تیتر۱, سرمقاله, سرتیتر

مبارزه طبقاتی در ایران ( ۳ ) – رضا خسروی

mrshahpahlawi

مبارزه طبقاتی در ایران

رهبری طبقه کارگر شرط لازم برای پیروزی انقلاب همگانی

( ۳ )

متن پ د اف  در اینجا

قسمت اول در اینجا

قسمت دوم در اینجا

برآمد جنبشهای ضد استعماری

گفتیم که تلاش پر حرارت دولت امینی برای اجرای قانون «اصلاحات ارضی »!به جائی نرسید، منویات نیمه کارهاز حدود اعلانات عریض و طویل رسمی فراتر نرفت.از قرار معلوم، وضع خراب، در داخل و خارجآشفته تر از آن بود که انتظار می رفت!؟ بحران در چند قدمی بود.بوی جنگ، دعوا برسر مناطق نفوذ، برای کنترل منابع طبیعی، مواد خام و انرژیهمه جا حس می شد.بیخود نبود که امپریالیسم آمریکا و شرکاء، نگران امنیت سرمایهشاهد برآمد جنبشهای ضد استعماری در مناطق دور و نزدیک، تازه بفکر افتادند نکند که ایران از دست برود، دیوان رضاخانی، دربار منفور پهلوی، در منازعات داخلی از پا درآید، ساقط شود… !؟

تاریخ رسمی و مکتوب گواهی می دهد که موج عظیمی از اعتراضات توده ای، شورش و قیام، جنگ های استقلال خواهانه آفریقا را، از شمال و جنوبفرا گرفته بود. 1952 میلادی، گروه عبدالناصر، نماینده اقشار ملی میانی، در مصر به قدرت رسید. 1958 میلادی، گروه عبدالکریم قاسم، رژیم پادشاهی بغداد، عامل انگلیس را برانداخت، عراق را از مدار غرب خارج کرد.ناصریسم و با نفوذ معنوی نسبتا نیرومند خود در میان ملت های عرب، در آفریقای شمالی، الجزیره و تونس و مراکشخاور نزدیک و میانه، امنیت دول هوادار غرب را در این مناطق تهدید می کرد!؟1959میلادی، قیام مردم کوبا، به هدف نشست، با رهبری گروه ملی انقلابی کاسترو، رژیم خودکامه باتیستا را ساقط، بکلی تعطیل کرد، کوبای انقلابی از امپریالیسم آمریکا و شرکاء فاصله گرفت

بدنبال استقلال سیاسی یک سلسله از کشورها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، گرچه این «نا فرمانی و توحش »!نظم استثماری استعماری غرب را دگرگون نکرد، چون اصلا یک چنین رسالتی نداشتبازار بین المللی، تا حدودی، نسبتا قابل توجه، حتی برای کوتاه مدتبا از دست دادن شماری از خریداران «معتبر»!دول ساقط شده، از رونق افتاد، تجارت کند، در مواردی خوابید، کالای مرجوئی در انبارها تلمبار شد، اجازه نمی داد که سرمایه، خاصه نوع غربی آن، مثل سابق، روال عادی داشته باشد.چون تمام جنبشهای ضد استعماری متوجه غرب بود

ولی رژیم پادو شاهی پهلوی، با آن تعهدات «محرمانه»!قصه دیگری دارد.مدیون الطاف امپریالیسم آمریکا و شرکاءاصلا در برابر نوسانات بازار ایمن نبود و با کمترین تغییر در این عرصه به درد سر می افتاد، دست و پای خود را گم می کرد… !؟ زندگی رنجبران کشور، شهری و روستائی، شاغل و بیکار و بازنشسته، طوری بود که هر تردیدی و به هر دلیل، شاهن شاه و دربار که هیچ، حتی از جانب مسئولان امور، کارمندان عالی رتبه، کشوری و لشگری، موج اعتراضات زنجیره ئی را بدنبال می آورد.همین تردید و دودلیها بود که اعتصاب نفتگران را در دوران زمامداری اقبال تسهیل کرد.دیری نپائید که موفقیت نفتگران اعتصابی برای اضافه دستمزد و برخی تسهیلات رفاهی، مبارزات مشابهی را در سایر شاخه های صنعتی کشور دامن زد.مثل اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تهران، اعتصاب کارگران معادن منگنز رباط کریم، اعتصاب کارگران بافندگی و ریسندگی اصفهان، اعتصاب کارگران بافندگی وطن، اعتصاب کارگران سد دز، اعتصاب کارگران بافندگی شهناز، کارگران ریسندگی پارس شیراز و لنگرود، کارگران تاسیسات نفت مسجد سلیمان و اعتصاب رانندگان تاکسی تهران

