تاریخی, سرتیتر

فجایعی که آمریکائیهاواسرائیلیها درعراق و ابوغریب مرتکب شدند – سیمور هرش – آحمد مزارعی

usa_war_sw

بشتابید بسوی دموکراسی امریکائی، این است سوغات امریکا برای ملتهای دربند ، سلطنت طلبان وطنفروش، ضدکمونیستهای مزدور وهمه سفلگانی که اینروزها بخاطر چند دلار همچون سگهای ولگرد در رادیوهای وتلویزیونهای صدای امریکا، من وتو ، رنگارنگ ، بی بی سی ، و…../ به لجن پراکنی علیه ملت ایران مشغولند ، پاسخ بدهند، برای داعش امریکا چه پاسخی دارند ، برای قتلعام مردم یمن بتوسط امریکا وعربستان چه پاسخی دارند، برای تحریمهای دقیقا ضد بشری امریکا علیه ملت ایران، سوریه چه پاسخی دارند ، برای جنایا ت وتخریب کشورهای عراق ، سوریه فلسطین ویمن بنوسط آمریکای «دموکرات»چه پاسخی دارنداین سفلگان حقیر با چه دستاویزی از دموکراسی امریکائی حمایت میکنند ، ننگتان باد.

بدون شک رژیم ایران ارتجاعی ، وسرکوبگر است ، اموال ملت ستمدیده ایران را غارت ودر بانکهای خارجی انباشته میکند، ششهزار اقازاده سران این جهموری ستمگر در پاریس ولندن و…/ به دنبال عیاشی قمار ولودگی هستند، غذای اکثریت ملت زجردیده ایران فست فودهائی است که فقط سرطان میاورد ، فقر، افسردگی وهزاران سوال بی پاسخ را میتوان در چهره هر ایرانی در خیابانهای شهرها وروستا های ایران مشاهده کرد.

اما این رژیم بتوسط انقلاب شکوهمند بهمن وبتوسط همین مردم بر سر کار امد وهمین مردم هستند که باید این رژیم گندیده را تغییر دهند که از قدیم گفته اند «دایه مهربانتر از مادر وجود ندارد» و»کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» .این مردم خود شعور وتوانائی هر تغییری از جمله سرنگون کردن این رژیم را دارند، اما درایران وتاریخ ایران پدیده ای بنام «عقل ملی» وجوددارد که که در گرهگاههای مهم وضروری تاریخی عمل میکند، انقلاب بابیه ونه بهائیهای مزدور اسرائیل، انقلاب تنباکو، انقلاب مشروطه ، قیامهای کوچک خان، کلنل تقی خان پسیان، قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، حکومت ملی دکتر مصدق وانقلاب شکوهمتد وبا عظمت بهمن ، همه اینها بتوسط همین ملت انجام کرفته است، همه این تجربیات در انبان ملی ذخیره است ودر بزنگاهها وگرهگاههای تاریخی وضروری به میدان میآید.

فجایعی که آمریکائیهاواسرائیلیها  درعراق و ابوغریب مرتکب شدند 

این است سوغات دموکراسی وحقوق بشر آمریکائی برای ملتهای خاورمیانه 

مترجم : احمد مزارعی

سایت سیمور هرش :

 

boys being sodmized in aboghribe prison

نباید پنداشت که سیاست آمریکا از پس از تجاوزش به عراق تا اکنون تغییر کرده است ، به جنایات داعش آمریکائی در حق مسلمانان مظلوم نگاه کنید، قتل وکشتار ایزیدیها وبه اسارت گرفتن زنان ودخترانشان ، برنامه ای بود که بارزانی با همدستی آمریکا انجام داد تا در سیاست استقلال کردستانش خللی وارد نشود، به عملکرد فاشیستی دولت اسرائیل درحق ملت مظلوم فلسطین بنگرید، به کشتار روزانه فقیر ترین دهقانان پاکستانی بتوسط هواپیماهای بدون خلبان آمریکائی توجه کنید، تحریمهای آمریکا چه بر سر ملت عراق وایران آورد ، از نظام امپریالیستی آمریکا چیزس بیش از این نبا ید توقع داشت .

مقاله زیر سالها پیش من ترجمه کرده ام ، ولی ضرورت باز انتشار آنرا مناسب دیدم ، اینروزها نیروهای پروآمریکائی واسرائیلی فعال شده اند ، بویژه درمورد جنایاتی که آمریکا در سوریه مرتکب میشود ،جبونانه وسط بند را میگیرند ۰وبدین وسیله تا آخر عمر «قهرمان » میمانند. شخصی که از طرف آمریکا وعربستان وترکیه به عنوان نماینده مخالفان دولت سوریه درکنفرانس شکست خورده ژنو شرکت کرده بود ، همان کسی است که در شهر دومای سوریه صدها زن ایزدی را در اسارت دارد وآنها را به فروش میرساند ، ننگ بر تروتسکیستهای فاسدی که همیشه میان دوصندلی می نشینند

آنچه که در سوریه میگذرد ، بطور دقیق ادامه همان سیاستهای آمریکا در عراق ، افغانستان ، لیبی، فلسطین ، نیجریه و……/ میباشد .

