گوناگون, سرتیتر

سلام بر مَلَک الموت – وزیر فتحی

سلام بر مَلَک الموت


سلام بر ملک الموت

در آن دم که جهانی به دست او

زشّر یکی از شرورترین اشرار

رهایی یافت !

به صورت آدمیزاده ای « جان » دار که به سیرت :

دستانش خونریز

وچشمانش خون آشام بودند و

هر گز از « مک » یدن نپلکیدند !

نه سرمایه ، نه ثروت

هیچکدام

سرانجام ، نیارستند ،

قلب مالامال از « کین » و نفرت اورا

از باز ایستادن جلو گیرند !

آنک !

برنعش این تندیس ِ حرص و اشتیاق ِ به جنگ و جنایت

کدامین سکه های کفّاره را بیاندازیم ؟!

باشد که :

نفرین مردمان ویتنام

افغان بیچارگان افغانی

فریاد جگر خراش بیوه زنان عراقی

آه جهانسوز بینوایان یمانی

اشک جانسوز مادران سوریه ای

را نثار کنیم !

زیرا ؛

در مرام ما نیست

در مسلک ما نیست

که بر مُرده لگد بزنیم

و بر جنازه تُف بیاندازیم !


وزیر فتحی

شیکاگو 4 شهریور 1397

برابر یا 25 آگوست 2018