دریافتی, سرتیتر

به شاعری مرده (ف. گ. ل) – لوییس سِرنودا – زهره مهرجو

Luis Cernuda- reading

به شاعری مرده

(ف. گ. ل)

از: لوییس سِرنودا

ترجمه از: زهره مهرجو

سوم آگوست ۲۰۱۸

دریافت متن از اینجا