

در حال حاضر در مورد عامل «قهرمانی» در جنبش های کمونیستی تحقیق می کنم.

بقیه مطلب در اینجا