تفاوت – م. آزرم

Mosadegh

به مناسبت 65 مین سالگشت توطئه آمریکائی – انگلیسی
جنایت شاه – زاهدی – کاشانی
کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 خورشیدی
در قبال دولت قانونی ایران

تفاوت

مرداد،
         یعنی نیستی
                         مرداد،
                                یعنی مرگ.
– نفرین به این مرداد –
از تیر تا مرداد سی روز است
– در تقویم –
اما زمان؟ هیهات
بعد هزاران نسل آگاهی است
خشمی درونم می جود دندان:
پیوسته می گردیم دور از تیر
اما غرقه در مرداد.

پیش کشی امسال گاهنامه سیاسی و فرهنگی گونه گون برای تمام میهن دوستان دیروز و امروز – کارگران، زحمتکشان، فرودستان شهری و روستائی، روشنفکران، کارمندان، استادان، معلمان، زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان، برای همه جان باختگان دیروز و جان بازان امروز کشورمان، مذهبی و غیر مذهبی و لامذهب، ملی و مترقی و کمونیست…

هیات تحریه

متن با فرمات پی دی اف