پرش به محتوا

سر نوشت تحریم علیه ایران به کجا خواهد انجامید ؟ – احمد مزارعی

sanktionen_2018

سر نوشت تحریم علیه ایران به کجا خواهد انجامید ؟

چرا آمریکا ایران را تحریم کرده است

نوشته : احمد مزارعی، 30 می 2018

در دوران فعلی معیاراصلی برای بقای هر ملتی در درجه اول بنیه قدرتمند نظامی دفاعی وعدالت اجتماعی است.

آمریکا با خروج خود از برجام به بی اعتباری و انزوای خود دامن میزند وبرعکس موجب اعتبار وقدرت بیشتر ایران در منطقه وجهان خواهدشد .

هنگامیکه برجام امضا گردید تنها منظوراین نبود که ایران را از فعالیتهای «خطرناک» هسته ای منع کنند بلکه این قرارداد درعین حال بمثابه چهارچوبی برای حل سایرمشکلات جهانی نیز بود که از آن پس در چهارچوب آنگونه تجربه جمعی، به حل سایرمعضلات جهانی بپردازند .همچنین در قرارداد ذکر شده بود که هیچیک ار امضاکنندگان به تنهائی حق خروج از این قرارداد را ندارند مگراز خلال گردن گزاردن به نظرات وتوافقات جمعی .باید درنظر داشت که درانروزها روسیه در جنگ گرجستان که «ناتو»برای محاصره روسیه براه انداخته بود ، پیروز شده وتوانسته بود دو منطقه سوق الجیشی که برای روسیه خطرناک بودند به کنترل خود دراورد.چین نیز موفق شده وتجارت جهانی خودرا گسترش داده بود که امریکا واروپا از این نظر احساس نگرانی وخطر میکردند ، همچنین درانروزها موج بحران سراسر اروپارا فراگرفته ، ایتالیا ، اسپانیا ، ایرلند ، پرتقال ویونان در غلیان بودند وضرورت یک توافق بین المللی که به بحران موجود خاتمه بدهد وهمه به آن ملزم باشند ضرورت داشت زیرا این توافق که با کوشش وتجربه جمعی انجام گرفته بود،روزنه امیدی برای پایان دادن به بسیاری از معضلات جهانی به حساب میامد، چون با شرکت همه قدرتهای مهم جهانی به نتیجه رسیده بود وامریکا نیز دربهره برداری از این اوضاع تازه ذینفع بودوبهمین دلیل بود که دولت آمریکا ودرراس آن اباما ، رئیس جمهور، انرا تایید نمود.پس از امضای برجام ، این اولین بار بود که مجموعه ای از قدرتهای مهم جهانی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ،کشوری درخاورمیانه را که با کوششهای دانشمندان بومی خود وبه شکلی مسالمت آمیز توا نسته بود به تولید انرژی هسته ای برای مصارف صنعتی، کشاورزی وسایر نیازمندیهای مدنی بپردازد ، به رسمیت میشناخت ،اگر چه آمریکا واسرائیل موفق شدند تعدادی از دانشمندان میهن عزیز ما را به قتل برسانند اما نتوانستند ملت مارا از پیشرفت خودباز بدارند.

با این مقدمه به ابعاد دیگر موضوع خروج آمریکا از برجام پرداخته میشود

اینچنین بنظر میرسد که یکی از خطاهای بزرگ ایران این بوده است که بدون اجازه آمریکا ، در محیط طبیعی خود یعنی منطقه خاور میانه بطور مسالمت آمیز با همسایگانش رابطه برقرارکرده وچون این منطقه «قرق وملک طلق پدری» آمریکا بوده ، لذا مورد خشم وغضب وی قرار گرفته وباید از این عمل خطای خود پوزش بطلبد وگرنه تحریم شده ودر چهار دیواری مرزهایش زندانی شود شود.اما زهی خیال باطل.

آیا ایران در عملیات تروریستی القاعده ویا داعش شرکت داشته ویا اینکه برعکس برعلیه آنها در عراق وسوریه مبارزه کرده وکشورهای همسایه ودر عین حال خودرا هم از خطر بزرگ آنها رهانیده است ؟، امریکا داعش را برای چند منظور ایجاد نمود ، نخست برای تسلط کامل بر سوریه وعراق ودوم ،ارسال هزاران داعشی به درون ایران از طریق مرز عراق وتبدیل ایران به عراق، سوریه ، افغانستان ، یمن وفلسطین دیگری، وسوم برای ایجاد مانع بر سرراه عبور لوله های گاز ایران به سوریه واز انجا به اروپا ، دقیقا اشغال شهر موصل در عراق وشهر رقه در سوریه بتوسط داعش بهمین دلیل انجام گرفت زیرا این مسیر مقرون به صرفه ترین راه برای انتقال گاز ایران به اروپا میباشد.بمباران کشور یمن نیز دقیقا در جهت تکمیل کردن محاصره دریائی ایران است که ایران را مجبورکند تا کلید دروازه های خودرا تسلیم آمریکا کند.»به گفتار یوتیوبی من در مورد اهداف امریکا از چنگ دریمن توجه کنید :

«جنگ امریکا در یمن با هدف محاصره دریا ئی ایران در بن بست قرار گرفته است».احمد مزارعی.

