گوناگون, سرتیتر

ترامپیسم: خطر واقعی دونالد ترامپ – اریک درایتسر – سامان

trump_col_56

ترامپیسم: خطر واقعی دونالد ترامپ

اریک درایتسر ترجمه: سامان

از همان لحظات اولی که ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شد، وحشت بزرگی داشتم. وحشتی که هیچکس در رسانههای وابسته چیزی راجع به آن نمینویسد. چرا که از لحاظ رتبه بندی آن بسیار بد است. وحشتی است که در رسانههای رقیب و بدیل تاکنون بسیار کم درباره آن توضیح داده شده، و یا حتی مورد نظر قرار میگیرد. و آن خطری است که آینده ما را تعقیب و تهدید میکند.

من از آن میترسم که….

بقیه در اینجا