اخبار ویژه

تظاهرات عظیم صلح در نیکاراگوئه

دنیای جوان
تارنگاشت عدالت

پرچمهای سرخ و سیاه جنبش رهائی بخش ساندینیستی و پرچمهای سفید و آبی نیکاراگوئه در تظاهرات روز شنبه در ماناگوئه تفوق داشت

روز شنبه گذشته هزاران نفر در پایتخت نیکاراگوئه ماناگوئه برای صلح و پایان خشونت که از آوریل سال جاری در این کشور حاکم است دست به تظاهرات زدند. رئیس جمهور نیکاراگوئه «دانیل اورتگا» طی سخنرانی خود خطاب به تظاهرکنندگان گفت: «این تظاهرات پرشور چندین کیلومتری را که شما با عشق و محبت ایجاد کرده‌اید، برای به خاک سپردن نفرت و شرارت است.» او با اشاره به ۱۹ ژوئیه ۳۹ سالگرد انقلاب ساندینیستی گفت: «چقدر نیکاراگوئه در طول تاریخ خود برای احقاق صلح، کار، پیشرفت و مرتبت مبارزه کرده. آزاد زیستن فراغ از بندگی ، این چیزی است که خلق خواهان آن است.»

ارتگا درخواست اپوزیسیون برای انجام انتخابات زودرس را رد کرد و گفت: «قواعد بازی توسط قانون اساسی کشور تعیین می‌گردد. این قواعد را نمی توان یکشبه تغییر داد چون گروهی از کودتاگران خواستار آنست.» او گفت وقتی وقتش رسید انتخابات صورت خواهد گرفت و «اگر کودتاگران قصد دارند دولت را دراختیار گیرند، کوشش کنند تا آرای خلق را به سوی خود جلب نمایند و آنگاه خواهیم دید آیا پس از این همه ویرانی و خسارتهائی که آنها وارد آوردند، خلق به آنها رای خواهد داد.»

ارتگا روز ۶ نوامبر سال ۲۰۱۶ با ۷۲،۴ درصد آرای مردم در مقام خویش ابقأ شد. حزب او، جنبش رهائی بخش ساندینیست FSLN از ۹۲ کرسی مجلس ملی ۷۱ کرسی را از آن خود کرد.

از ۱۸ آوریل سال جاری مخالفین دولت در خیابانها دست به تظاهرات زده اند. در ابتدا این تظاهرات علیه رفرم حقوق بازنشسستگی آغاز شده بود که بعد از طرف دولت پس گرفته شد. در این بین نیروهای اپوزیسیون خواستار سرنگونی دولت می باشند. بنابرگزارشات رسمی در درگیری بین تظاهرکنندگان خشونتگرا و نیروهای انتظامی تاکنون ۲۱۴ نفر به قتل رسیده اند.