آمریکا از فردای انقلاب بهمن با همین خیال خام یعنی زندانی کردن وبه قصد تسلط مجدد بر ایران، صدام حسین را واداربه حمله به ایران نمود (1)وتقریبا غالب کشورهای جهان بجزدولت لیبی و سوریه پشت سر صدام صف کشیدند که خوشبختانه ملت ما با فداکاریهای عظیم خود از سقوط ایران بدست صدام وامریکا جلوگیری کرد. طی چهل سال گذشته آمریکا انواع تحریمها ، ترورها، وتبلیغاتهای سراسر فریب ودروغ بر علیه ایران به راه انداخته که همه با شکست مفتضحانه روبروشده ونفوذ ایران در میان ملل منطقه بیشتر واعتبار اخلاقی وسیاسی آن صدچندان شده است.حقیقت این است که اکنون نه فقط برنامه آمریکا با شکست ورسوائی روبرو شده ، بلکه بعلت این مقاومت ایران وکمک به همسایگانش ، قدرت تک قطبی امریکا نیز به زیر سئوال رفته وبا شرکت روسیه وچین در پشتیبانی از مقاومت منطقه وایستادگی آنها در کنار محور مقاومت میرود تا مرحله تازه ای در روابط جهانی گشوده شود وبشریت از شر تک قطبی وحاکمیت ظالمانه دلارآمریکا رها گردد.(2)

در این دنیای «در اند شت» چه کسانی وچند کشورازاقدام احمقانه آمریکا برعلیه ایران حمایت کرده اند ؟ عربستان ، امارات ، جیبوتی واسرائیل، همین . اتحادیه اروپا که از متحدان قدیمی وسنتی آمریکا بوده اند در موضع مخالفت ایستاده اند.میتوان گفت که غالب کشورهای جهان از جمله روسیه وچین ودیدیم که کره شمالی هم حاضر نشد به قول وقرارامریکا اعتماد کند وبحران تازه ای در روابط دوکشور بروز کرده است.

پمپئو وزیر خارجه آمریکا جرات نکرد بگوید ما بر علیه ایران وارد جنگ میشویم چون به عیان دید که چگونه «داعششان» که به قول اباما :»ممکن است نابودی داعش به سی سال زمان نیاز داشته باشد».آمریکا واروپا در نظر داشتند بوسیله داعش همه خاور میانه را به اشغال دراورده ومدیریت آنرا به رژیم صهیونیستی بسپارند.اما خوشبختانه داعششان ،درمدتی کمتراز دوسال بتوسط محور مقاومت به رهبری قاسم سلیمانی وکمک روسیه با خاک یکسان شد وته مانده ها ی پراکنده اش هم بتوسط آمریکا و…/ اینجا وانجا برده شده تا برای ادامه جنایاتشان درروزمبادا از انها استفاده کنند، البته انطور که دولت روسیه اعلام داشت نزدیک به ده هزارنفرشان را به افغانستان برده اند تا تحت عنوان»دموکراسی وحقوق بشرامریکا» به ملل آن منطقه سوغاتی بدهند.

اقدام اخیر آمریکا مبنی برتحریمهای شدید علیه ایران دقیقا از موضع ضعف ودرماندگی مفرط ، ونه از موضع قوت است واینکه در وحشت از دست دادن همه منافعش در خاور میانه است واینهم نه بخاطر ایران ، بلکه بعلت جنگها ، ترورها وتخریبها ی عظیمی است که آمریکا در سراسر خاور میانه بوجود آورده وخودرا منفور ملل منطقه وحتی جهانیان نموده است .امروز بجز شیوخ فاسد وقرون وسطائی عرب ،اسرائیل ویک مشت ایرانی مزدورووطنفروش که پسمانده های شاه خائن ووطنفروش وفئودالهای سابق میباشند،چه کسانی ازاقدامات  آمریکا بر علیه ایران وبرنامه های تجزیه ایران حمایت میکنند ؟ (3) چقدر کسانی باید سفله ووطنفروش باشند که مبلغ صدای شوم سراسر فریبکارانه امریکا واسرائیل باشند ؟.

 این چه روزگار سیاهی است که آمریکا برای ملیونها شهروندان این کشورها به وجود آورده است، نگاهی به عراق وداعش ، نگاهی به سوریه ، داعش والنصره ، نگاهی به یمن ،القاعده ،داعش وبمبارانهای یمن بوسیله آمریکا وعربستان ، نگاهی به هشت ملیون آواره فلسطینی و وکشتار روزانه فلسطینیها وشهرک سازیهای هرروزه اسرائیل بیندازید ، امریکا اگر بتواتد ویا اگر میتوانست بلائی به مراتب بدترازاین اینها برسر ایران میاوردوحتی لحظه ای درنگ نمیکرد، «سگان از ناتوانی مهربانند»

