تاریخی, سرتیتر

در مورد «رجز خوانی ودخالت ایران»در منطقه – احمد مزارعی

افاضات اقای اردشیر قنواتی در مورد «رجز خوانی ودخالت ایران»در منطقه(1)

نوشته : احمد مزارعی 29 جولای 2018

ahmad_mazareieاقای قنوانی آیا مصدق برای امریکائیها رجز خوانی میکرد وجنگ طلب بود که سرنگونش کردند،بلی سیاستمداران امریکائی وانگلیسی معتقد بودند که مصدق ادم کله شق وغیر واقع بینی است ، زیرا نه فقط نفت را ملی کرد بلکه «جنایت» بدترش این بود که نماینده اسرائیل را هم از ایران اخراج کرد واتفاقا «استعمارگران دموکرات وطرفدار حقوق بشر» انروز همین حرف امروز شمارا درمورد مصدق میزدند که کله شق است ورجز میخواند وافکار شهادت طلبانه شیعی دارد، (کتاب کودتا، نوشته یرواند ابراهمیان، ترجمه ناصر زرافشان)ایا سوکارنودر اندونزی برای امریکائیها رجزخوانی میکرد که سرنگونش کردند ، ایا النده برای امریکا رجز خوانی میکرد، ایا بشار اسد برای امریکائیها رجز خوانی میکرد، ایا عبد الناصر برای امریکائیها رجز خوانی میکرد، ایا یاسر عرفات برای امریکائیها رجز خوانی میکرد، ایا افغانستانیها برای امریکائیها رجز خوانی میکردند،بله عبدالناصر به مردم افریقای جنوبی وشخص نلسون ماندلا کمک نظامی برای استقلالشان میکرد، به ملت الجزائربر علیه استعمار فرانسه کمک میکرد، به ملت لیبی برای استقلالشان کمک میکرد. به ملت فلسطین کمک میکرد، به ملت اریتره کمک میکرد ، بهمین دلیل غربیها همچون شما درامروز، میگفتند ادم کله شق ، رجزخوان ودخالتگری است، ایا سودانیها برای امریکائیها رجز خوانی میکردند که کشورشان بمباران شد، ایا مردم صومالی برای امریکائیها رجز خوانی میکردند که کشورشان بمباران واشغال شد، ایا صدام حسین برای امریکائیها رجز خوانی میکرد ، ایا ملت ارژانتین، السالوادور، نیکاراگوئه، برای امریکا رجز خوانی کرده بودند، ایا ساموراماشل رئیس انگولا برای برای امریکا رجز خوانی کرده بود که هواپیمایش را ساقط کردند، ایا پاتریس لولومومبا برای امریکا رجز خوانی کرده بود که با کارد وگلوله به قتلش رساندند وبجایش موئیس چومبه اوردند که به «دموکراسی «باورداشت ؛ ایا استالین برای هتلر رجز خوانی کرده بود که شوروی را برایش خراب کردند،از نظر شما این یکی باید درست باشد زیرا استالین یا شوروی «جنایتکار» هم رجز خوانی میکرد وهم در امور کشورها دخالت میکرد وبه تمامی جنبشها ی استقلال طلبانه کمک میکرد که خواب وارامش را از امپریالیستها گرفته بود. آقای قنواتی ایا حماس برای نتنیاهو رجز خوانی کرده است، ایا ملت یمن برای امریکا رجز خوانی کرده است، ایا ملت بحرین برای امریکا رجز خوانی کرده است ،ایا قذافی برای امریکا رجز خوانی میکرد.

سئوال از استاد گرامی اقای اردشیر قنواتی

جمهوری اسلامی در کجا ودرچه کشورهایی بطور ماجرا جویانه دخالت کرده است که موجب خشم وغضب امریکا ، اسرائیل ،عربستان ، امارات وغالب کشورهای غربی شده ، که البته احساسات شمارا هم جر یحه دار کرده است تا برای منع وقوع جنگی بر علیه ایران به میانجیگری نوشتاری برحیزید.

ایا اینکه جمهوری اسلامی برای اخراج داعش از عراق در این کشور دخالت کرده ، از نظر شما رجز خوانی، زورگوئی وتجاوز در حق ملت عراق است ویا اینکه ایران باید دخالت نمیکرد، رجز هم نمیخواند واجازه میداد داعشیان «محترم و بنده خدا» با ما همسایه دیوار به دیوارمیشدند وانگاه با میانجیگری امریکا سفارتی هم در تهران میگشودند وبابرقراری رابطه دپلوماتیک با ما به تجارت ورفت وامدهای توریستی میپرداختیم در مقابل تعداد زیادی جایزه نوبل هم بخاطر این رابطه دوستانه باداعش به ما میدادند که احتمالا یکی هم نصیب شمای «صلحدوست » میشد وما در ردیف کشورهای دوست امریکا همچون عربستان درمیامدیم .قضاوت در مورد رجز خوانی ودخالتهای ایران در عراق با شما است.

