دریافتی, سرتیتر

«دلسوزیها»واشک تمساح ریختنهای اقای اردشیر زاهدی برای ایران – احمد مزارعی

در باره افاضات «میهن پرستانه» آقای اردشیرزاهدی دررادیو فردا در تاریخ 13 خرداد 1397

نوشته : احمد مزارعی : دوم ماه جون 2018

«دلسوزیها»واشک تمساح ریختنهای اقای اردشیر زاهدی برای ایران

آقای اردشیر زاهدی ، طی مصاحبه ای با رادیو فردا ، به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام داده اند که :»شما حق ندارید بر علیه کشور من تصمیم بگیرید». وخلاصه اظهاراتی فرموده اند که بنظر میرسد ایشان به خاطر ابتلا به بیماری الزایمرفراموش کرده اند که ایشان وپدرشان درکودتای ضد ملی بر علیه دکترمصدق شرکت داشته وسالیان درازی چه قبل ویا بعد از انقلاب شکوهمند ملت ایران ، در خدمت سیاستهای ضد ایرانی وغارتگرانه آمریکا شریک بوده وخود در قتل وکشتار وتخریب ایران نقش مستقیم داشته است. در دوره ایشان وپدر قاتلش ،صدها نفر تنها به جرم میهن دوستی ومخالفت با سیاستهای استعمارگری آمریکا به جوخه اعدام سپرده شدند وبرای مثال کریمپور شیرازی ، روزنامه نگار شرافتمند را پس از شکنجه های زیاد در آتش سوزاندند ودکتر حسین فاطمی ، وزیر خارجه مصدق را با کارد در خیابان تکه تکه کردند ، ایشان وپدرشان با کمک شعبان بی مخ وصدها چاقوکش دیگر از عواملی بوده اند که ایران را به گورستانی تبدیل نمودند تا آمریکا بتواند با فراغ بال به غارت ایران مشغول باشد . نباید شک داشت که این شخصیت فاسد درراستای سیاستهای آمریکا وبا طرح سی آی ا ، و در جهت «رژیم چینج» به میدان فرستاده شده تا در افکار عمومی اغتشاش ایجاد کند غافل از اینکه ملت ایران این ترفندها را میشناسد وفریب این افراد فاسد ، مزدور ووطنفروش را نخواهد خورد.بدون شک هر ایرانی حقوق شهروندی دارد تا در مورد کشورش نظر بدهد ، اما هر ایرانی اگر به وطنش خیانت کرده باشد ویا به آن اسیب رسانیده باشد نیز باید پاسخگوی عملکرد خائنانه خود باشد ، فضل الله زاهدی وپسرش اردشیرزاهدی در سر نگونی حکومت ملی و منتخب ملت ایران یعنی زنده یاد دکتر محمد مصدق با آمریکا، انگلیس وسازمانهای جاسوسی آنها شرکت مستقیم داشته وهردو وبویژه آقای اردشیر زاهدی بعنوان سفیر ایران در امریکا سالیان درازی قبل وبعد از انقلاب شکوهمند ملت ایران ، در خدمت سیاستهای ضدایرانی آمریکا ، ووارد آوردن ضربات جبران ناپذیری به اساس استقلال کشور وسرکوب نیروهای مخالف استعمار ایران ، نقش برجسته ای داشته است، فرضا که ایشان امروز پشیمان شده وقصد خدمت داشته باشد ، به سادگی از طرف ملت ایران ویا هر فرد عاقل ومنصفی پذیرفتنی نیست ، چه خیانت به وطن وهمکاری با بیگانگان در غارت ثروتهای ملی وسرکوب شدید میهن پرستان امر ساده ای نیست که بشود بیکباره با ندیده گرفتن وبدون بررسی دقیقی از حوادث خونبار گذشته ، «دلسوز» میهن شد ،

وانگهی با سابقه سیاهی که ایشان در خیانت به وطن وسالها خدمتگزاری به دشمنان ایران داشته از کجا معلوم که آمریکا وسازمان سی آی ا ، در صدد طرح تازه ای برای تسلط مجدد بر ایران واینبار با کمک کلمات پر طمطراق و دلسوزی برای میهن ، نداشته باشد. بلی ملت ایران خواستار تغییر درایران وبرقراری آزادیهای دموکراتیک میباشد ولی ملت ایران تحت هیچ شرایطی از ترس مار خودرا در حلقوم اژدهای رسوائی نمی اندازد که سابقه بغایت سیاهی در کشتار ، تخریب وغارت میهن ما دارد،

ملت ایران طی نزدیک به چهل سال پس از انقلاب ، فرازونشیبهای بسیار بزرگ وخطرناکی را با پیروزی وسربلندی از سرگذرانیده است:

جنگ مشترک هشت ساله صدام وآمریکا ،با کمک بیش از پنجاه کشور از جمله شوروی، تحریم ظالمانه وبدون سبب بر علیه ملت بزرگ ما از طرف آمریکا ودنیای غرب «دموکرات»، طرح تجزیه ایران بتوسط عده ای وطنفروش ومزدور تحت عنوان دموکرات، کومله، بلوچ ، ترک، عرب ، گیلک، کرد خراسان وبسیاری سازمانها وگروههای خائن ضدکمونیستی موجود دیگرکه همه با بودجه آمریکا واسرائیل نفس میکشند، اقای زاهدی درتمام این دوران خفقان گرفته بوده اند، واکنون با اطمینان میتوان گفت که به یاری دونالد ترامپ آمده است تا تجربیات خائنانه خودرا در خدمت ایشان قراردهد.

ملت ایران تا کنون سر سختانه از شرف ، آزادگی و مرزهای پرافتخار میهن خود دفاع کرده وذره ای نباید شک داشت که طرح تازه وجبونانه «دوازده خوان» دونالد ترامپ وپمپئوی آمریکا وعمله های حقیرش را برای چنگ انداختن بر ایران با»هفتخوان رستم دستان» خود با شکست ورسوائی روبرو خواهد کرد آنچنانکه تا کنون همه برنامه ها ی آمریکا بر علیه ملت بزرگ ما در مقابله با سنگ خارای مقاومت ملت درهم شکسته شده است وچنین باد.

آقای زاهدی لطفا خواب نما نشوید وبهتراست به همان سیاستهای سابق خود مشغول باشید واین شعر زیبای شیخ اجل را آویزه گوشتان قراردهید:

امیدوار بودمی به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست شر مر سان