همه اتهاماتی که پمبئووزیر خارجه آمریکا علیه ایران برای توجیه خروج امریکا از برجام وتحریم ایران برشمرد ، دروغ ودر حوضه فرضیات وتوخالی بودوحقیقت نداشت وندارد،ایران به هیچ عمل تروریستی ویا خرابکارانه ای در منطقه بر علیه هیچکس دست نزده ودر هیچ کشوری دخالت نامشروع نکرده است، بله دولت ایران بسیاری از شهروندان سیاسی ومخالف خودرا بدون محاکمه زندان ویا اعدام کرده واین مسئله ای داخلی است وربطی به آمریکا ندارد.اما ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم وبزرگ منطقه در حوزه ژئو پلتیک وژئوگرافیک، منافعی دارد که باید سر سختانه از آن حمایت کند یکی از مشکلات آمریکا با ایران همین است که ایران تبدیل به آنچنان قدرتی شده که نمیتوانند آنرا شکست داده وآنرا تبدیل به «اصطبل» خود کنند،وگر نه همین آمریکائیها ی «دموکرات»خاک ایران را به توبره میکشیدند، با دکتر محمد مصدق رهبر منتخب ومحبوب ملت ایران ویارانش چه معامله ای کردند؟ اعدامهای دستجمعی وزندانهای طویل المدت.

سرنوشت تحریم علیه ایران به کجا خواهد انجامید ؟

یکم – اینکه خروج آمریکا از قراردادی که بموجب توافق سازمان ملل وشرکت بزرگترین وقدرتمنترین کشورهای جهان ودر ننیجه سالها کوشش جمعی انجام گرفته وسپس تحریم ایران،خود عملی خلاف وبر ضد یک توافق بین المللی است واین نشاندهنده این است که امریکا ناقض عهدنامه بوده وهیچ دلیلی دردست ندارد وهمه مراکز جهانی از جمله مرکز هسته ای بین المللی بارها واخیرا اعلام داشته است که ایران به همه تعهدات خود در موضوع هسته ای پایبند بوده وما همیشه توانسته ایم از همه ایستگاههای هسته ای ایران بازدید کنیم ، حال اپوزسیون مزدور چه حرفی برای توجیه خیانتهایش دارد.

دوم – تحریمها علیه ایران در حقیقت تحریم بر علیه کشورهای دیگراز جمله اروپا نیز میباشد ، زیرا قانون تحریم آمریکا جهانی بوده وهمه کشورهائی که با ایران معامله دارند حتی اگر خارج از مرزهای امریکا باشند مستقیما شامل این تحریم میگردند .

سوم – اینکه آمریکا چرا اینگونه بی پروا وخودسرانه به این اعمال غیر قانونی وخلاف تعهد نامه های بین المللی دست میزند ؟

برای اینکه این کشوربزرگترین بازار وارداتی جهان را دارد وبسیاری کشورهای جهان از جمله اروپا ئیها به این بازار وابسته هستندوبه آسانی نمیتوانند با آن قطع رابطه کنند .با در نظرگرفتن اینکه مرکز اصلی بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی وهمچنین مرکز اصلی بورس وسهام شرکتهای بزرگ درآمریکا قراردارد ، لذا برای شرکتهای بین المللی از جمله اروپائیها مشکلاتی ایجاد میکند، البته با وجود همه آنچه که گفته شد راههای گوناگونی برای شکستن ودور زد ن تحریمها وجوددارد که ایران، روسیه ،چین ، اروپا وبسیاری کشورهای دیگراز آن استفاده کرده وتوانسته اند سیاست تحریمی آمریکا را با شکست روبروکنند.

در مورد رابطه ایران واروپا باید گفت که اروپائیها در صدد ند تا با سیاست دفع الوقت ، ایران را تحت فشار قرارداده مگر  بتوانند امتیازاتی را در دو زمینه موشکها ی بالستیکی ونفوذ ش در منطقه بگیرند وسپس آنرا با آمریکائیها تقسیم کنند که فکر عبث وحقیرانه ای است.واساسا ایران از مرحله «امتیازدهی» گذشته ودرایران کسی وجودندارد که جرات کند به این خیانت دست بزندودیدیم که ایران هفت شرط خودرا در مقابل دوازده شرط پمپئووزیر خارجه امریکا قرارداد.در حقیقت آمریکا واروپا میخواهند با خلع سلاح ایران ،سناریو لیبی، عراق، وسوریه را درمورد ایران پیاده کنند .(4)

درسالهائی که هنوز برجام امضا نشده وچانه زنیها ورفت وآمدهای دپلوماتیک ادامه داشت وهر از گاهی ایران را تهدید به جنگ ویا جنگ اتمی میکردند ومیخواستند که ایران در زمینه دفاعی ونفوذش در جنبشهای منطقه وارد مذاکره شده وامتیازاتی به آمریکا واسرائیل بدهد .اما علیرغم اینکه ایران آنروزها یکصدم توانائیهای نظامی فعلی را نداشت وتحریم نیز بر وی فشارزیادی میاورد وهنوزنتوانسته بود به خوبی تکنیکهای لازم را برای دور زدن تحریمها خلق کند وروابط گسترده دو جانبه وچند جانبه ضد تحریمی رابا بسیاری کشورها از جمله اروپائیها ویا کشورهای امریکای لاتین واسیائی و…/برقرارکند ، نه حاضر به مذاکره شد ونه اینکه امتیازی بدهد.