آذر ۱۳۸۷ |

مقدمه مترجم: دمکراسی و حقوق بشر آمریکائی : در چند روز گذشته، فاجعه عظیم تازه ای تحت نام « قرارداد امنیتی» بر مردم عراق وارد شد که اثرات آن از جنگ خانمانسوز ۶ ساله آمریکا بر علیه این ملت کمتر نیست. امضای این قرارداد تمام تجاوزات گذشته ، حال و آینده  آمریکا را بشکل ” قانونی و مشروع ” در خواهد آورد. اما نباید شک داشت ، همانطور که «مقاومت ملی عراق» در گذشته آمریکا را با شکست فاحشی مواجه ساخت، از این پس نیز با مقاومت خود ، طرح تازه آمریکا را نیز با شکست روبرو خواهد ساخت و آزادی و آبادی را برای ملت عراق به ارمغان خواهد آورد. آمریکا  در ۶ سال گذشته به هر نوع جنایت و تجاوز ضد انسانی بر علیه ملت مظلوم عراق دست زد. شکنجه، کشتار، سوزندان و تخریب خانه های مردم بر سرشان ، خانه گردی های شبانه و سرقت اندوخته های فقیرانه مردم و سپس تجاوز به زنان و دخترانشان جزو کارهای یومیه این پیامبران دمکراسی آمریکائی بود. همه بیاد دارند که چگونه دختر ۱۵ ساله ای را بنام عبیر در روستای حدیثه مورد تجاوز ۶ سرباز نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت و آنگاه برای پاک کردن آثار جرم، عبیر را بهمراه پدرومادر و خانه اشان در آتش سوزاندند تا مگر جنایت پنهان بماند و این یکی از دهها هزار بود. غافل از اینکه یکی از سربازان برای تفریح از تمام اتفاقات فیلمبرداری کرده بود .

امروز کسانیکه تحت نام«آکادمیسین»، «محقق» و اسمهای گوناگون همچون آقای عباس میلانی و حمید شوکت و غیره  که در موسسه «هوور» وسایر موسسات وابسته به سی آی ا به تحریف تاریخ مشغولند در برابر همه این جنایات آمریکا مهر سکوت بر لب زده و خفقان گرفته اند زیرا اینان در خلوت و در برابر فلان مامور دون رتبه  آمریکایی به جز انسان حقیر و خود فروخته ای که به نوکری آنان مشغولند چیز دیگری نیستند. القاب پر

آب و تاب “دکتری” و مورخ و محقق بودن پرده ساتری برای پوشاندن حقیقت است. *

آنانی که امروز در عراق این فاجعه عظیم را برای هموطنان خود آفریده اند، همان عباس میلانی ها ، حمید شوکت ها، و صدها “محقق و تاریخ نویس”   همپالکی اینان بوده اند که در دربار اعظم بوش به حقیرانه ترین وجهی به توطئه دست می زدند. همه اینها دیروز از حقوق بشر ، دمکراسی و آزادی گلو پاره می کردند، اما همه این شعارهای توخالی برای سپردن نفت و ثروتهای عراق بدست آمریکا بود . این سینه چاکان ” حقوق بشر و دمکراسی” هیچ رسالتی جز این ندارند  

در این شکی نیست که در کشور ما، حقوق بشر نقض می شود ، آزادی بیان، تشکیل احزاب مستقل وجود ندارد، فساد، رشوه بیداد می کند و بسیاری نارسائی های دیگر . اما این مشکلات را تنها از درون ایران و با کمک نیروهای مترقی و آزادیخواه ود ر پیشاپیش آنان زنان، کارگران و روشنفکران  انجام گیرد. نه از طریق دست به دامن شدن به آمریکا، اسرائیل و سایر دولت های استعمارگر ی که اهداف و منافع خاص خود را دنبال می کنند. 

برای اینکه دمکراسی و حقوق بشر آمریکائی ها بیشتر بر هموطنان عزیز روشن گردد، ترجمه قسمتی از پرسش و پاسخی که در کنگره آمریکا انجام گرفته در اینجا آورده می شود. اعضای کنگره آمریکا با حضور سیمور هرش از تعدادی از ژنرال ها و درجه داران آمریکائی که بطور مستقیم در جنایات و شکنجه علیه مردم عراق شرکت داشته اند، سوال و جواب کرده است که البته همه این افراد هم اکنون آزاد و مشغول زندگی شخصی هستند. و این در حالیست که جنایت و تجاوزات مشابه در عراق همچنان ادامه دارد و دهها هزار زندانی عراقی در کشور خود و در زندانهای مخفی سایر کشورها، همچون مصر، اردن، کویت، قطر و اروپا و یا زندان های شناوری که بصورت کشتی در دریاهاست ادامه دارد. باشد که با خواندن ترجمه زیر، کمک به آگاهی هموطنان شده و در عین حال سند روسیاهی برای مزدورانی که در دفاتر متعددی که “سی آی ا ” با نام های دکتر و مورخ به تحقیق و در حقیقت به مزدوری مشغولند، باشد.