دخالت ایران در فلسطین

اقای قنواتی مگر ملتی مظلوم تر از ملت فلسطین دردنیای امروز وجوددارد؟ ایا دخالت ایران وکمک به مقاومت مردم فلسطین از هر گروه وحزبی ، از نظر شما رجز خوانی ، دخالتگری وماجراجوئی است؟ جمهوری اسلامی در کمکش به ملت فلسطین ، سنی ، شیعه، دموکرات وکمونیست را از یکدیگر فرق نمیگذارد وبرای مثال به «جبهه خلق برای ازادی فلسطین»هم که کمونیست میباشد کمک میکند . اینکه جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت درغزه کمکهای نظامی نمود که توانستند در دوجنگ گسترده بر علیه اسرائیل مقا ومت کرده وپیروز شوند وغزه به اشغال اسرائیل در نیاید، ایا رجز خوانی ، ماجرا جوئی ودخالنگری به حساب میاید؟ ویا اینکه بنطر شما باید غزه هم به اشغال اسرائیل در میامد واسرائیل در پیشبرد سیاستهای استعماری خود که «از نیل تا فرات » را بخشی از اسرائیل بزرگ میداند ، موفق میشد به اشغالگری خود ادامه بدهد؟

کمکهای جمهوری اسلامی به یمن

یکی از اهدا ف اصلی امریکا وعربستان از جنگ در یمن محاصره دریائی ایران است تا ایران نتواند با دنیای خارج رابطه داشته باشد وامریکا بتواند با اشغال ایران برنامه تسلط و تجزیه ایران را اعمال کند، هنگامی که دکتر محمد مصدق نفت را ملی کرد واولین کشتی نفتی ایران را با بدرقه ملیونها ایرانی که از شوق گریه میکردند با سلام وصلوات وشادی وسرور وافتخاربسوی ابهای ازاد بین المللی فرستاد ، امپریالیسم انگلیس کشتی نفتی ایران را درهمین تنگه باب المندب یمن با نفتش مصادره نمود وتحریم اقتصادی وسیاسی دکتر مصدق وملت ایران را تشدید کرد وزمینه کودتا فراهم شد. اما امروز ایران از چنان اقتداری برخردار است که نمیتوانند مانع حرکت ناوگان دریائی نفتی وبازرگانی ایران شوند وایران دهها ناو جنگی وناوچه در حوالی تنگه باب المندب برای حمایت از کشتیهای خود نگهداری میکند.

جنگ یمن دو وجه دارد وجهی که بنفع منافع ژئوپلتیک واقتصاد وتجارت دریائی ایران است که البته سابقه تاریخی دارد وقبل از اسلام نیزتجارت دریای سرخ وباب المندب در انحصار ساسانیهابود ودوستی ورابطه ملت یمن با ایران از ان زمان است زیرا سیف بن دی یزن ، پادشاه یهودی یمن نیز تحت الحمایه ایران قرارداشت ، وجه دوم اینکه ملتی بزرگ با سابقه درخشان تاریخی امروز مورد هجوم وحشیانه دهها کشور امپریالیستی قرار گرفته که هدفش نابودی یک ملت است ، چگونه میتوان احساس انسانی داشت ودر برابر این فاجعه سکوت کرد ، ملت یمن چشم کمک به انسانیت دارند ، بر این اساس وهمین ذاکره تاریخی یمنیها خودرا به ایرانیها نزدیک میبینند وبقولی طرفین بیکدیگر نیازمندتد که وظیفه هر ایرانی میهندوستی است که به این رابطه استراتژیک در شرایط کنونی افتخار واز ان سرسختانه حمایت کند ونه با خزعبلاتی از قبیل «رجزخوانی ودخالت در امور دیگران» به عامل بی جیره ومواجب ویا با جیره ومواجب اسرائیل وامریکا تبدیل شود .

درمورد سوریه ولبنان نیز همینگونه است ، باید بسیار کوردل بود که در دنیائی که به راحتی امپریالیستها کشورها ئی همچون لیبی، سوریه، افعانستان ، عراق و…./ را تبدیل به خرابه کرده وبر همه ثروتها ومنابعش چنگ می اندازند، نسبت به مسائل ژئو پلتیکی ایران با ترهاتی از قبیل «رجزخوانی ودخالت درامور دیگران» پز صلح خواهی داد که مورد خوشنودی اسرائیل وامریکا واقع شود.