 اکنون با وجود محور مقاومت منطقه شامل عراق، سوریه پیروزمند، جنبش فلسطین ومقاومت قدرتمند لبنان همراه با حضور قدرتمند روسیه وکمکهای چین، پیروزیهای بدست آمده در عراق وسوریه ، متلاشی شدن داعش والقاعده در هردو کشور عراق وسوریه که از ابزارهای اصلی آمریکا ،اروپا ، ترکیه وعربستان بود ند ودهها ملیارد دلار برایش بودجه گذاشته بودند ، دیگر چه جائی برای امتیاز دادن وجود دارد تنها سفیهان واحمقها میتوانند فکر کنند که ایران عقب می نشیند وتسلیم خواسته های دشمنانش میشود، بدون شک تحریمها در کوتاه مدت فشارهای زیادی بر طبقات محروم جامعه خواهد داشت ، بخش عمده ای از این فشارها نیزبخاطربیعدالتیها وچپاول اموال مردم بتوسط بخش عمده ای از مسئولان رده بالای دولتی است که در حقیقت خواسته ویا نخواسته به دشمنان ملت ایران خدمت میکنند وباوری به مردم ، استقلال ایران وضدیتی با امریکا واسرائیل ندارند ومسئولان صادقی اگر در دولت وجود دارند باید به این فاجعه پایان دهند.

حتی روزنامه «ها آرتز»متعلق به راست ترین جناح دولت صهیونیستی اسرائیل نوشت :» نتنیاهو در اوج خیالات بسر میبرد که فکر میکند تحریمها ایران را به عقب نشینی وادار خواهد کرد، ، بر عکس باید گفت که غرور وعزت ملی ایرانیها امکان هرگونه عقب نشینی را منتفی میسازد». اساسا ایران ازمرحله امتیازدهی گذر کرده وآمریکائیها نومیدانه اما با «توپ پر» ایران را تحریم کردند شاید ایران را «بترسانند»زیرا بسیاری ازدولتمردان راست آمریکا اذعان کرده اند که تحریمها بر ایران کارساز نیست ، شرایط جهانی ، موقعیت قدرتمندانه ایران در منطقه،پشتیبانی استراتژیک چین وروسیه از ایران که برای هردوکشور مذکور نیزبسیار ضروری است ، تسلط بازرگانان ایرانی ونفوذشان در بسیار از بازارهای آسیائی وارتباط واعتبار ایران در عرصه بین المللی بخش عمده تحریمهارا با شکست روبرو خواهد ساخت، مسلما در کوتاه مدت وبر اثر تبلیغات زهر آگین رسانه های بین المللی وفرصت طلبان ودذدان فاسد داخلی اثراتی خواهد داشت ، اما دیری نخواهد پائید که بسیاری شرایط به نفع ایران تغییر خواهد کرد، وانگهی ایران برای بقای خود به عنوان یک ملت با تاریخ وفرهنگ تاریخی خود باید بتواند از موجودیت خود دفاع کندودر برابر مشکلات عقب نشینی نکند.

آیا اروپا برای شکستن تحریمها بر علیه ایران در برابر آمریکا خواهد ایستاد ؟

سیاست تحریمی آمریکا بر علیه ایران موجب زیانهای عظیمی برای اروپا نیزخواهد شد ومیتواند کل روابط اقتصادی اروپا را در سراسر جهان مورد تهدید قرار دهد، زیرا این قانون شامل فعالیت شرکتهای اروپائی در سراسر جهان نیز میشود ، برای مثال آمریکا میتواند خرید هواپیمای «ایرباس»را تحریم کند ومثلا طی التیماتومی ، امارات متحده عربی ، قطر ویا ترکیه را تهدید کند که قراردادهای خرید هواپیمای خودرا با اروپا لغو کنید وهواپیمای «بوئینگ آمریکا را بخرید وگرنه …./. ویا از اروپا بخواهد که قراردادهای نفت وگاز خودرا با روسیه متوقف کنید وبسیاری عواقب شوم دیگر.در سالهای گذشته شرکتهای المانی وفرانسوی دهها ملیارد دلارمفت ومجانی تقدیم آمریکا کرده اند چون رهبران آمریکا روی «کاغذ»نوشته اند تجارت بین المللی باید با «اراده «و»مصلحت» امریکا باشد، اروپا ئیها از این وحشت دارند که این قانون تحریمی آمریکا، تبدیل به قانون رسمی ،عمومی واجرائی وجهانی سیاست اقتصادی آمریکا گردد که در آنصورت اروپا نیز در اسارت این قانون درخواهد امد ودیگر کنترلی بر اقتصاد جهانی خود نخواهد داشت.اروپا نه تنها بخاطر رابطه اقتصادی خود با ایران، بلکه برای حفظ استقلال اقتصادی خود ودفاع از شهروندانش، باید در مقابل این زورگوئی آمریکا مقاومت کند.این اقدامات آمریکا بدترین نوع زورگوئی وتجاوزآشکار به حقوق همه انسانها میباشد .این سیاست باعث مشکلات بسیار عظیمی برای صدها ملیون انسان در سراسر کره زمین وحتی دردرون آمریکا گردیده است..بدون شک بشریت در مقابل این تجاوزات آمریکا دست بسته نخواهد ماند.

