سرتیتر

محورهای مشترک آمریکا واسرائیل در سوریه – احمد مزارعی

zionism_trop_sw

محورهای مشترک آمریکا واسرائیل در سوریه

روزنامه البناء متعلق به نیروهای ملی لبنان وسوریه

مترجم: احمد مزارعی ، 23 می 2018

اگاهی بر توصیه ها وآن چیزهائی که مراکز تحقیقاتی آمریکا مینویسند وسپس در اختیار مجریان طراز اول دولت امزیکا قرارمیدهند ویا اطلاعاتی که رسانه های اسرائیلی در مورد سیاستگزاریهایشان منتشر میکنند ، بطور دقیق برای ما روشن میکند که طبیعت استراتژی مشترک آمریکا واسرائیل درمورد مقابله با نفوذ ایران وحزب الله در سوریه چیست واینکه آنان بسیار اصرار دارند که خللی در معادلات استراتژیکی ودرگیریهایشان در سوریه اتفاق نیفتد .

همه کسانی که اوضاع سوریه را در پرتو پیروزیهای اخیر ارتش سوریه وهمپیمانانش تحلیل میکنند عقیده دارند که اوضاع سوریه پس از شکست تروریستها در تحقق تحکیم آمال آمریکا واسرائیل که در نظر داشتند در حد اعلی دولتی وابسته به اسرائیل در سوریه بر سر کار آورند وگرنه آنچنان وضعیتی در سوریه به وجودآورند که دولت سوریه برای مدتی طولانی نتواند آرامش را در سراسر سوریه تامین نماید.

در جمعبندی دستاوردها وپیروزیهای ارتش سوریه وهمپیمانانش روشن گردید که هردو هدف آمریکا واسرائیل تحقق پیدا نکرد ودولت سوریه موفق گردید سلطه خودرا بر بسیاری از مناطق حیاتی واصلی که درکنترل تروریستها بود وغالب ساکنان سوریه در آن مناطق زندگی میکردند بگستراند، واین در حالی است که مناطقی که در کنترل اشغاگران آمریکا ئی وترکیه میباشد بمثابه بار سنگینی بر دوش آنها است همچنانکه جنگ آزادسازی آنها نیز باری بر دوش دولت سوریه است که باید انرا به مقصد برساند.

در پرتو واقعیتهای تازه ارزیابی آمریکا واسرائیل ومراکز تحقیقا تی آنها ، واجب است که به این حقیقت تسلیم شویم که :» ضروری است که ما برای یک درگیری طولانی وپیچیده در سوریه آماده شویم از جمله به آن نوع حوادث پیش بینی نشده ای که میتواند نقطه عطف باشد» این اظهارات متعلق به » اوفیر هعبری» نایب رئیس انستیتوی «هرتسل» (مهمترین وعالیترین مرکز تخقیقات استراتژیک دولتی در اسرائیل است).وی بعد از تجاوز هوائی اخیر اسرائیل به سوریه چنین تحلیل نمود:» پیروزی تاکتیکی بزرگ نیروی هوائی اسرائیل در منهدم کردن بخشی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه را باید بمثابه شکستی استراتژیک به حساب آورد». وتوضیح میدهد که منظورش از شکست استراتژیک اسرائیل در اینجا چیست ، وچنین ادامه میدهد :» حمله اسرائیل به مراکز ایرانیها دلیل براین است که تهدید ات ایران وحضورش در سوریه وتثبیت شدنش درآنجا تحقق یافته است «

در پرتو این وضعیت ، مراکز تحقیقاتی واستراتژیکی آمریکا واسرائیل ویا مراکزی که به اسرائیل ارتباط دارند ، به در پیش گرفتن استراتژی تازه ای توصیه میکنند که بر سه عنصر اساسی به شرح زیر استوار است:

عنصر یکم: عدم خروج آمریکا از سوریه وبهمین دلیل بیانات ترامپ در مورد خارج کردن نیروهای امریکا از سوریه با شگفتی ووحشت همراه شد واسرائیل در این زمینه خواهد کوشید تا آمریکا را وادارد :» تا مشترکا آمریکارا وادار به تفاهم کرده وکار مشترکی را با یکدیگر در سوریه پیش ببرند».

عنصر دوم : کوشش در جهت راسختر کردن هر چه بیشتروجود قدرتمند اسرائیل اشغالگر در بلندیهای جولان برای برطرف کردن نگرانیهای اسرائیل در مقابل باز کردن جبهه تازه ای از طرف دولت سوریه برای آزادی سازی بلندی های جولان با کمک ایران وحزب الله . از مدتها پیش اسرائیل اینچنین تبلیغ میکند که هر صلحی در سوریه باید شامل این باشد که بلندیهای جولان در کنترل اسرائیل باشد ، بر همین اساس هعبری در اینمورد با این گفته خود اینچنین تاکید میورزد :»باید با روحیه تازه ای در مورد امنیت بلندیهای جولان برای امنیت اسرائیل سخن گفت»

عنصر سوم: کوشش در جهت تقسیم سوریه ، اما اینبار از طریق بهره برداری وبکار گرفتن از برگه کردها در عراق ، هعبری وسایر مراکز تخقیقاتی آمریکائی اینبار اینچنین توصیه میکنند: » ضرورت دارد تا از اقلیم قدرتمند کردی در شمال عراق حمایت شود زیرا آنها بمثابه مانعی در مقابل تسلط کامل ایران بر سوریه هستند».(1)

(1) – توضیح مترجم : با اطمینان باید گفت که جنگی بر علیه ایران در کار نیست زیرا آمریکا نه قدرت ونه جرات آنرا ندارد وما در پایان همه این تهدیدها ووعیدها ما با ایران وهمپیمانانی قدرتمند تردر خاور میانه روبروخواهیم ، چهل سال تحریمهای ضد انسانی وجنایتکارانه آمریکا،واعمال انواع ترور در مرزها بوسیله تجزیه طلبان وطنفروش ومزدور ، عربده کشی هزاران مزدور رنگارنگ در تلوزیونهای ضد میهن، ضد اندیشه، ضد برابری و….، جنگ هشت ساله با شرکت دهها کشور از جمله روسبه، سپس جنگ هشت ساله عراق، جنگ هشت ساله سوریه ، جنگ سی وسه روزه اسرائیل بر علیه مقاومت لبنان ، همه این تجاوزات ورذالتها با شکست روبرو شده وبنیه «محور مقاومت» را صدچندان کرده است، این تهدیدهای اخیرپمپئو و…/ نیز هیچ کاری از پیش نخواهد برد ، بدون شک ملت ایران دردو رنج بیشتری را تحمل خواهند کرد ولی تن به بردگی استعمار ونوکران حقیرشان نخواهند داد وبقول سعدی شاعر بزرگ ایران عزیزمان :

نحورد شیر نیم خورده سگ    گر به سختی بمیرد اندر غار