چرا روسیه با تمام توانش در سوریه ، اکراین، قرم، گرجستان ، چچنیا، داغستان و…/ دخالت میکند ولی رجز خوانی به حساب نمیاید وشما اعتراضی ندارید، ولی ایرانی که در مقابل هجوم مستقیم امریکا ،اسرائیل ،ودر محاصره دهها پایگاه نظامی وهزاران مزدور قلم وزبان فروخته وطنفروش در خارج کشور وصدها ایستگاههای رادیو تلوزیونی قراردارد باید «سینه به تنور چسباند» وازدخالتها وشاخه وشانه کشیدن ورجز خوانیهایش فریاد براورد که مسلما این سیاست در خدمت امریکا واسرائیل است. چین حتی در جنگ سوریه دخالت مستقیم وغیر مستقیم دارد. برای روشن شدن اهمیت موضوع «دخالت ورجز خوانی» حضرتعالی، دردوره ریاست جمهوری یلتسن، امریکا با کمک قطر وعربستان وامارات ، ششهزار مدرسه ومسجد وهابی در جمهوریهای مسلمان نشین روسیه بر پا داشتند زیرا بر طبق نظریه برژنسکی روسیه باید کاملا متلاشی میشد که با امدن پوتین وصرف صدها ملیارد دلار وجنگهای طاقت فرسا وطولانی وکشته شدن هزاران افسر وسربازروسی، توانستند امنیت را به روسیه باز گردانند.اگر جمهوری اسلامی دخالت نکند ایران از روسیه یلتسنی بدتر حواهد شد.

اقای قنواتی مگر فراموش کردید که بازرسان سازمان ملل حتی بالشهای شخصی منزل صدام را هم با چاقو پاره کردند شاید «بمب اتمی» دران پنهان کرده باشد،ودر نهایت کالن پاول به دروغها و وفریبکاریهائی که در مورد صدام ساخته بودند اعتراف نمود منتها پس از نابودی عراق.گزارش مستندی چند سال پیش من منتشر کردم که از طرف پنتاگون به کاخ سفید داده شده بود ودران گفته میشد :» پس از انکه این پانصد دانشمند فیزیکدان عراقی حاضر به همکاری با ما نشده ونپذیرفتند که به امریکا بروند ما نشانی ومشخصات آنها را به موساد دادیم تا انها را ترورکنندوشرح همه اینها در کتابی که بتوسط مرکز «پلوتو پرس»انگلستان به چاپ رسیده بطور مفصل امده است، البته در کتاب مذکور شرح خال تعداد بسیار زیادی دانشمندان ترور شده وتخصصهایشان امده است. بازرسان سازمان ملل وانرژی هسته ای در حقیقت اطلاعات خودردا در اختیار امریکا نیز قرار میدادند.با این حساب ایا صدام حسین چه جرمی وچه شاخ وشانه ای برای امریکا کشیده بود، اقای قنواتی اگر صدام حسین از نظر نیروی نظامی توانائی بالائی داشت آمریکا به کشورش حمله میکرد ؟ مسلما جمهوری اسلامی نباید روزه شک دار بگیرد وباید با تمام توانش امادگی مقابله با امریکا را نه فقط داشته باشد بلکه باید این امادگی خودرا با انواع ازما یشات فیزیکی وتکنولوژیکی نشان دهد که البته تا کنون چنین بوده ودقیقا بهمین دلیل آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد ونباید شک داشت که احتمال جنگ بر علیه ایران بسیار ضعیف است.

اینکه جمهوری اسلامی سرکوبگر واختلاسگر است مربوط به درون کشور وملت ایران است وملت ایران این توانایی را دارد که در صورت ضرورت این رژیم را تغییر دهد، به وطنفروشان مزدور باید گفت کدام یک از دهها خیزش وانقلابات تاریخ ایران از خارج شروع شده است، ای سفلگان، انهمه قهرمانیها، فداکاریها ، شعرا ادبا وهزاران مفاخر ما همه وهمه از درون ایران سرزده اند، چه جای عربده کشیدن ودست به دامن بیگانگان شدن است، مگر ملت ایران جاهل وسفیه اند که برایشان از طریق رادیو وتلوزیونها ی بیگانگان نسخه میپیچید ، ننگ بر شما.

(1) – اظهارات اردشیر قنواتی

: Ardeshir Zareie Ghanavati

Ardeshir Zareie Ghanavati دوستان عزیز بدون تردید امپریالیسم آمریکا با تمام توان در حال برنامه ریزی برای منکوب کردن ایران و مردم جامعه ماست. در واشینگتن حول استراتڑی خاورمیانه جدید با همدستی ارتجاع منطقه یی و اسرائیل، جناح تندرو و فاشیستی به دنبال ی جنگ و بی ثبات سازی تازه در منطقه می باشند. همه این موارد تلاش برای خنثی سازی این سناریو را طلب می کند اما رجز خوانی سرداران سپاه و تندروها در ایران نه تنها در جهت بازدارندگی نیست که در واقع بازی کردن در زمین واشینگتن است. تجربه عراق و صدام حسین در جلوی روی همه ماست اینکه تابع هبجان و احساسات از تشدید منازعه و رجزخوانی ها دفاع کنیم بدترین نوع حمایت از منافع ملی و امنیت کشور است. هم اکنون دیپلماسی صلح و تعامل با محور چین، روسیه و تا حدودی اروپا یک ضرورت در سیاست خارجی و بازگشت قدرت حاکمه به صلح با توده های مردم یک امر اجتناب ناپذیر است.