در پایان این بخش باید گفت ، اینکه اروپا با امریکا تا چه حد دردفاع از ایران وارد درگیری شود بحث بسیار پیچیده ای است وتا کنون چنین بوده که هردو آنها علیرغم اختلافاتشان ولی در وارد کردن ضربه به ایران متحد بوده اند ، اروپا وامریکا متحدانه هزاران عرب زحمتکش وتحقیر شده را که در اروپا که با خفت وخواری زندگی میکردند با کمک سازمانهای امنیتی خود وهماهنگی مساجد ومدارس وهابی که در سراسر اروپا با بودجه عربستان آزادانه به تدریس تفکرات بنیاد گرائی میپرداختند، زیر نظر پلیسهای اروپا با گذرنامه های قانونی به ترکیه منتقل میشدند وپس از دیدن دوره های اموزشی زیر نظر افسران ترک، اسرائیلی وامریکائی به جبهه داعش میپیوستند تا با کشتن شیعه های عراقی، علویهای سوریه ای ، زنان وکودکان ایزدیها، وتخریب شهرهای دوکشور عراق وسوریه بهشت را برای خود در روز قیامت تضمین کنند ، حال اینکه مسئولان ایرانی چگونه میخواهند با اروپائیها بر سر تحریمها به توافق برسند نا معلوم است ، اما شاید بتوان گفت با وجود تضادهای تازه ای که میان آمریکا واروپا بروز کرده بتوان امتیازاتی بدست آورد.

آیا اروپا برای حفظ بقای خود ودفاع از زندگی شهروندانش در مقابل اجحافات آمریکا خواهد ایستاد ویا اینکه تن به بردگی آمریکا خواهد سپرد؟ آینده به این سوال پاسخ خواهدداد.

 

راهها وتکنیکهای گوناگون برای در هم شکستن تحریمها :

طی سالهای گذشته کشورها، شرکتها وموسسات مالی مختلف در سراسر جهان از جمله ایران تکنیکها وطرق مختلفی را برای شکستن تحریمها کشف کرده وبکار بسته اند. هم اکنون میان ایران ، چین وروسیه مبادلات با ارزهای محلی این کشورها انجام میگیرد و قرار است ترکیه نیز به آنها بپیوندد در این سیستم چون مبادله با دلار انجام نمیگیرد لذا نمیتواند مود تعقیب آمریکا واقع شود، مبادله اقتصادی میان ایران وترکیه بیش از دوازده ملیارد دلاراست ، قرارداد تازه نفتی تازه میان ایران وروسیه به مبلغ چهل ملیارد دلار برهمین منوال است رابطه میان ایران چین وروسیه تنها اقتصادی نبوده بلکه امنیتی نیز میباشد ،لذا این دوکشور با همه ثقل وتوان اقتصادی خود از ایران حمایت میکنند . منظور از رابطه امنیتی این است که آمریکا با راه اندازی جریا ناتی تروریستی تحت عنوان «حکومت اسلامی ترکستان» هزاران جوان مسلمان ترک از منطقه سنکیانگ چین را مخفیانه به ترکیه میاورند واز انها در جنگ علیه عراق،سوریه وچین استفاده میکنند ، هم اکنون هزاران چینی مسلمان با خانواده هایشان به شهر ادلب در ترکیه آ ورده وبه انها اموزشهای تروریستی میدهند تا انهارا مجددا مخفیانه برای عملیات تروریستی به چین بفرستند ، التیماتوم شدیداللحن سه روز پیش آمریکا به دولت سوریه «که خق نداربد به ادلب حمله کنید» در این رابطه است که امریکا نمیخواهد به تروریستهای چینی در ادلب اسیب وارد اید تا بتواند آنها رابه جنگها ی تروریستی داخل چین بفرستد ، از این نظر ایران میتواند همپیمان بسیار مطمئنی برای چین در مقابله با تروریسم باشد زیرا وجود ایران در منطقه بلحاظ ژئوجئوگرافیک سد قدرتمندی در برابر عبور تروریستها بسوی چین والبته روسیه است ، در دوره یلتسن آمریکا موفق شد بیش از ششهزار مسجد ومدرسه وهابی با کمک عربستان ، قطر وامارات در جمهوریهای مسلمان نشین روسیه بسازد وبا دادن زکات وسپس مجهز کردن جوانانشان به انواع بمبهای شدید الانفجار سراسر روسیه را مورد هدف وانفجار قرارمیدادند ، این دوره ظلمانی با آمدن پوتین وهمکاریش با ایران اندک اندک متوقف شد ،.بهمین جهت رابطه ایران، روسیه وچین جنبه امنیتی مهمی داشته که میتواند به یک اتحاد عمل وشراکت اقتصادی نیز منجر شود واینکه پوتین به ایران آمد وقران وشمشیر مخصوص حضرت محمد را به آقای خامنه ای هدیه داد جنبه فریبکارانه نداشت (1)بلکه منظور برقراری یک رابطه استراتژیک با ایران بود واین رابطه امروز میتواند در جهت همکاری بسیار جدی ایران، چین وروسیه ارتقا پیدا کند  زیرا چین نیز همین مشکل را با امریکا دارد ، وبنظر من روسیه وچین ایران را تنها نخواهند گذاشت ودر اولین اقدام مثبت دولت روسیه ،در هفته گذشته شاهد بودیم که ایران را به عضویت بازار مشنر ک کشورهای عضو فدراسیون روسیه که چین هم در آن عضو است بمدت سه سال پذیرفتند که به احتمال زیاد این عضویت ادامه خواهد یافت، اهمیت این بازار مشترک دراین است که معاملات با ارزهای محلی انجام میگیرد ونمیتواند مورد هدف آمریکا واقع شود وانچنان که از اخبار برمیاید قرار است رئیس جمهور ایران در اینده نزدیک به چین وروسیه مسافرت کند که باید بشارت دهنده تحولات خوبی باشد.