این مطلب غیر از سایت سیمور هرش در بسیاری از مطبوعات کشورهای عربی از جمله مجله «الاسبوع» چاپ قاهره و سایت البصره نیز منتشر شده است.

برگردان احمد مزارعی

وقایعی که در ابوغریب اتفاق افتاده

سوال کننده : آیا مطمئن بودید از خویشان تروریست ها هستند؟

توماس روبیج : بله ، از مرکز گزارش داشتیم و من موضوع را به اطلاع ژنرال استیون کاسبون رساندم.

س: عکس العمل ژنرال چه بود؟

بورگس: از وی دستور رسید که کارتان را ادامه دهید.

س: محتوای گزارش چه بود؟

بورگس: بچه ها را آنقدر شکنجه کنید که تروریست ها تسلیم شوند.

س: اما ۱۸ کودک زیر شکنجه بقتل رسیدند؟

بورگس: می دانم

 س: چند کودک بودند؟

 بورگس: بیش از ۶۰ کودک

 س: چگونه آنها را شکنجه می کردید؟

 بورگس: عالیجناب ما آنها را مستقیما بازداشت نمی کردیم وقتی خانواده ها را می آوردیم ، آنها بهمراه مادران خود بودند.

 س: پس چرا رای خود را تغییر داده و آنها را شکنجه کردید؟

 بورگس: برای آنکه تروریست ها چند نفر از سربازان ما را ربوده بودند و این بهترین راه بود تا ما بتوانیم آنان را از حفره هایشان بدر آوریم.

 س: با زنان چه کار کردید؟

 بورگس: زنان بسیار خونسرد بودند و حاضر نبودند تحت هیچ شرایطی با ما همکاری کنند، وقتی از همکاری آنان ناامید شدیم، تصمیم گرفتیم تا به آنان تجاوز کنیم، زیرا باور داشتیم زنان عراقی با این کار به همکاری با ما تن خواهند داد.

 س: چه کسی این دستور را به شما صادر کرد؟

 بورگس: پنتاگون در جریان امر قرار داشت.

 س: آیا این دستور از کاخ سفید صادر شده بود؟

 بورگس: نمی دانم

 س: چه کسی بطور شخصی برای شما این اوامر را صادر می کرد؟

 بورگس: ژنرال کاسبورن. او می گفت که دستور آمده و شما باید اجرا کنید.

 س: چگونه عمل تجاوز صورت می گرفت ؟

 بورگس: عمل تجاوز با حضور دو افسر و چند سرباز انجام می شد. ۱

 س: سوال برای آقای روبیج، رئیس بخش قوانین در نیروی زمینی : آیا از این امور آگاه بودید؟

 توماس روبیج: بله گزارش در دست داشتم

 س: شما بعنوان یک شخصیت حقوقی و قانونی عکس العملتان چه بود؟

 توماس روبیج: عالیجناب این مسئله حقوقی نبود، بلکه سیاسی بود.

 س: شما توافق کردید ؟

 توماس روبیج: به تعداد معدودی از زنان تجاوز کردیم و بنظرم جرم نیست ، باید این کار را انجام می دادیم.

 س: آیا وسیله دیگری برای فشار بر زنان نداشتید؟

 توماس روبیج: ژنرال بورگس به این سوال جواب می دهد.

 س: ژنرال بورگس، بفرمائید!

 بورگس: چرا، ما آنها را به شیوه های مختلفی شکنجه کردیم، از جمله آنان را وادار کردیم که در آب بخوابند ، ۲۴ ساعته بر سر پا بیستند و موی سر آنها را تیغ زدیم که شاید حرف بزنند. اما آنها حاضر نبودند که هیچگونه با ما همکاری نمایند.

 س: آیا سربازان با شما همکاری می کردند؟

 بورگس: بعضی از آنها کم سن و سال بوده و کمتر این چیزها را دیده بودند ، لذا احساس نارضایتی می کردند. گردان ۲۰۵ فقط عوامل را اجرا می کرد و نمی شد که همه چیز را به آنها بچسبانیم. افراد گردان های دیگر نیز اعمال مشابه ای انجام می دادند.

 س: چه کسی مستقیما، دستور شکنجه کودکان را صادر می کرد؟

 توماس روبیج: دستور از طرف جانیس کاربینسکی، مسئول زندان ابوغریب صادر شد.

بورگس: بعضی از این شکنجه ها بعلت گزارشی بود که بدست ما می رسید.