ضمن اینکه شورش و عصیانهای پراکنده دهقانی هم، در سال های پس از کودتا، لحظه ای آرام نمی گرفت.کار به جائی کشید که روزنامه و نشریات رسمی کشور، گاهی، شمه ای از همین رویدادهای پراکنده را منعکس می کردند… !؟ سال 1335خورشیدی، زد و خورد های دهقانان در 3روستای گیلان با محصل مالیاتی و ژاندارمهای اعزامی! 1337 خورشیدی، اعتراضات +بست نشینی دهقانان در گرگان و اردکان علیه بیداد مالکان برای انحصار معاملات تنباکو! 1339 خورشیدی، هجوم 200تن از دهقانان آمل، با بیل و سنگ و چوببه املاک دو مالک بزرگ منطقه! 1340 خورشید، کوچ جمعی دهقانان روستای امین آباد اراک، به اتفاق تمام اعضا خانواده، حتی دام هایشان به شهر، به منظور شکایت از مالک محلی به فرماندار!در همین سال، قریب 5هزار نفر از دهقانان شمال، به منظور اعتراض علیه فشارهای مالکان منطقه، جاده کناره را بستند… ! 1341 خورشیدی،4هزار نفر از دهقانان منطقه همایونشهر در 20کیلومتری اصفهان، املاک مالک محل را مورد هجوم قرار دادندو تلمبه چاه عمیق وی را از کار انداختند!ده ها تن از دهقانان املاک مهدوی ها در بابل، با سنگ و چوببه مقابله با مالک و ژاندارم ها پرداختند!در لاهیجان، نظامیان به روی دهقانانی که یکی از مالکین محل را کشته بودند آتش گشودند!در آذربایجان، عملا شورشی در گرفته بود +تظاهرات گسترده دانشجویان و دانش آموزان تهرانکه چندین کشته و تعدادی مجروح بجای گذاشت.اعتصاب معلمان و کارکنان تلگراف خانه هاتمام این حوادث نوبتی، رویدادهای پراکنده، ترور و اختناق و سرکوبدر ایران و جهان حکایت از آن داشت که سیاست جاری امپریالیسم آمریکا و شرکاء برای مهار نفرین شده هابرای کنترل جنبش ترقی خواهی، با شکست روبرو شده است

تا اینکه دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنیبزیر سئوال رفت.دنیای«آزاد»!زیر فشار جنبش ترقی خواهی، مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری، در سطح ملی و بین المللی، احساس خطر کرد، تازه بفکر نوعی تعدیل و تعاملافتاد!؟ تعدیل و تعامل بجای تغییر انقلابی.علت طرح «اصلاحات ارضی »!با چندین نسل تاخیر، شگرد امپریالیسم آمریکا و شرکاء برای حفظ دربار اهلی و منفور، نجیب خونه پهلوی، تضمین امنیت رژم منحط کودتا در قبال نا فرمانی ها یک انقلاب ارضی لازم و حیاتی، یا هر نوع تحول ساختاری، اقتصادی و اجتماعی محتمل در جغرافیای سیاسی ایران… !؟

ناگفته نماند که رژیم کودتا، شاهن شاهی باند پهلوی، در استراتژی ناتوچی ها، نقش حساسی داشت و نمی بایست در منازعات داخلی از پا درآید… !؟ خاصه در شرایطی که دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنیبا کلی مشکلات عدیده:فرسودگی وسائل تولید، محدودیت بازار فروش، کاهش مواد خام و انرژیدر سرزمین پایگاه روبرو بود.

برای رفع این مشکلات دست و پاگیر، طرحی عاجل و یا سیاستی فوری لازم بود، تا در کوتاه و میان مدت، با تخلیه انبارهای کلفت، حاوی کوهی کالا، باد کرده یا مرجوئی، کلی محصولات کشاورزی و صنعتی، سود و سرمایه های نقد نشدهبه معضل اضافه تولید در جهان سرمایه داری پاسخ دهد…!؟ از قضا این «شانس»!نصیب ایران شد.کشوری که از دیرباز و بیاری حکام فاسد، رژیم های خودکامهآزمایشگاه بنجل فروشان باختری بود.غرب«متمدن»!مصمم بود تا یکبار دیگر، طبق عادت سنواتیمعضل نوسازی صنایع و پیشرفت های فنیخویش را با چاپیدن خلقها و ملت های غیر خودی، به قیمت هستی ممالک «عقب مانده »!بر شیطون لعنتبر طرف کند.

از شما چه پنهان که غرب «متمدن»!خاصه در عهد انحصارات مالی و صنعتی، عصر امپریالیسم، همواره بدنبال بازار فروش بود و نه رقیب تولید کنندهدر این راستا، امروز مثل دیروز، نه فقط جلوی پیشرفت تولیدی، صنعت و تجارت و بازرگانی فرامرزی، در سایر کشورها را گرفته و می گیرد، که حتی با تقویت استبداد و خودکامگی سیاسی، احیای خرافات مذهبی، تعلقات قومی و قبیله ایدر آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، قابلیت های خلق ها و ملت های ساکن در این مناطق را درهم می کوبد.آی آدم ها

رضا خسروی