راه حلها وتکنیکهای ضد تحریمی دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ، ارتباطات دوجانبه وچند جانبه با شرکتهای کوچک ومتوسط بین المللی ازجمله اروپائی میباشد که خوشبختانه ایران در این زمینه تجربیات فراوانی دارد، اساسا ایران نه یک کشور صنعتی بلکه کشوری است با اقتصاد غالب خرد ومتوسط، وبراحتی میتواند در دهها کشوری که در قاره های مختلف مشابه ایران هستند ، وارد شده وبا آنها مبادله اقتصادی دوجانبه وچند جانبه برقرار کند ، در دوره تحریم گذشته ایرا ن توانست با کشورهای زیادی همچون آمریکای لاتین، اسیای میانه ،آفریقا وحتی اروپا رابطه بازرگانی ومالی وبه دور از کنترل آمریکا برقرار کند وموفقیتهای زیادی کسب کند ، ازاین نظر تحریمهای آمریکا نمیتواند آنچنانکه وزیر خارجه آمریکا گفت پمپئو اعلام داشت،ایران را به تسلیم وادارد، اساسا در تاریخ جهان معاصر سابقه ندارد که کشوری در اثر تحریم اقتصادی تسلیم دشمن خودش شده باشد، امریکائیها پانزده سال صدام حسین را تحریم کردند که البته باید گفت شرایط آنزمان با امروز دنیا مطلقا فرق کرده وایران امروز با عراق آنروز به هیچوجه قابل قیاس نیست ، وانگهی همه آن تحریمها وبمبارانهای ایذائی امریکا وانگلیس بر علیه عراق نتوانست نه صدام ونه ملت عراق را به تسلیم وادارد ودر نهایت آمریکا مجبور شد با بسیج یک جبهه جهانی واستمداد از چهارصد هزار نیروی نظامی خود ودهها کشور دیگر با همان عراق ضعیف وارد جنگ شود که آنهم دچار انچنان شکست خفت بار ی گردد که تا امروزنتوانسته است از عواقب آن رها شود، جنگ دو ترلیون دلاری وکابوسش آنچنان آمریکا را در وحشت قرارداده که دیگر نه پمپئو ونه جان بولتون جنگ طلب جرات نمیکنند بگویند «ما با ایران وارد جنگ میشویم» ، اری انان در تاریکی نشسته وسنگ میاندازند.اینکه عده ای مزدور ووطنفروش درداخل وخارج هلهله راه انداخته که بله اینچنین وانچنان خواهدشد خیالاتی باطل وشایسته همان سفلگان وفاسدان است وبرای یادآوری اینان باید گفت که همه بیاد دارند که «جان مکین»که خود در جنگ ویتنام خلبان نظامی بوده ودر قتل وکشتار بیگناهان ویتنامی شرکت مستقیم داشته ،در جنگ اشغال عراق حضوری جدی داشته ، در جنگ هشت ساله سوریه ودر کشتار مردم فلسطین آتش بیار معرکه بوده است ودر برسر کار آوردن اخوان المسلمین مصرهم همه توان خودرا بکار برد، اما چند روز پیش با خفت وخواری در مصاحبه ای با مطبوعات اعلام داشت که » جنگ ما درعراق اشتباه بود ومن خودرا از این بابت گناهکار میدانم» با این حساب و با اطمینان میتوان گفت که جنگی بر علیه ایران وجود ندارد وحتی در جنگ سیاسی واقتصادی موجود هم باید مطمئن بود که ترامپ «پوکر باز» از قالیباف هنرمند ایرانی شکست خواهد خورد.

راههای مبارزه ومقاومت با تحریم در ایران

 

یکی از راههای بسیار مهم ،موثر وتعیین کننده در برابر همه زورگوئیهای غرب از جمله تحریم وتهدید نظامی ، تقویت جبهه داخلی میباشد، پیروزی ا یران در جنگ هشت ساله مشترک امریکا وصدام، مقاومت در برابر چهل سال تحریم،ترور، وکوششهای تجزیه طلبانه غرب ودر راس آن امریکا،همه این کوششهای ضد ایرانی ، تنها در پرتو اتحاد قدرتمندانه ملتی انجام گرفت که شور وشوق انقلابی وامید به آینده ای درخشان سراپای وجودشان را فرا گرفته بود .

