سرتیتر

کاپیتان کشتی: اروپا را متهم به قتل هدفمند حداقل ۲۷۷ پناهجو کرد

panahandegan_sw

»کلاوس پتر رایش« کاپیتان کشتی »لایف لاین« که در دریای مدیترانه بکار نجات جان دریا زدگان پناهجو اشتغال دارد امروز در بدو ورود به فرودگاه مونیخ دولتهای اروپائی و اتحادیه اروپا و کمیسیون های حقوق بشری این اتحادیه را متهم به کشتار با برنامه و هدفمند پناهجویان در دریای مدیترانه کرد.

کلاوس پتر رایش گفت این شرم آور است که اتحادیه اروپا تمام هم و غم خود را مصروف جلوگیری از نجات انسانهای پناهجو که در وضعیت دریازدگی قرار دارند می کند و نه نجات جان انسانهای بی پناه.

از وقتی که کشتی های نجات در مالت پهلو گرفته و اجازه حرکت از آنها سلب شده است حداقل ۲۷۷ پناهجو در آبهای مدیترانه غرق شده اند و ما باید اکنون در اینجا در اینباره بحث کنیم که آیا نجات جان انسانهائی که در خطر مرگ جدی قرار دارند امر درستی است یا نه؟

اگر ما ناجیان دریازده گان پناهجو هم مانند دولت های اروپائی اجازه میدادیم تمام این پناهجویان غرق شوند امروز ما اینجا در برابر دادگاه قرار نداشتیم! این شرم اور است و تهدیدی برای دمکراسی است.

او در ادامه وزیر کشور آلمان »هورست زه هوفر« را مسئول مرگ و غرق شدن انسانها در دریای مدیترانه دانست و خواستار برکناری و محاکمه وی شد.

کلاوس پتر رایش به عنوان کاپیتان کشتی لایف لاین بجرم ساختگی عدم ثبت قانونی این کشتی در دریای مالت در دادگاهی در مالت محاکمه میشود.

لیف لاین انجمنی غیر انتفاعی در آلمان است که هدف خود را نجات جان انسانهای و پناهجویان دریازده قرار داده است.

کشتی لایف لاین تنها در هفته گذشته جان ۲۳۰ پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داده است.