 در سا لهای اخیربه این جبهه قدرتمند داخلی ضربات دردناکی وارد شده است ،آنهم نه بتوسط دشمن خارجی بلکه بوسیله بسیاری از مسولان کشوری که به حقوق حقه مردم تجاوز کرده وباعث گسترش فقروفلاکت وبی اعتمادی ونکبت درمیان مردم شده اند ، غارت صدها ملیارد دلار از اموال مردم مظلوم وانتقال آن به بانکهای کشورهای استعماری ،حضور بیش از ششهزار «اغازاده» تنها درشهر لندن بمانند دمل چرکینی بر پیکررنج کشیده این ملت ستمدیده خودنمائی میکند، وشگفتا که این غارتگری همچنان ادامه دارد وحتی یکی از این تبهکاران هم به محاکمه کشیده نشده اند.

در چین دذدان واختلاسگران را اعدام نمیکنند بلکه انهارا به زندانهای دراز مدت محکوم کرده وآنهارا دردوره زندان به بیگاری برای کارهای دولتی میبرند وهر از چندی با آویزان کردن پلاکارد بزرگی به گردنشان ومشخصاتشان به شهرهای مختلف برده ودر میان مردم آنها را میگردانند تا عبرتی برای دیگران باشد.

تنها راه ایستادگی قدرتمندانه وبه شکست کشاندن همه تهدیدات امریکا واروپا برعلیه ایران نه چانه زنی ودریوزگی دردرگاه بیگانگان اروپائی بلکه روی آوردن به همان مردمی است که طی چهل سال بعد از انقلاب آنهمه فداکاری واستقامت از خود به خرج داده وهمه تجاوزات وتوطئه های استعمارگران همچون جنگ ، تجزیه طلبی در مرزها، تروریسم رنگارنگ وانواع توطئه وجاسوسی دردرون کشور  را نقش براب کرده اند ، به این ملت بها بدهید واعتماد کنید حقوق ضایع شده انهارا به انها بر گردانید ، از غارت اموالشان جلوگیری کنید با تشکیل دادگاههائی عادلانه خونخواران را در ملا عام محاکمه کنید تا مردم به شما اعتماد کنند ودوباره معجزه بیافرنند مطمئن باشید لشکریان تمام دنیا جرات حمله به میهن عزیز مارا نخواهند داشت.

ایت الله جوادی آملی چندروز پیش در سخنرانی خود میگفت بسیاری از مسئولین کشوری به خارج فرارکرده اند زیرا امیدی به کشور ندارندواینکه این مردم اگر قیام کنند اینبار همه مارا به دریا خواهند ریخت وهشدارهای بسیار درست وخطرناکی میداد ونشان میداد که آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده است

کشور کوبا وتحریم شصت وپنجساله

 

ملت کوبا شصت وپنج سال است در زیر تحریم امریکا قراردارد، با فروپاشی شوروی درسی سال پیش همه کمکها ومنابع گوناگون از جمله نفت را ازدست داد وامریکا اجازه نمیداد کسی به کوبا نفت بفروشد، همه وسائط نقلیه کشوری از کار افتاد ، حمل ونقل کشور دچار فلج کامل شد، چین کمونیستی سی هزار گاو در اختیارشان قرارداد تا برای حمل ونقل وکشاورزی از ان استفاده کنند، پس از سی سال بروید نگاه کنید :

مجددا مدرنترین امکانات پزشکی دنیا را دارند، مدرنترین امکانات درمان جذام واسم را دارند، مدرنترین امکانات درمان استخوان را دارند درهمه چهارراههای شهرهای کشور کوبا برای بیماران آسمی وسیله استنشاق مجانی گذاشته اند که بیماران دچار مشکل نشوند، در «جزیره جوانان» کوبا ،هزاران دانشجواز سراسر دنیا بخصوص کشورهای فقیر بویژه فلسطینیها مجانی مشغول تحصیل هستند ، مردم کوبا شاد ترین ملت جها نندوبیشترین طول عمررا دارند، چون میدانند که مسئولان کشور دذد نیستند ، اختلاس نمیکنند، در کوبا اغازاده وجود ندارد، فیدل کاسترو حقوق ماهانه اش مشخص بود، تازه بخشی ازهمان مبلغ ماهانه را به دولت برمیگرداند، در هیچ کجای کوبا خیابانی، مدرسه ای ، پارکی و…/ بنام فیدل کاسترو وجود ندارد

منصفانه بگویم:

جمهوری اسلامی ایران نیز به همه جنبشهای ضد استعماری وضد امریکا ئی منطقه در عراق، فلسطین ، لبنان ویمن کمک کرده وتاکنون نیزاین کمکها ادامه دارد ایران ، تقریبا به همه سازمانهای انقلابی فلسطینی از جمله به کمونیستهای فلسطینی کمک میکند وبه آنها اموزشها ی نظامی میدهد ، سه جنگ اسرائیل با همه امکاناتش بر علیه غزه به خاطر کمکهای ایران ، با شکست روبروشده است ، جنگ سی وسه روزه اسرائیل بر علیه مقاومت لبنان انچنان شکست خورد که اسرائیل درخواست اتش بس نمود،بخوانید: (Hizbollah and the war Israel lost ) نوشته «کریس هرمان» پس از سقوط صدام ومرحله انفجارها ، ملت عراق دچار سرخوردگی شده وبنوعی از دفاع از کشور خود ناامید شدند، در این برهه بود که آمریکا با کمک بارزانی خائن واستاندار موصل بنام اثیل نجیفی طرح ورود داعش واشغال تقریبا نیمی از کشور عراق را به اجرا دراورد، از اهداف اولیه امریکا تسهیل انتقال داعش طی دو تا سه روز به مرزهای ایران بود ایران هدف اصلی آمریکا بود ، سپاه پاسداران بفوریت نیروی عظیمی از اعضای ورزیده خودرا به عراق فرستاده و یک کمر بند امنیتی در اطراف بغداد تشکیل دادند وبدین شکل داعش درشهر فلوجه پنجاه کیلومتری بغداد متوقف شد وچندی بعد آیت الله سیستانی فتوای تشکیل «نیروهای بسیج عراق» را صادر کرد ، ارز یابی قاسم سلیمانی این بود که برای اخراج داعش از عراق به شصت هزار نیرو نیاز است وبدینسان وتا شکست داعش در عراق این مرحله ادامه یافت.

اینکه امریکا داعش را بر منطقه موصل عراق وشهر رقه در سوریه مسلط کرد برای جلوگیری ازادامه دو خط لوله گاز ایران از طریق سوریه به مدیترانه بسوی اروپا بود ، خطی که هنوز با مشکلات عدیده ای روبروست وجنگ برعلیه ملت یمن نیزبا هدف محاصره دریائی ایران جریان دارد.

این دولت تا کنون با هیچ یک از کشورهای استعماری بر سر منافع ایران ویا کشورهای منطقه معامله نکرده است ، اما این دولت آزادیهایدموکراتیک را بر نمیتابد

(1)– بنا به نوشته حامد حمدانی تاریخدان عراقی در کتاب «اسرار وخفایا حرب العراقیه الایرانیه» پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، امریکا رامسفلد که معاون وزارت خارجه بود به عراق فرستاده وبا حسن البکر مذاکراتی انجام داد مبنی بر اینکه امریکا از شما حمایت مکند تا مشترکا جنگی بر علیه ایران راه بیندازیم  وپس از شکست ایران نفت خوزستان را با هم تقسیم وشما کنترل خلیج فارس وتنگه هرمز را در دست بگیرید ومانع تفوذ ایران در منطقه خواهیم شد، حسن البکر این طرح را نپذیرفت ، اینبار رامسفلد بنزد صدام معاون البکر رفته وهمان داستان را باوی ار میان گذاشت وصدام پذیرفت تا بر علیه ایران وارد جنگ شود وبنا به نوشته سامرائی معاون وقت صدام، سی آی ا، همه امکانات نظامی عربستان از جمله هواپیماهای اواکس انهارا به عراق انتقال داده صدام جنگ را بر علیه ایران آغاز نمود، من بسیار فشرده نوشته وخواستم اشاره ای در مورد شروع جنگ کرده باشم که جنگ چگونه اغاز شد.

 

(2)– برای اینکه موضوع عملکرد دلار در بازار جهانی وچگونگی قدرت انرا بدانید مقاله زیررا بخوانید »

(مجله هفته : بحران اقتصادی جهانی، ریشه ها، انعکاسات و دورنما – قدری جمیل – احمد مزارعی)

 

(3)– بر طبق گزارشی که یک جنرال آمریکائی  بنام پیتر رالف در سایت ارتش آمریکا با عنوان «مرز خون»نوشته است ، ایران باید به شش بخش میان کردها، ترکها، عربها،بلوچها، گیلکها ، کردهای خراسان ، بهائیها واسماعیلیها تقسیم وهر کدام بمدت دهسال زیر نظر یک جنرال آمریکا اداره شده وسپس مستقل زندگی کنند.عنوان مقاله به زبان انگلیسی :

(blood border by : ralph peter)

اصل این نظریه متعلق به برنارد لویس صهیونیست معروف اسرائیلی میباشد که در اسرائیل آنرا طرخ نموده ودر اختیارارتش آمریکا برای اجرا قرارداده است، هر سال چندبار «روسای جمهور، وزرا ونماینگان این کشورهای ششگانه در کشورهائی همچون فرانسه ویا امریکا گرد هم میایند تا در مورد بودجه سالانه ومقدار حقوقهایشان برای اداره حکومتهای آینده اشان در ایران تقسیم شده تصمیم گیری کنند.

(4) – برای فهم دقیق «دموکراسی وحقوق بشرناب » آمریکا ئی به دو مقاله زیر مراجعه کنید :

(الف) – مجله هفته :»فجایعی که آمریکاییها واسرائیلیها در ابوغریب مرتکب شدند» احمد مزارعی

(ب) – مجله هفته : «جنگ بمثابه شکنجه جمعی ملت عراق بود» احمد مزارعی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: